FATMA ESEN

Dr. Öğr. Üyesi FATMA ESEN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / COĞRAFYA
E-mail fesen@bingol.edu.tr
Dahili No 2533
Oda No D3/30

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

  Lisans

 Coğrafya

Fırat Üniversitesi

2002

  Y. Lisans

 Coğrafya

Fırat Üniversitesi

2006

  Doktora

 Coğrafya

Fırat Üniversitesi

2014

*MEB/Öğretmen   2002-2014

         B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Esen Fatma (2016).  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Bingöl Ovası ve Yakın Çevresinde Optimal Arazi Kullanımını Belirlenmesi.The Journal of Academic Social Science, 38(4), 176-193. (Yayın No: 4036477)

2. Esen Fatma (2017).  Bingöl İli Arazi Kullanım Özelliklerinin CORINE Sistemine Göre Analizi ve Sürdürülebilir Arazi Kullanım Önerileri.  The Journal of Academic Social Science, 41(5), 162-181. (Yayın No: 4036541)

3. Esen Fatma (2017).  Bingöl İli’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 83-100. (Yayın No: 4036653)

4. Esen Fatma, Avci Vedat (2017).  Tunceli İli’nde Topoğrafik Faktörlere Göre (Yükselti, Eğim, Bakı) Yerleşmelerin ve Nüfusun Dağılışı.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 376-389. (Yayın No: 4036728)

5. Esen Fatma,  Avci Vedat (2018). Forest Fire Susceptibility Analysis of Kahramanmaras Province, Bingöl University Journal of  Social Sciences Institute, 8(15)

6. Esen Fatma (2019). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) ile Bingöl Şehri ve Çevresindeki Yerleşmelerin Mekânsal Gelişimi için Uygun Alanların Tespit Edilmesi, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2)

7. Avci Vedat,  Esen Fatma (2019). Determination of Landslide Susceptibility in The Melet River Basin (Ordu, Turkey) by Bivariate Statistical Analysis Methot, International Journal of Eurasia Social Sciences, 10/35: 42-75.

8. Avci Vedat,  Esen Fatma (2019).Malatya Havzası'nda Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1

9. Esen, F. ve Avcı, V. (2020) Berit Dağları’nda (Kahramanmaraş) Litolojik ve Jeomorfolojik Faktörlerin Bitki Örtüsünün Dağılışına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(3), 664 – 685.

10. Esen, F. (2021) Göynük Çayı Havzası'nın (Bingöl) Hidroklimatolojik Analizi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (1), 25-40.

11. Esen, F. (2021) Jeomorfolojik Özelliklerin Tunceli Şehrinin Gelişimine Etkileri (1984-2020). Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi 7, 109-131.
12. Esen, F. (2022) A New Model for Determining Tree Species Compatible with the Ecological Conditions of the Areas to be Afforested. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) 45 (accepted)

1. Esen Fatma, Tonbul Saadettin (2015).  Elbistan Havzası’nın İklim Özellikleri.  KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 15-38. (Kontrol No: 4036926)

2. Avcı V., Esen F. ve Kıranşan K. (2018) Bingöl İli’nin Fiziki Coğrafya Özellikleri. Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi (arkeoloji özel sayısı) 4(2), 9-40.

1.   Esen Fatma (2017).  Tunceli İli’nin Heyelan Duyarlılık Analizi.  Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4037178)

2.   Esen Fatma, Avci Vedat, Kiranşan Kemal (2017).  Determining of Risk Area for Forest Fire of Kahramanmaras Province with Geographical Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP),  International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3800885)

3.   Avci Vedat, Esen Fatma, Kiranşan Kemal (2017).  Investigatıon of Tectonic effects in Yedisu Basin By Morphometric Analyses.  International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3800874)

4.   Esen Fatma (2017).  Bingöl İli’ nde CBS ve AHS ile Potansiyel Tarım Alanlarının Tespit Edilmesi.  4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4037097)

5.   Esen Fatma (2017).  CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)  ve AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) ile Optimal Arazi Kullanımının Tespit Edilmesi, Bingöl İli Örneği.  IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Özet  Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4037023)

6.   Avci Vedat, Esen Fatma (2018). Oluşum ve Aktivitesini Sürdüren Bir Heyelan: Duygulu (Solhan-. Bingöl) Heyelanı ve Etkileri , 71. Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan Ankara

7.   Esen Fatma, Avci Vedat ( 2018). Singeç Çayı Havzası’ ndaki (Tunceli) Heyelanların Jeolojik ve  Jeomorfolojik Faktörlere Göre Analizi, 71. Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan Ankara

8.   Esen Fatma, Avci Vedat (2018).  Bingöl Ovası ve Çevresinde Jeomorfolojik Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 4-7 Ekim Ankara

9. Avci Vedat, Esen Fatma (2018). Bingöl and Muş, in Terms of Natural Risks Elazığ-Tatvan (Bitlis) Demiryolu Deplase Hattının Bingöl-Muş Arasındaki Bölümünün Doğal Riskler Açısından Değerlendirilmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 4-7 Ekim Ankara

10. Esen Fatma, Avci Vedat (2018).  Palu Şehri Kuruluş Yerinin Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Riskler Açısından CBS ile Analizi, Uluslararası Palu Sempozyumu, 11-13 Ekim Elazığ

11. Esen Fatma, Avci Vedat (2019). Göynük Çayı Havzasında (Bingöl) Sıcaklık ve Yağışın Akım ile İlişkisi, 1. İstanbul  Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran, İstanbul.

12. Avci Vedat, Esen Fatma (2019). Kış Turizm Merkezlerine Yeni Bir Örnek, Hesarek Dağı (Bingöl). İstanbul  Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran, İstanbul.

13. Esen Fatma, Geçen Reşat (2019). Pülümür Çayı Havzası'nın (Tunceli) Kuraklık Analizi , 1. İstanbul  Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran, İstanbul.

14. Esen Fatma (2019). Berit Dağları Bitki Örtüsünün Biyoiklim Katları Doğrultusunda İncelenmesi. II. Uluslararası Coğrafya Kongresi (UCEK-2019). 3-5 Ekim, Eskişehir.

15. Esen Fatma (2021) Tunceli Şehri Yer Seçiminin Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Riskler Açısından Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Coğrafya Kongresi (UCEK-2021) 14-17 Ekim, Sivas.

1. Avci, Vedat,  Esen, Fatma (2018). Determination of Landslide Susceptible Areas in Kop Mountain and its Surroundings (Bayburt Province) Using Frequency Ratio Method, Academic Research in Social, human and Administrative Sciences I, Gece Kitaplığı

2. Esen, Fatma, Avcı, Vedat (2019). Andırın’da Orman Ağaç Türlerinin Ekolojik Koşullarının CBS ile Analizi, Sosyal Bilimler Araştırmaları I, Akademi Yayınevi.