MEHMET YAZICI

Doç. Dr. MEHMET YAZICI

Unvan DOÇENT
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYAL HİZMET
E-mail myazici@bingol.edu.tr
Dahili No 2332
Oda No D3-11

          Doç. Dr. Mehmet YAZICI,

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kavalcık köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Karakoçan'da okudu. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi (1993). 1993-2011 yılları arasında Malatya, İstanbul ve Bursa'da çeşitli resmi ve özel eğitim kurumlarında felsefe grubu dersleri öğretmeni olarak çalıştı. ‘Osmanlı Türk Toplum Yapısının Sosyal Alt Dinamikleri: Anadolu Aleviliği’ adlı tezle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde yüksek lisansını (1996); Fırat Üniversitesinde ‘Alevi Deyişlerinin ve Gülbanglarının Sosyolojik Analizi’ başlıklı çalışmayla doktorasını tamamladı (2011). Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 17.07.2018 tarihli kararıyla doçent oldu. 2012 tarihinden beri Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Evli ve iki çocuk babasıdır.

ALEVİLİK/ Alevi Deyişlerinin ve Gülbanglarının Sosyolojik Analizi (2. baskı) ile  

Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler isimli kitapları Çıra Yayınlarından çıktı.

Editörlüğünü yaptığı Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildiri kitabı, 2 Cilt olarak Bingöl Üniversitesi Yayınları arasında basıldı.

Ayrıca, Alevilik-Bektaşilik, göçerler, göçler, değerler ve değişim konularında farklı dergilerde makale ve bildirileri yayınlandı.

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE TARİH
Doçentlik Sosyoloji: Alevilik-Bektaşilik Üniversitelerarası Kurul Başkanklığı 17.07.2018
Yard. Doç. Sosyal Hizmet Bingöl Üniversitesi 08.02.2012
Doktora  Genel Sosyoloji ve Metodoloji Fırat Üniversitesi  27.09. 2011
Yüksek Lisans Genel Sosyoloji ve Metodoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 14.11.1996
Lisans Sosyoloji Fırat Üniversitesi 25.06.1993
 

                     

DÖNEM DERSİN ADI BİRİM
GÜZ

Sosyolojiye Giriş

Uygulamalı araştırma I

Sivil Toplum Örgütleri ve sosyal Hizmet

 

Sosyal Hizmet Bölümü

 

BAHAR

 

Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

Uygulamalı araştırma II

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Yönetilen Yüksek Lisans / Doktora Tezleri:

1. İlknur AĞTÜRK (2015), Kadınların Çalışma Durumuna Göre Temel Değerlerin Farlılaşması: Bartın İli Örneği, Bingöl Üniversitesi         Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.

2. Sedat GÜRSU (2017), Bingöl / Kiği Yöresi Masal Örnekleri ve Tahlili, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü, Bingöl.

 

İngilice 2016 / YDS  71,2500

Yazıcı, Mehmet (2012), "Kavalcık Köyü Örneğinde Alevilerde İsim Seçme ve Ad Koyma Geleneği", Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2011-Ocak 2012, Yıl: 13, Sayı: 51, s. 177-186. (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2013), “Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili ve Görüşleri”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), International     Journal of Social Science, Volum 6 Issue 2, p.995-1023, February 2013. (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2013), "Toplumsal Değişim ve Sosyal Değerler", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 1489-1501, ANKARA-TURKEY. (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2013), "Tamamlanmamış Tarihi Bir Portre: Hacı Bektaş-ı Veli", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 2601-2619, ANKARA-TURKEY. (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2018), "Farabi'nin Fâzıl Şehir'inde Amaç ve Araç Değerler", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 16, S: 465-475.  (Full Text) Pdf 

Yazıcı, Mehmet (2019), "Refik Halit Karay’ın Yezidin Kızı Romanında Yezidilik, Yezidiler ve Bazı Tespitler", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 7(3), 255-264. (Full Text) Pdf 

Yazıcı, Mehmet (2019). "Palu'da Geleneksel Toplum Yapısının Buyruk Alan ve Buyruk Veren İlişkisi Bağlamında İncelenmesi ve Bu Yapının Yaşadığı Yapısal Değişimle İlgili Bazı Değerlendirmeler", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 23 (3) , 620-645 . (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2021), "Bingöl'de 'Cemevi İçin Arsa Tahsis Edildi' Haberine Yapılan Yoruların Sembolik Etkileşimcilik Bağlamında Değerlendirilmesi", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 100, S: 461-484. (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2013), "Toplumsal Değişim Durumunun Şiddet Biçimiyle İlişkisi: ABD/Avrupa - Türkiye Karşılaştırması" (2013), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2013 Cilt:12 Sayı:46 (350-369). (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2013), “Bingöl’de İlim Meclisi Kuruldu /Akıl Gönülle Buluştu: Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası  Sempozyumu” (2013), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:1 / sayı: 2 / yıl: 2013/2, s. 235-243.(Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2014), "Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri" (2014), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 2014, cilt: 24, sayı: 1, s.209-223. (Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2016), “Modern Göçerlik” (2016), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi / Electronic Journal of Social Sciences, Kış-2016, Cilt: 15, Sayı:56, Sayfalar: 235-252.(Full Text) Pdf

Yazıcı, Mehmet (2016), “Göçerlerde Toplumsal Yapı ve Çöküş Üzerine Kuramsal Bir Araştırma” (2016), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2016, 26 (1), 191-208.(Full Text) Pdf

1. Yazıcı, Mehmet (2012), “Aleviliğe Etnik Yaklaşımlar: Zazalar-Alevilik İlişkisi”, II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (04-06 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2012, s.408-425. (Full Text) Pdf

2. Yazıcı, Mehmet (2013), "Yaşayan Tanıkların Yaşanmışlıkları Işığında Geleneksel Kürt Aile Yapısı ve Aile İçi İlişkiler", Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu (06-08 Eylül 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları 2013, s. 315-332.(Full Text) Pdf

3. Yazıcı, Mehmet., Tatlılıoğlu, Kasım., Karaca, Mehmet (2013), “Kentleşme ve Göç Sürecinde Ortaya Çıkan Bireysel ve Sosyal İlişkilerin Niteliğinin Psikolojik ve Sosyal Bağlamda Değerlendirilmesi”, III. Arap – Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Arap Baharı Sürecinde Devlet, Toplum ve Adalet, 2-4 Mayıs 2013 İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi.

4. Yazıcı, Mehmet (2013), “Aleviliği Günümüze Taşıyan Ana Unsurlar: Musahiplik Geleneği”, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, (03–05 Ekim 2013), Bingöl Üniversitesi yayınları, Bingöl 2014, 2. Cilt, s. 730-749.(Full Text) Pdf

5. Yazıcı, Mehmet (2014), “Alevilik Açılımlarla Mecrasını Bulur Mu?”, Siyaset Ahlak ve Cemaatler / Yeni Türkiye’nin Devam Eden Eski Sorunları Sempozyumu (12-17 Ağustos 2014) Anadolu Platformu 9. Anadolu Buluşmaları, Kuzuluk / Sakarya.

6. Yazıcı, Mehmet (2016), "BELIEF OF UN/AUSPICIOUS ANIMALS IN ANATOLIAN ALAWISM", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sarajevo, Bosnia and Herzegovina – May 19-22, 201, Abstract Book, Abstract No: 5016,  (Full Text) Pdf

7. Yazıcı, Mehmet (2018), "Fâzıl Şehir'in Özlemi: Amaç ve Araç Değerler". AL FARABİ 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 6-8 Nisan 2018 -Gaziantep. 

8. Yazıcı, Mehmet (2018), "Geleneksel Toplum Yapısında Kadının Yeri", 2. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 4-7 Ekim 2018 -Şanlıurfa. 

9. Yazıcı, Mehmet (2019), "Toplumsal Değerler Yeni Kuşaklara Aktarılmayınca Ortaya Çıkan Sonuç: Kuşaklar Arası Kopuş", 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 10-13 Ekim 2019 -İstanbul. 

 

1. TUNCELİ SOSYAL YAPI ARAŞTIRMASI (2015), Kalkınma Bakanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı, Proje Araştırma Ekibi Üyesi. 

2. BİNGÖL SOSYAL ANALİZ ÇALIŞMASI (2016), Kalkınma Bakanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı, Proje Araştırma Ekibi Üyesi. 

3. Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi ve Rehabilite Edilebilir Alanların Tespiti Projesi (2020), Kalkınma Bakanlığı, Proje Araştırma Ekibi Üyesi.

KİTAPLAR

1. Yazıcı, Mehmet (2017), Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler, İstanbul: Çıra Yayınları.

2. Yazıcı, Mehmet (2014 - 2. Baskı), ALEVİLİK/ Alevi Deyişlerinin ve Gülbanglarının Sosyolojik Analizi, İstanbul: Çıra Yayınlar

3. Yazıcı, Mehmet (Ed.) (2014), Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, 2 Cilt, Bingöl: Bingöl Üniv. Yay.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Yazıcı, Mehmet (vd.) (2016), Tunceli İli Sosyal Analiz Çalışması, Ankara: HEGEM Yayınları.

2. Yazıcı, Mehmet (vd.) (2016), Bingöl İli Sosyal Analiz Çalışması, Ankara: HEGEM Yayınları. 

3. Yazıcı, Mehmet (2017), "The Place of the Hare in Alevism Belief", içinde Recent Developments in Sociology and Social Work © E-BWN 2017.  (Full Text) Pdf

4. R. Sadak & E. A. Osmanoğlu & M. Yazıcı (2018), "Yabancılaşma ve Öğrenci Başarısızlığı", içinde Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Ivpe Cetinje - 2018, s. 121-138. (Full Text) Pdf

5. Yazıcı, Mehmet (2019), "Bir Toplumsal Yapı Değişim Dinamiği Olarak Göçler ve Göçmenler", içinde, editörler: Halis Sakız &  Hıdır Apak, TÜRKİYE'DE GÖÇMEN KAPSAYICILIĞI Sorundan Fırsata Dönüşüm Önerileri, Ankara: Pegam Akademi Yayınları.  (Full Text) Pdf 

6. Yazıcı, Mehmet & Kılıç, Adem (2020), "Üretilen Balın Pazarlanması ve Bingöllü Arıcıların Özel ve Tüzel Kurumlardan Beklentileri ve İş Birlikleri", içinde, editör: Önder, Mehmet Seyman Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi, Bursa: Ekin yayınları.

7. Yazıcı, Mehmet (2020) "Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri", içinde, Aktan, Coşkun Can (Ed.), Kurumsal Sosyoloji, Kurallar ve Kurumlar Üzerine Sosyoloji Araştırmaları, İzmir: SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Yayınları, sh. 184-209 

 

 

 

 

Takdir Belgesi, Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Etkinlik Teşvik Programı çerçevesinde Bingöl Ün. Rektörü.

 

ATIFLAR

(Atıf yapılan ve atıf yapan eserler yıllara göre sıralanmıştır)

(Kitap, kitap bölümü, makale ve tam metin yayınlanmış bildirilerde yapılan toplam atıf sayısı: 172).

İÇİNDEKİLER

(ATIF YAPILAN ESERLERİN SIRASI)

1. YAZICI, Mehmet (1996), Osmanlı-Türk Toplumunun Sosyal Alt Dinamikleri: ANADOLU ALEVİLİĞİ, MSÜ SBE Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. (Atıf sayısı: 4).

2. Yazıcı, Mehmet (2011). “Kavalcık Köyü Örneğinde Alevilerde İsim Seçme ve Ad Koyma Geleneği”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 51, s. 157-175. (Atıf sayısı: 3).

3. YAZICI, Mehmet (2011), Alevilik, Alevi Deyişlerinin ve Gülbanklarının Sosyolojik Analizi, İstanbul: Çıra Yay. (Atıf sayısı: 30).

4. Yazıcı, Mehmet (2012). .“Aleviliğe Etnik Yaklaşımlar: Zazalar-Alevilik İlişkisi”, II. Uluslararası Zaza Tarihi ve KültürüSempozyumu (04-06 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, S.408-425. (Atıf sayısı: 2).

5. YAZICI, Mehmet (2013), “Tamamlanmamış Tarihi Bir Portre: Hacı Bektaş-ı Veli”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/9 Summer 2013, p. 2601-2619. (Atıf sayısı: 3).

6. Yazıcı, Mehmet (2013), “Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili ve Görüşleri” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), International Journal of Social Science, Volum 6 Issue 2, p.995-1023, February 2013. (Atıf sayısı: 5).

7. Yazıcı, Mehmet (2013). “Toplumsal Değişim ve Sosyal Değerler”, Turkish Studies, 8(8), 1489-1501. (Atıf sayısı: 49).

8. Yazıcı, Mehmet (2013), “Toplumsal Değişim Durumunun Şiddet Biçimiyle İlişkisi: ABD/Avrupa –Türkiye Karşılaştırması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, . C. 12. S. 46, 350-369. (Atıf sayısı: 3).

9. Yazıcı, Mehmet (2014). "Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri", Firat University  Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1). (Atıf sayısı: 61).

10. YAZICI, Mehmet  (2014), “Aleviliği Günümüze Taşıyan Ana Unsurlar: Musahiplik Geleneği”, Geçmişten Günümüze Alevilik, I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları, C.2, s.730-749. (Atıf sayısı: 2).

11. Yazıcı, Mehmet (2016). “Modern Göçerlik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15(56), s. 235-252. (Atıf sayısı: 2).

12. Yazıcı, Mehmet (2016). “Göçerlerde Toplumsal Yapı ve Çöküş Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, Sayfa: 191-208. (Atıf sayısı: 4).

13. Yazıcı, Mehmet (2017), Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler, İstanbul: Çıra Yayınları. (Atıf sayısı: 1).

14. Yazıcı, Mehmet (2018), "Farabi'nin Fâzıl Şehir'inde Amaç ve Araç Değerler", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 16, S: 465-475. (Atıf sayısı: 2).

15. Yazıcı, Mehmet (2019), "Bir Toplumsal Yapı Değişim Dinamiği Olarak Göçler ve Göçmenler", içinde, editörler: Halis Sakız &  Hıdır Apak, TÜRKİYE'DE GÖÇMEN KAPSAYICILIĞI Sorundan Fırsata Dönüşüm Önerileri, Ankara: Pegam Akademi Yayınları. (Atıf sayısı: 1).

 

ATIF YAPILAN VE ATIF YAPAN ESERLER

1. YAZICI, Mehmet (1996), Osmanlı-Türk Toplumunun Sosyal Alt Dinamikleri: ANADOLU ALEVİLİĞİ, MSÜ SBE Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. (Atıf sayısı: 4).

1. Ali Yaman (2007),  Kızılbaş Alevi Ocakları, Elips Kitap Yayınları, Ankara, s. 83.

2. Ali Yaman (2007),  Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, Noktakitap Yayınları, İstanbul, s. 213

3. Tuba Yazıcıoğlu (2014), “İnancın Sosyal Mekâna Yansıması: İmam Zeynel Abidin Türbesi Örneği”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üni. Yay., Bingöl, 2014, cilt 1.

4. Bülent KARA (2016),  I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) “Aksaray’da Alevi-Bektaşi Kültürünün Günümüze Yansıyan İzleri”, (http://aksaraysempozyumu.aksaray.edu.tr/files/AksaraySempozyumu_TamMetinler_v6.pdf)

 

2. Yazıcı, Mehmet (2011). “Kavalcık Köyü Örneğinde Alevilerde İsim Seçme ve Ad Koyma Geleneği”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 51, s. 157-175. (Atıf sayısı: 3).

1. Zekeriya IŞIK (2018), "Seyyid Murat (Seydim Sultan) Zaviyesi’nin Sosyoekonomik Ve Sosyo-Kültürel Tarihi”, Turkish Studies, Volume 13/1, p. 61-80.

2. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL (2018), “Atalar Kültüne Dair İnanmaların Türklerin Ad Verme İnanç ve Gelenekleri Üzerindeki Tesiri”, Millî Folklor, 2018, Yıl 30, Sayı 119.

3. Cahit TELCİ  (2019), “Ali’den Yar Ali’ye, Şah Kulu’ndan Allah kulu’na: xvı. Yüzyıl Erzincan ve Kemah Şehirleri Kişi Adları Hakkında”, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi / 2019 / 20, sh. 3-30.

 

3. YAZICI, Mehmet (2011), Alevilik, Alevi Deyişlerinin ve Gülbanklarının Sosyolojik Analizi, İstanbul: Çıra Yayınları. (Atıf sayısı: 30).

1. Fatih İYİYOL (2013),  “Alevî-Bektaşî Geleneğinde Düvâzlar-Düvâzimamlar” Duvaz-Duvazımams In Alawıte-Bektashı Tradıtıon Uluslararası Sosyal AraştırmalaTuba Yazıcıoğlu (2014), “İnancın Sosyal Mekâna Yansıması: İmam Zeynel Abidin Türbesi Örneği”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üniversitesi Yay., Bingöl, 2014, cilt 1.r Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27  Yaz 2013 Summer 2013.

2. Rezan KARAKAŞ (2013), “Kaplumbağalar” Romanında Alevîlik Olgusu”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9.

3. Fatih İYİYOL (2014),  “Mevlevî Gülbankları Ve Mevlevî Gülbanklarının İşlevsel Açıdan Tahlili”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/6 Spring 2014, p. 583-600.

4. Hüseyin DOĞAN (2014), “Muş-Varto Alevîlerinde Dinî Anlayış Ve Sosyal Yaşantı-1” (Varto Alevîlerinin Kökeni, İnanç Esasları, İbadet Anlayışı ve Sosyal Hayatı) Kelam Araştırmaları 12:1

5. Kasım Tatlılıoğlu (2014), “Alevı/Bektaşı Öğretısınde İnsan-I Kamil Anlayışı ve Ahlak Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme” Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, 2014, cilt 1.

6. Yusuf Kenan ATILGAN (2014),  “Farklı Din ve Kültürlerde Hızır Tasavvurları, Kaynakları ve Günümüze Yansımalar”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, 2014, cilt 2.

7. Muhammet DUR (2014), “Hz. Ali’yi Şah Hatayî’nin Şiirlerinden Okumak”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, 2014, cilt 2.

8. Sebahattin CİHANGİR (2014), “Toplumsal Yapıda Bireysel İhtiyaçların Şekillenmesinde Musahipliğin Rolü”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, 2014, cilt 2.

9. Mehmet Seyman ÖNDER (2014), Kitap Tanıtımları / Reviews Alevilik: Alevi Deyişlerinin ve Gülbanglarının Sosyolojik Analizi / Mehmet Yazıcı. Bingöl Üni. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (3).

10. Tuba Yazıcıoğlu (2014), “İnancın Sosyal Mekâna Yansıması: İmam Zeynel Abidin Türbesi Örneği”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu Bildirileri, Bingöl Üni. Yay., Bingöl, 2014, cilt 1.

11. Ali ALBAYRAK (2015), “Alevi-Bektaşi Ritüelleri ve Temel Kurumlarından Hareketle Sosyal Bütünleşme”, Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 12.

12. Hasan ÇELİK-Serkan BALCI (2015), “Doğanşehir Alevilerinin Muharrem Ayındaki İbadetlerine Dair Bazı Tespitler ve Ziyaretgâhlarıyla İlgili Halk Efsaneleri (Şatıroba Köyü Örneği)”, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Forschungszeitschrift über das Alevitentum und das Bektaschitentum,  Sayı/Issue/Heft : 12, Kış/ Winter 2015, sh. 86

13. Erdal Gezik (2016), How Angel Gabriel Became Our Brother of the Hereafter (On the Question of Ismaili Influence on Alevism), British Journal of Middle Eastern Studies, ISSN: 1353-0194 (Print) 1469-3542 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/cbjm20,

14. Emrah Apak (2016), "İmam Cafer Buyruğunun Değerler Açısından İncelenmesi", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), Elazığ-Türkiye, (https://www.researchgate.net/publication/312083396_Imam_Cafer_Buyrugunun_Degerler_Acisindan_Incelenmesi)

15. Hatice Yalçın (2016), "Alevi Kültüründe Çocuk Yetiştirme ve Kadının Konumu", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2016 / sayı: 79 

16. Yılmaz IRMAK (2016), "Erzincanlı Bir Âşık: Davut Sulariķnin Şiirlerinde Alevilik ve Bektaşilik Öğretisi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, (28 Eylül - 1 Ekim 2016), Cilt I

17. Bülent AKIN (2016), Zâkirlikten Âşıklığa Âşık Niyazi, Ankara: Barış Kitap Yayınları.

18. Yılmaz IRMAK (2017), Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Âşık Mahzuni Şerif Ve Şiirleri, Ankara: Ürün Yayınları.

19. Yılmaz IRMAK (2017), "İşlevsel Halkbilimi Kuramına Göre Âşık Mahzuni Şerif’in Şiirlerinde Tespit Edilen Yeni İşlevler", Studies Of The Ottoman Domain / Cilt 7, Sayı 12.

20. Hüseyin DOĞAN (2017), Nübüvvet ve Medeniyet (İslâm Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları). Kitap Bölümü: Alevî Klasiklerinde Peygamberlik ve Hz. Muhammed Telakkisi. Kitap Dünyası, İstanbul, 2017.

21. Yılmaz IRMAK ve Handan HAMARAT (2018), “Bingöl Aleviliğinde Dedelik Musahiplik Düşkünlük ve Cem”, Bingöl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 15.

22. Mehmet DÖNMEZ ve Hasan ÇELİK (2018),  “Alevilikte Cem İbadetine Yüklenen Anlamlar ve Cem İbadetinin Manevi Makamları” Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) Cilt: 2- Sayı: 2, sh. 1-21.

23. Hasan ÇELİK (2019), “Alevilikte Gönül Eğitimi ve Model Kişilik Olarak Hüseyin Doğan Dede”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, s. 94.

24. HÜSEYİN DOĞAN (2019),  “Alevî-Bektâşî Kültürde Nübüvvet İnancı” Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, Sayı: 12, Kars 2019, ss. 129-151. 129.

25. REYHAN KELEŞ (2019), “Ahmed Yesevî’nin Hikmetlerinde Sayı Sembolizmi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 23, İstanbul 2019, 561-586.

26. Mehmet Dönmez ve Hasan Çelik (2019), “Alevilikte Cem İbadetine Yüklenen Anlamlar ve Cem İbadetinin Manevi Makamları”, Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 2 (2) , 1-21.

27. Cenksu ÜÇER ve Rıza SARI (2020), “DUA, GÜLBANK VE TERCÜMANLAR ÜZERİNDEN ALEVÎ NİTELEMELİ GELENEK HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi 13, sy. 2.

28. Hüseyin DEDEKARGINOĞLU (2020), "Alevilikte Tevellâ ve Teberrâ Kavramları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /93.

29. Tuncay Yıldırım (2021), "Müzik Bağlamında Tunceli'de Bağlama Çalgısının Yaygınlığı ve Toplumun İnanç Yapısıyla Olan İlişkisi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, C.7, S.36.

30. Tuncay YILDIRIM (2021), “Alevilik İnancının Senkretik Yapısının Alevi topluluklardaki Kadın Ve Müzik İlişkisine Etkileri: Tunceli Örneği”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 51.

 

4. Yazıcı, Mehmet (2012). .“Aleviliğe Etnik Yaklaşımlar: Zazalar-Alevilik İlişkisi”, II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (04-06 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, S.408-425. (Atıf sayısı: 2).

1. Murat KAÇER ve Yılmaz BİNGÖL (2018), “Ak Parti Dönemi Sünni ve Alevi Zazaların Seçmen Davranışları” Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr, Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 15 •

2. Nazlı Gündüz (2020), “Hollandalı Göçmen Yazar Murat Işık’tan Bir Göç ve Kültürlenme Romanı: Verloren Grond (Kayıp Toprak)”, folk/ed. Derg, 2020; 26(2):393-408 DOI: 10.22559/folklor.1097

 

5. YAZICI, Mehmet (2013), “Tamamlanmamış Tarihi Bir Portre: Hacı Bektaş-ı Veli”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/9 Summer 2013, p. 2601-2619. (Atıf sayısı: 3).

1. Fatih İYİYOL (2014),  “Mevlevî Gülbankları Ve Mevlevî Gülbanklarının İşlevsel Açıdan Tahlili”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/6 Spring 2014, p. 583-600,

2. Özlem DEMİREL DÖNMEZ ve Fatma KOÇ (2018), “Hacı Bektâş-I Velî’nin Makâlât Adlı Eserinde Geçen Sıfatlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (58), 23-41.

3. A. Yılmaz Soyyer (2019), Hünkar-Ansiklopedik Bektaşilik Sözlüğü, İstanbul: Post Yayın

 

6. Yazıcı, Mehmet (2013), “Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili ve Görüşleri” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), International     Journal of Social Science, Volum 6 Issue 2, p.995-1023, February 2013. (Atıf sayısı: 5).

1. Ülkü Göktürk (2014), Inpotance of Law Education for a Citizen Having the Consciouness of Society, Proceedings of IAC-EeL 2014: International Academic Conference on Education, p.

2. Cihat YAŞAROĞLU (2014), “Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science

3. Apak, E. Yılkan, İ. Erdem, M. (2017), "Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri İle Fen Bilimleri Öğrencilerinin Diğerkâmlık Düzeylerinin Karşılaştırlması: Bingöl Üniveritesi Örneği", Akademik Matbuat Dergisi, 2017/C:1, S:1.

4. Muamber YILMAZ ve Ömer Faruk YILMAZ (2017), "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 2, s. 737-748.

5. Nazmi AVCI ve Damla TOPÇU (2021), “Toplumsal Değerlerden Uzaklaşma”, uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), C: 3, S: 6 ss: 139-151.

 

7. Yazıcı, Mehmet (2013). “Toplumsal Değişim ve Sosyal Değerler”, Turkish Studies, 8(8), 1489-1501. (Atıf sayısı: 49).

1. Mehmet Çevik (2014),  “Kültürel Değişim, Gelenek Ve Türk Halk Hikâyeciliği”, Turkish Studies International Periodical For The Languages,Literature and History of Turkish or Turkic Vol. 9 / 1 2,  p.113-123.        

2. Nihal Yavuz , Yusuf Sinan Zavalsız (2015), “Postmodern Dönemde Kimliğin Belirleyicisi Olarak Tüketim [Tüketilmiş Kimlikler]”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626),

3. Abdurrahman KILIÇ ve Osman AKTAN (2015), “İlköğretim Okulları İçin Tavsiye Edilen 100 Temel Eserde Vurgulanan Değerler”,  Elementary Education Online, 14(1), 243‐275, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 243‐275, 2015. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr.

4. Dilek ZERENLER (2015), “Pedofili Üzerine İki Oyun İncelemesi: Karatavuk ve Donmuş”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12 Summer 2015, p. 1339-1352.

5. Yusuf Yurdigül, Aslı Yurdigül, Mevlüde Batur (2015), “Frankfurt Okulu’nda Birey ve Toplum: İnsanın Şeyleşmesı ve Kültürün Metalaşması Üzerine Eleştirel Okumalar”,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, cilt 19, sayı 2 (2015).

6. Gamze Fahriye Pehlivan, Tulay Canitez (2015), “The Effect of Social Structural Change on the Traditional Turkish Houses Becoming Unusable”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9, No:3.

7. Soner ALADAĞ , M. Pınar KUZGUN (2015), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının ‘Değer’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 2015; (29): 163-193,

8. Vefa Savaşkan ve M. Abdullah Arslan (2015), "Kimlik Oluşturmada Millî ve Manevi Değerlerin Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarındaki Yeri", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER) ÖS-II: 363-374 [2015]

9. Emine Kolaç ve Sevgi Çalışır Zenci (2015), “Açık Öğretim Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Yer Alan Değerler”, Akademik Araştırmalar Dergisi- sayı 65.

10. Yavuz Bolat (2016), "Sosyal Değerleri ve Değerler Eğitimini Anlamak",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29.

11. Yasin Kılıç (2016), "Süheyl ü Nevbahâr’ın Değerler Eğitimi Bakımından Önemi",  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016,Cilt:XIII, Sayı:I,457-493, ISSN:1305-2020 457

12. Muazzez Harunoğulları (2016), "Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekânsal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 45 Volume: 9 Issue: 45 Ağustos 2016 Issn: 1307-9581.

13. Sami Şener (2016), Sosyal İlim ve Değerler - Değerler Sosyolojisi, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul.

14. Adem EFE ve Selim SÖZER (2016), "Toplumsal Değişim ve Hazcılık Bağlşamında Aile–Yaşlı İlişkilerinne Sosyolojik Bir Bakış Denemesi”, Toplumsal Değişim Sempozyumu 25-26-27 MART 2016 bildirileri kitabı içinde http://toplumsaldegisim.com/tds_2016_kitap.pdf.

15. Cuma Kamalak (2016), “Lutfiyye-i Vehbi’de Aktarılan Değerler”, International Journal of Language Academy Volume 4/4 Winter 2016 p. 447/464. 

16. Osman Özdemir (2016) “Psikiyatride Akademik Terbiye veya Pedagojik Psikiyatri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current   Approaches in Psychiatry 2016;8(3):303-308 doi:10.18863/pgy.238192

17. Asuman Seda Saraçoğlu, İlke Evin Gencel ve Mehmet Altın (2016),“Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Sosyal Değerler”, Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye De Beceri Ahlak ve Değerler Eğitimi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Sosyal Değerler ile Kritik Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi, 2016,978-975-16-3180  Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

18. Rukiye ŞAHIN ve Şafak ÖZTÜRK AYNAL (2016), (Chapter 13) “Views of Prospective Teachers about Values Education: A Comparative Analysis” , Developments in Educational Sciences,  Editors Recep EFE Irina KOLEVA Emin ATASOY İsa CÜREBAL    ISBN 978-954-07-4139-0   ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA.

19. Mustafa ALTUNOĞLU (Ed.) (2016), Sosyal Hizmet Etiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

20. Ertuğrul GÜREŞCİ (2017), “Türkiye’de Köy Gelenek ve Göreneklerin Tükenişi ve Köyden Kente Göç”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s. 163-174

21. Hakan KARA (2017, ) “Örgütlerde Yeni Çağ Değerleri’nin Din Ve Maneviyat Kavramlarının Oluşturduğu Anlam Kayması Üzerinden Araştırılması” Researcher: Social Science Studies (2017) Cilt 5, Sayı 9, s. 122-141

22. Ahmed Emin Osmanoğlu (2017), "​Value tendency differences between pre-service social studies teachers within the scope of the East and the West", Educational Research and Reviews, Vol. 12(18), pp. 927-938.

23. Nazike Karagözoğlu (2017), "Esnafların Sahip Olduğu İnsani Değerler", Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2017 Vol:4 Issue:4 pp:649-660

24. Emine YILMAZ ve Umut AVCI (2017), "​Çevresel Bir Değişken Olarak Krizin Yat Kiralama Acentalarının Rekabet Stratejilerine Etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:9 Sayı:2.

25. Bulent Dilmac, Zeynep Simsir (2017), "Examination of Relationship Between Human Values and the Level of Forgiveness of Teacher Candidates",   Mariateresa Gammone / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan (eds.), Recent Developments in Educations, © E-BWN  2017, p. 395.

26. Ömer Tuğrul KARA (2018), “Kültürel Benzeşim Bağlamında Suriyelilere Türkçe Öğretimi”, sh. 16-24 içinde Editör F. E. İkiz ve Ö. T. Kara  II. Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (4-5 Mayıs 2018, Adana) Bildiri Tam Metin Kitabı Eğitim Bilimleri, Ankara:  Akademisyen Kitabevi

27. Ertuğrul GÜREŞCİ (2018), “Kırsal Toplumun Değişimi ve Kırsal Göç”, 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Tam Metin Kitabı (28-30 Eylül 2018), ss. 239-256.

28. Ertuğrul GÜREŞCİ (2018), “Kırsal Göç Sonucu Oluşan Değişim ve Çelişki: Gemlik İlçesi Örneği“,2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Tam Metin Kitabı (28-30 Eylül 2018), ss. 248-256.

29. Burcu GEZER ŞEN (2018), “Öğrencilerin Değerler Sistemi”, Social Sciences Studies Journal, Vol:4 Issue:28 pp:6584-6590.

30. Emine KARASU AVCI ve Melike FAİZ (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 21, sayı 3. 

31. Sümeyra Bilecik (2019), “Ziyaüddin Sardar’ın Postnormal Zamanlar Teorisi Çerçevesinde Toplumsal Değişim Sürecinde Din Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Amasya İlahiyat Dergisi , 0 (13) , 297-322.

32. Ziyaeddin Kırboğa (2019), “Tanzimat Sonrası Toplumsal Değişim: Batılılaşma Örneği”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, sayı 2, sh.248 – 265.

33. Ahmet DİKEN ve Banu GÜLER (2019), “Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte Duygusal Bağlılık: Bir Kamu Üniversitesinde Araştırma”, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2019; (Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı): 128-140.

34. Özge BAL ve Hüseyin ANILAN (2019), “Hayat Bilgisi Dersi Değer Eğitiminde Örnek Olay Yönteminin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması”, Milli Eğitim Dergisi, Özel Sayı 2019 • Yıl 48 • Sayı 1, sh. 177-202.

35. Mehmet Ali AK (2019), "ULUSLARARASI İLİŞKİLER’DE KİMLİK ANALİZİ VE ROL TEORİSİ", Uludağ Journal of Economy and Society / B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt / Volume 38, Sayı / Issue 1, 2019 ss./pp. 199-239

36. Çelik, M. Y. (2019). Social and Economic Transformation With the Institutional Economic Perspective. In I. Akansel (Ed.), Comparative Approaches to Old and New Institutional Economics (pp. 108-132). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-0333-1.ch007

37. Mehmet Zeki GÖKSU (2020), "Afganistan Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik" © Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 18, No. 39, 31-61, Haziran 2020.

38. Mehmet GÖKSU.(2020).Ortaokulda Öğrenim Gören Afganistan Uyruklu Öğrencilere Göre Vatanseverlik: Türkiye Örneği.Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

39. Beyhan Bayrak (2021), "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Öğrenme Alanlarında Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi"Turkish Studies - Education, 16(1), 119-138.

40. Ethem KARAÇOBAN (2021), “İslâm İtikadı Açısından Değişim”, APJIR- Academic Platform Journal of Islamic Research / e-ISSN: 2602-2893 Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 61-87/Volume: 5, Issue: 1, pp. 61-87.

41. İbrahim RENÇBER ve Didem PAŞAOĞLU BAŞ (2021), “X ve Y Kuşağı Beyaz Yakalı Çalışanların Kariyer Tatminlerinin Karşılaştırılması”,Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 5, Sayı: 1, ss.17-29.         

42. Fatma DURSUN ve Eyüp YAKA (2021),  “Mekkî Sûrelerin Eğitim Metodu Açısından Üslubu”,  Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, sh.565-602.

43. Yakup ERDOĞAN ve Burhan SEVİM (2021), “Determination of Individual Innovation Perceptions of Students Studying Tourism at Undergraduate Level: The Case of Kastamonu University”, . Kesit Akademi Dergisi, 7 (28), 1-20.    

44. İhsan ÇAPCIOĞLU  ve Aygün ALİYEVA  (2021), “Dede Korkut Destanı Örneğinde İnancın Ahlâkî Ve Kültürel Değerlerin Korunmasındaki Rolü”, 4. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Kongresi Kitabı, Ramazan Gafarlı (edi.), IKSAD Yayınevi.   

45. Saime GÜL ve F. Özge MAVİŞ SEVİM (2021), “5.Sınıf İngilizce Ders Kitabında Yer Alan Değerler ve İngilizce Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri”, Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 19, No. 42, 187-226.       

46. Musa Yavuz Alptekin (2021), Genel Hatlarıyla Sosyoloji, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

47. Nazmi AVCI ve Damla TOPÇU (2021), “Toplumsal Değerlerden Uzaklaşma”, uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), C: 3, S: 6 ss: 139-151.           

48. Esra Özkan Pir (2021), Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Güncel ve Teknolojik Kullanımı ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA, Ankara: Detay Yayıncılık.

49.Uveysi Sait Yıldırım ve Aysun Doğutaş (Edi.) (2021) Kadın, Medya Ve Sosyal Medya içinde Dilek Akıcı Tayanç, Hedonizm ve Tüketim Ekseninde Medyada Kadın Kimliği, Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.

 

8. Yazıcı, Mehmet (2013), “Toplumsal Değişim Durumunun Şiddet Biçimiyle İlişkisi: ABD/Avrupa –Türkiye Karşılaştırması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, . C. 12. S. 46, 2013: 350-369. (Atıf sayısı: 3).

1. H. Şule Albayrak (2015),   “Kadına Şiddet Tartışmalarında İhmal Edilen Bir Faktör: Toplumsal Şiddetin Dönüşümü”,  II.Uluslararası–Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (International Congress on Women Researches- ICWOR,2015) -13 Aralık 2015.

2. Muhammed KIZILGEÇİT (2016), “Dindar Şahsiyetten Dinsel Bireyciliğe Değişen Dindarlık Yönelimleri Bağlamında İntihar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

3. Öner ALTINTOP ve  Filiz ADANA (2019) “Sağlık Profesyonelleri ve Adaylarının Aile İçi Şiddete Yönelik Bilgi, Görüş ve Tutumları: Gözden Geçirme”, ERASMUS Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu (5-6 Nisan 2019, İzmir, Türkiye) TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, Elazığ: ASOS YAYINEVİ  sh.224-234

 

9. Yazıcı, Mehmet (2014). "Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri", Firat University  Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1). (Atıf sayısı: 61).

1. Hamdi KARAKAŞ (2015), “Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma”, Eğitimde Gelecek Arayışları Sempozyumu, 16-18 Nisan 2015, Bartın Üniversitesi.

2. Emrah Apak (2016), "İmam Cafer Buyruğunun Değerler Açısından İncelenmesi", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), Elazığ-Türkiye, (https://www.researchgate.net/publication/312083396_Imam_Cafer_Buyrugunun_Degerler_Acisindan_Incelenmesi)

3. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ ve Gözde ÖZENÇ İRA (2016), "Bir Uygulama Modeli Olarak Sınıf İçi Kurallar İle Yaşama Yönelik Değerler Kazandırma", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/19 Fall 2016, p. 215-228

4. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET (2017),  “Azerbaycan Manilerinin Toplumsal Değerleri ve Normları Öğretme İşlevi”, Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi . 2017, Issue  33, p 161-170.

5. Selin BİTİRİM OKMEYDAN (2017), “Postmodern Kültürde Gözetim Toplumunun Dönüşümü: ‘Panoptikon’dan ‘Sinoptikon’ ve ‘Omniptikon’a”, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 2017-Special Issue/Özel Sayı –Cilt/Vol: 8‐Sayı/Num: 30  http://www.ajit‐e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=286

6. Halil İbrahim Sağlam (2017), Bir Değer ve Eğitim Merkezi Olarak Aile, Ankara: Pegam Akademi Yayınları.

7. Pınar Karacan DOĞAN (2018), "Examining the Relation between Social Values Perception and Moral Maturity Level of Folk Dancers", International Journal of Higher Education, Vol. 7, No. 1; 2018, http://www.sciedupress.com

8. Mehmet KARAGÜL (2018), “Rasyonel Ekonomi ve Davranış İktisadından Değerler İktisadına”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2018, Cilt: 5, Sayı: 2, ss: 425-440

9. Yasemin APAL (2018), “Değerlerin Temellendirilmesinde Bilginin Rolü”, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (Ed.), Güncel Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimlere Yönelik Stratejik Bakış Açısı, http://josress.com/492878//1.8kitap8sosyal8bilimler8tr.pdf 

10. Abdullah YILMAZ ve Hande Ulukapi YILMAZ (2018), "Social Value and Socilogical Perspective On Social Entrepreneurship", Incorporating Business Models and Strategies into Social Entrepreneurship, Information Resources Management Association (IRMA), https://www.igi-global.com/book/creating-business-value-competitive-advantage/191126#table-of-contents

11. Arzu Özyürek, Baransel Kaya, Zühal Yeşil, İsmail Karadaş (2018), “Keloğlan Masalları Çizgi Filminin Değerler Açısından İncelenmesi”, Karabük Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 4, 2018, 1-11

12. Ali ARSLAN ve Ceylan Özbay (2018), "İnsani İlişkileri Temelinde Mersin’de Yaşam Kalitesi", I. Uluslararası Mersin Sempozyumu (01-03 Kasım 2018), Durmuş Ali ARSLAN (Edi.) Mersin BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI, ss. 40-66.

13. Yalnız, Abdullah, Yıkmaz, Yusuf (2018), "Değerler Eğitimi Kavramı Olarak Dürüstlük ve Dürüstlük Ölçeği (DÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34, sh. 649-666.

14. Ahmet NALÇACI (2018), "Karar ve Davranışları Etkileyen Unsur Olarak Değerler ", TAY Journal, 2018, 2(2), 148-165.

15. Melde Medine GÜLEÇ (2019), "Balkan Göçmenlerinin Sivil Toplum Kuruluşlarına İlgisi", Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 20, S. 36, s. 59-78.

16. Emine Zehra TURAN ve Ali MEYDAN (2019), "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Din Kültürü Görüşleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 29, Sayı: 1, Sayfa: 79 - 89.

17. Yusuf Alpaydın ve Rıza Akkaya (2019), "Sosyal Değerlerin Üniversite İklimi Algısına Etkisi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma", İnsan ve Toplum Dergisi. Cilt: 9 / Sayı: 2 Sayfa 30-56.

18. Cengiz Alyılmaz ve Harun Şahin (2019), "Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından Değerlendirilmesi", Ana Dilde Eğitim Dergisi, Yıl 2019, Cilt 7, Sayfalar 402 - 418

19. Nuh Akçakaya (2019), “Sosyal Kontrolün Başka Fenomenleri: Gramatik Yapılar”, Akademik İncelemeler Dergisi, 2019, 14/1:403-442.

20. Abdullah ÇETİN ve Serkan ÜNSAL (2019), "Öğretmen Adaylarının Değerlerle İlgili Zihinsel Yapıları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi e-ISSN: 2146-5983 Yıl: 2019 Sayı: 49 Sayfa: 187-210.

21. Aslı BÜYÜKOKUTAN (2019), "Toplumsal Değerlerle Normların Öğretilip Hatırlatılması Bağlamında Âşık Pervanî’nin Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme", Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi 15-16 Mayıs 2019 / Eskişehir Bildiri Tam Metinleri Kitabı.

22. Büşra IPEK (2019), “Erich Fromm’un Sahip Olmak, Olmak ve Özgürlük İlkeleri Çerçevesinde İnsan Doğasını Açıklamak”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 40, s. 648-662.

23. Eda GEDİKOĞLU, Sena ÖZŞİRİN, Kübra OĞUŞ (2019),  “Sosyal Medya Dilenciliği: Sosyal Medya Mecralarında Sosyal Normların Dejenerasyonu”, Üsküdar Üniversitesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı (02-03 Mayıs 2019), Sh. 277-304. (https://uskudar.edu.tr/afis/6-iletisim-gunleri-bildiri-2019.pdf).

24. Mustafa GÖZEN (2019), “Derleme Değer ve Değerleme Hakkında Kavramsal ve Kuramsal Bir Çalışma” Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt 22 · Sayı 2 · SS. 374-382.

25. Emine KARASU AVCI ve Melike FAİZ (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 21, sayı 3. 

26. Hasan KILIÇ, İrem Nur ÖZKAN ve Mahsuni Deniz Sevinç (2019), “Lise Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Durumları İle Empati Düzeylerinin Analizi”, içinde Editör: Durmuş Ali ARSLAN, 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu (23-25 Mayıs 2019, Mersin), BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI, Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Yayınları.

27. Hasan Güner BERKANT VE Sera KARAGÜLLE, “Lise ve Ortaokul Öğrencilerinin Sabır Davranışlarına Yönelik Görüşleri”, 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA (10 - 13 Ekim 2019 İstanbul) BİLDİRİ TAM METİNLERİ SEMPOZYUM E-KİTABI, SH. 176-200.

28. Fatih KUCUR (Ed.) (2019), Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve Madde Bağımlılarında Değer Algısı: Üsküdar Değer Sensin Projesi Örneği, İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yayınları.

29. Ebubekir BOZAVLI ve Murat TULAN (2019), “Okulda Değerler Eğitimi ve Yabancı Dil Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları”, Bayburt Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (4) , 89-102

30. Ömer KEMİKSİZ (2019),  “Metin” Merkezli Değerler Eğitimi Çalışmaları: Lisansüstü Tezler Örneği”, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt : 7 Sayı : 18 Sayfa: 382 - 411.

31.Alper Yontar (2019), "Değerlerin Kaynağı ve Toplumsal, Kültürel, Dini, Ahlaki Temelleri", içinde Vedat Aktepe ve Mevlüt Gündüz (Edi.), Karakter ve Değerler Eğitimi, Ankara: Pegam Akademi Yayınları. s. 91-108.

32. Tevfik Uzun ve Güven Özden (2020), "Değerler Eğitimi" içinde Mücahit Kağan ve Nurettin Yıldız (Edi), Karakter ve Değer Eğitimi,  Ankara: Pegam Akademi Yayınları, s.110-120 

33. Mehmet Ertuğrul Uçar (2020), "Temel Kavramlar", içinde  Mücahit Kağan ve Nurettin Yıldız (Edi), Karakter ve Değer Eğitimi,  Ankara: Pegam Akademi Yayınları, s.1-27.

34. Taha Yazar ve Özlem Lala (2020), "Değerlerin Kaynakları ve Temelleri" içinde Halil Ekşi ve Ahmet Katılmış (Edi), Karakter ve Değerler Eğitimi,  Ankara: Nobel Yayınları, s.27-55.

35. Aytekin DEMİRCİOĞLU (2020), "GAZALİ’NİN DEĞERLER ATLASI" içinde, Editörler Osman KÖSE ve Yasemin ULUTÜRK SAKARYA, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-III, Ankara: Berikan Yayınevi.

36. Mehmet TEMİZKAN, Ebru YIRTICI, Ayşegül ERGÜN Temizkan (2020). “Türkçe Ders Kitaplarında Sosyal Değerlerin  Görünümü”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/2, s. 769-794.

37. Emine Karasu Avci, Melike Faiz, Saim Turan (2020), "Etkili Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Eğitimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşünceleri", Değerler Eğitimi Dergisi 18(39).

38. Osman Birgin ve Hava ÖKSÜZ (2020), "Investigation of Middle School Students' Perceptions of Value Towards Mathematics Lesson in Terms of Some Variables",  International Journal of Educational Studies in Mathematics, 2020, 7(2), 105-119.

39. Selin Bitirim Okmeydanı (2020), “Kültürlerarası İletişim Alanındaki Eğilimler: 'Kültürlerarası Iletişim' Başlıklı Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, TRT Akademi Cilt 6 / Sayı 10/ 578-611.

40. Vedat AKTEPE, Beyza HOCAOĞULLARI ve Büşra PINARBAŞI (2020), “Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Değerlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 20 - Sayı/No: 3 (209-226).

41. Sibel Yazıcı ve Nuray Kurtdede Fidan (2020), “Value preferences and requirements of the students attending the regional boarding secondary schools”, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Vol. 9, No. 3, pp. 635~643.

42. Nur Sena Komut, Şevval Zengin ve Cebrail Yıldırım (2020), “Toplumsal Ritüellere Katılmanın Toplumsal Değerlerin Benimsenme Düzeyine Etkisi Üzerine Bulanık Mantıksal Bir Modelleme”, ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy, Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 4 • Bahar/Spring 2020.

43. Mustafa ŞEKER (2020), “EXAMINING THE APPROACHES OF SOCIAL STUDIES STUDENTS TOWARDS CULTURAL ELEMENTS IN TURKISH HISTORY”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 52 (2020 Eylül): s. 1007–1016. doi: 10.7816/ulakbilge-08-52-04.

44. Selin Bitirim Okmeydan (2020), “Kurumsal Reklam Ekseninde Türkiye İş Bankası ve Cumhuriyetin 'Kuruluş' Hikâyesi: Kültürel Perspektif Bağlamında Greimas'ın Eyleyenler Modeli ile Çözümleme”, stanbul University Journal of Communication Sciences, 59, 87-126.

45. Esra Karataş (2021), “LGBTİ+ Odaklı Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nicel Bir Araştırma”, Journal Of  Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(38):459-472.

46. Muhammed Ahmet Kurum (2021), “Kur’an’da Sosyal Kontrol ve Sıla-i Rahim İlişkisi”, Journal of Analytic Divinity 5 / 1 ss. 205-225 .

47. Ahmet Koç ve Yusuf Budak (2021), “Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 21(1):323-349.

48. Alpaslan Karabulut (2021),  “Investigation of Special Education Teachers’ Concern Levels Regarding Their Children”, International Electronic Journal of Elementary Education, Volume 13, Issue 4, 535-548.

49. Saadet Aylin Yağan (2021). Türkiye ve Avustralya Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Bağlamında Karşılaştırılması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 304-326.

50. Aküzüm, C. & Ergenekon, Ö. (2021). Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi . Electronic Journal of Education Sciences , 10 (19) , 98-117.

51. Özyürek, A. & Aydın, A. (2021). "Kırsalda ve Kentte Yaşayan Kadınların Aile Değerlerinin Karşılaştırılması", Değerler Eğitimi Dergisi , 19 (41) , 313-350.

52. Nuray KURTDEDE FİDAN ve Sibel YAZICI  (2021), Perceptıons of Prımary School Students About the Value of Sensıtıvıty in Theır Case Studıes Assoc”, IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture) Vol: 6, Issue: 14.

53. İhsan ÇAPCIOĞLU  ve Aygün ALİYEVA  (2021), “Dede Korkut Destanı Örneğinde İnancın Ahlâkî Ve Kültürel Değerlerin Korunmasındaki Rolü”, 4. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Kongresi Kitabı, Ramazan Gafarlı (edi.), IKSAD Yayınevi.

54. Emine KARASU AVCI (2021), “Değerlerin Sınıflandırılması” içinde ‘Kastamonu Eğitim’ Araştırmaları Yıllığı,  Editör: Selahattin KAYMAKCI, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, sh. 159-172.

55. Çapcıoğlu, İhsan (2021), “İnsanlığın Kültürel Hafıza Zincirine Eklemlenen Değerlerin Birleştirici Halkası Olarak Vefa” içinde  Peygamberimiz ve Vefa Toplumu, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s. 107-119.

56. YILMAZER, Gökhan ve İYİGÜN, N. Öykü (2021), “Çalışanların Bireysel Kültürel Değerlerinin, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İle    İlişkisi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Japon Sermayeli Bir Üretim Şirketi Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Working Paper Series Vol 2, Issue 3, 123-139.

57. Davut ATMACA ve Hüseyin TOYGUR (2021), “Mizahi Ürünlerin Kişisel Marka Konseptinde Değerlendirilmesi: Yılmaz Vural Örneği’nin Netnografi Perspektifinde Aktarımı”, Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 75-100 ISSN: 2757 – 6280.

58. Nazmi AVCI ve Damla TOPÇU (2021), “Toplumsal Değerlerden Uzaklaşma”, uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), C: 3, S: 6 ss: 139-151.

59. Yunus Emre Güler (2021), TÜRKİYE’DE E SPOR: Dijital Bağımlılık ve Saldırganlık, Ankara: Gazi Yayınevi.

60. Dilek Karışan ve Ayşe Yenilmez Türkoğlu (Edi.) (2021), Sosyobilimsel Konular içinde Nejla Atabey Mustafa Sami Topçu, Küresel Vatandaşlık Eğitiminde Sosyobilimsel Konular, Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.

61. Duygu AYDIN ASLANER ve Ahmet Gökçe ASLANER (Edi.) (2021), DİJİTAL ÇAĞDA Z KUŞAĞI GERÇEKLERİ içinde Caner YAZICIOĞLU, GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL DEĞERLERİN Z KUŞAĞI BİREYLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE ETKİSİ, İstanbul: Kriter Yayınevi

 

10. YAZICI, Mehmet  (2014), “Aleviliği Günümüze Taşıyan Ana Unsurlar: Musahiplik Geleneği”, Geçmişten Günümüze Alevilik, I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları, C.2, s.730-749. (Atıf sayısı: 3).

1. Yılmaz IRMAK ve Handan HAMARAT (2018), “Bingöl Aleviliğinde Dedelik Musahiplik Düşkünlük ve Cem”, Bingöl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 15.

2. Mehmet Dönmez, Serkan Balcı veHasan Çelik (2019), "Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 7, Sayı 1, s. 255-263. 

3. Nigar TUĞSUZ (2021), “Kentleşme ve Teknolojinin Değiştirdiği Alevi Kurumları: Musahiplik ve Dedelik”, Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 9 (18), 13-21.

 

11. Yazıcı, Mehmet (2016). “Modern Göçerlik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15(56), s. 235-252. (Atıf sayısı: 3).

1. Aytekin KALKAN ve Osman ÇULHA (2017) "Turizmde Kırsal Göçerlerin İzlerini Sürmek", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 49 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581.

2. Metin GÜLTEKİN ve Mehmet TAN (2017), "Siirt Dudêran Aşireti: Yapı ve Değişim", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 27, Sayı: 1, Sayfa: 187-205, ELAZIĞ-2017.

3. Tuğba KARABEKMEZ ERDEM (2021), “Geleneksel Tulum Peyniri Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar”, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2).

 

12. Yazıcı, Mehmet (2016). “Göçerlerde Toplumsal Yapı ve Çöküş Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, Sayfa: 191-208. (Atıf sayısı: 5).

1. Metin GÜLTEKİN ve Mehmet TAN (2017), "Siirt Dudêran Aşireti: Yapı ve Değişim", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 27, Sayı: 1, Sayfa: 187-205, ELAZIĞ-2017

2. Tuğba Ersen ve Adnan Aksu (2017), "Reproductıon Of Urban Spaces By Immıgratıon", Damak's Interdıcıplınary Studıes Meetıng,Özgür Öztürk Dakam Yayınları,  S.68-80

3. İsak SAVAŞ, İsa YILMAZ ve Mete YANAR (2019), “Göçer Hayvancılıkta Küçükbaş Hayvanlarda Karşılaşılan Bazı Sağlık Problemleri”, Journal of Agriculture 2(1), 22-29.

4. İsak SAVAŞ, İsa YILMAZ ve Mete YANAR (2019), “Iğdır İlinde Göçer Hayvancılık ve Bazı Yapısal Özellikleri”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 552-561.

5. Ökse, A. T. (2019). “Yukarı Dicle Havzasında Demir Çağı Göçerlerinde Devamlılık, Dönüşüm ve Değişim: Bir Sosyal Arkeolojik Değerlendirme” . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi , (25) , 109-124.

 

13. Yazıcı, Mehmet (2017), Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler, İstanbul: Çıra Yayınları. (Atıf say. 1).

1. Emine ÖZMETE ve Taner ALGAN (2021), “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bireysel ve Toplumsal Değerlerin İşlevselliğine Kavramsal Bakış”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Cilt 32, Sayı 1, s. 357-382.

 

14. Yazıcı, Mehmet (2018), "Farabi'nin Fâzıl Şehir'inde Amaç ve Araç Değerler", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 16, S: 465-475. (Atıf sayısı: 2).

1. Seyfettin Aslan & Ahmet Vedat Koçal (2019) “İslâm Medeniyet Tasavvurunda Şehir Düşüncesi ve Uygulaması: Teolojik, Teorik ve Tarihsel Bir Giriş” İçinde, Editörler: Özcan Sezer ve Ahmet Kayan, Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, ss.277-310, Ankara: Orion Kitapevi.   

2. Mahşid MIKAEILI (2020), “Ütopya Kavramın Kökenleri ve Erken Dönem Modern Mimari Üzerindeki Etkisi”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt: 10 - Sayı: 21.

 

15. Yazıcı, Mehmet (2019), "Bir Toplumsal Yapı Değişim Dinamiği Olarak Göçler ve Göçmenler", içinde, editörler: Halis Sakız &  Hıdır Apak, TÜRKİYE'DE GÖÇMEN KAPSAYICILIĞI Sorundan Fırsata Dönüşüm Önerileri, Ankara: Pegam Akademi Yayınları. (Atıf sayısı: 1).

1. Görkem Derin (2020), “Travma ve Göç: Bir Gözden Geçirme”, Artuklu İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 2Sayfalar 46 - 55