ZEYNEP DUMANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP DUMANOĞLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail zdumanoglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5448
Oda No AI-16

2004 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümden mezun olmuştur. Aynı bölümde, mezun olduktan sonra Yüksek Lisansa başlamış ve devamında Doktorasını da tamamlayarak, 2016 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümde göreve başlamıştır.

 

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tarım Teknolojisi/Tarım Makinaları Ege Üniversitesi 2004
Yüksek Lisans Tarım Makinaları Ege Üniversitesi 2010
Doktora Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği  Ege Üniversitesi 2016

 

Lisans

 • Tarımsal Mekanizasyon
 • Tarım Alet ve Makinaları
 • Tarımsal Savaş Mekanizasyonu
 • Tarımsal Ekoloji

Yüksek Lisans

 • Katı Atıkların Değerlendirilmesi
 • Araştırma, Planlama, Proje ve Sunum Teknikleri

 

 

 

 • Dumanoğlu Z, Ozkan, SS &Topcu, GD.  (2019). İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(2): 292 - 298. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/881224).

 

 

 • Dumanoğlu Z. & Mokhtarzadeh, S. (2020). Türkiye’de Kültürü Yapılan Salvia Türlerine (Salvia hispanica L., Salvia tomentosa L. ve Salvia verticillata L.) Ait Tohumların Bazı Fiziksel Özellikleri, Türk tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(3); sf:596-602. (https://doi.org/10.30910/turkjans.663891).

 

 • Dumanoğlu Z. & Geren, H. (2020). An Investigation on Determination of Seed Characteristics of Some Gluten-Free Crops (Amarantus mantegazzianus, Chenopodium quinoa Willd., Eragrostis tef [Zucc] Trotter, Salvia hispanica L.), Turkısh Journal of Agriculture - Food Science and Technology(TURJAF), 8(8):1650-1655 (http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/issue/view/89/showToc).

 

 • Dumanoğlu Z., Güzel U. & Çakır, A. (2020). Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türk Doğa ve Fen Dergisi, Özel Sayı, Cilt:9: 28-33. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1019715). 

 

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2021). Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Genotiplerine Ait Tohumların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 6(1):18-24. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1319526)

 

 

A Study on the Determination of Some Physical and
Physiological Properties of Seeds of Two Different Jute
Varieties (
Corchorus
capsularis
L. and
Corchorus olitorius
L.)
A Study on the Determination of Some Physical and
Physiological Properties of Seeds of Two Different Jute
Varieties (
Corchorus
capsularis
L. and
Corchorus olitorius
L.)
 • Dumanoğlu Z. & Mokhtarzadeh, S. (2021). Farklı fesleğen (Ocimum basilicum L.) populasyonlarına ait tohumların bazı karakteristik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akademik Ziraat Dergisi 10(1): 97-104. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1309300)

 

 

 • Dumanoğlu Z., Ekren, S., Öztürk, G., Gökçöl, A., İlker, E. & Geren, H. (2021). Farklı Yıllarda Hasat Edilen Kenevir Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 27: 17-21. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1658923)

 

 • Dumanoğlu Z. & Öztürk, G. (2021). A Research on Improving Seed Quality (Pelleting) ın True Potato of 101 (Nif) Genotype. Fresenius Environmental Bulletin. 30(09): 10983-10968 (https://www.prt-parlar.de/ ).

 

 • Dumanoğlu Z., Öztürk, G. & Ekren, S. (2021).   A Study on the Determination of Seed Characteristics of Some Oil Plants. MAS Journal Applied Sciences. 6(4):988-996. (https://www.masjaps.com)

 

 

 

A Study on the Determination of Some Physical and
Physiological Properties of Seeds of Two Different Jute
Varieties (
CorchorÇs
capsularis
L. and
Corchorus olitorius
L.)
 •  

 

 • Yazgı A., Dumanoğlu Z., Kuldemir N., Aygün İ.D., ve Masoumi, A. (2012). Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makine Performansının Belirlenmesi,Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(1), s:35-40, İzmir. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118811)

 

 

 

 • Dumanoğlu Z., ve Çakmak, B. (2017). Oğulotu (Melissa officinalis L.) Tohumunun Kaplanması ve Pelletlenmesinin Tohum Kalitesi Üzerine Etkileri, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt13, sayı2, sf87-92, ISSN 1306-0007, İzmir. (http://dergipark.gov.tr/tarmak/issue/34002/376412)

 

 • Dumanoğlu Z., ve Geren, H. (2018). Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Horozibiği (Amarantus mantegazzianus)’nde Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakülte Dergisi, Cilt 55, sayı:2, 203-210, İzmir. (http://dergipark.gov.tr/zfdergi/issue/36236/408886

 

 • Dumanoğlu Z. ve Geren, H. (2019). Horozibiği (Amaranthus mantegazzianus)’nde Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Ot Verimi ve Bazı Silaj Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakülte Dergisi, Cilt56(1), 45-52, İzmir. (http://dergipark.gov.tr/zfdergi/issue/37262/439940)

 

 • Ekren, S., Geren, H., ve  Dumanoğlu, Z. (2017). A Preliminary Study on The Grain Yield and Some Agronomical Performances of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Grown Under Different Stress Conditions, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir/Kapadokya. (Oral Presentation)

 • Dumanoğlu, Z., Çakmak, B., İlbi, H., ve Başlar, G. (2017). Effects of Seed Coating and Pelleting Applications on The Quality of Onion Seeds (Allium cepa L.),13. International Congress On Mechanization and Energy In Agriculture & International Workshop On Preccision Agriculture (AGME), İzmir (Oral Presentation)

 • Topcu, G. D., Dumanoğlu, Z. ve Ozkan, S.S. (2018). The Effects of Different Seed Size and Salinity on Germination and Some Early Growth Parametresof Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.) Cultivars, 2nd International Vocational Science Symposium, Antalya. (Oral presentation)

 • Dumanoğlu, Z., Çakmak, B., İlbi, H. and Başlar. G. (2018). The Use of Some Plant Wastes as Pelleting Treatments in Onion (Allium cepa L.) Seeds, International Ecology Symp., Kastamonu. (Oral presentation)

 • Dumanoğlu, Z. ve Çakmak, B. (2018). The Effects of Some Seed Quality Treatments on Lemon balm (Melissa officinalis L.) Seeds, 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, Çeşme/ İzmir. (Poster) 

 • Dumanoğlu, Z. ve Çakmak, B. (2018). Design, Development and Performance of Different Deflectors for Pneumatic Broadcast Seeding of Wheat, IV. International Academic Research Congress (INES), Full Text Book, ISBN:978-605-196-226-9,sf:196-203 30 Oct-03 Nov 2018, Alanya/TURKEY. 

 • Dumanoğlu Z. ve Sönmez, Ç. (2019). Chia (Salvia Hispanica L.) Tohumlarına Ait Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler, Erasmus International Academic Research Symposium, İzmir. (Oral presentation).

 • Dumanoğlu Z. ve Mokhtarzadeh, S. (2019). Türkiye’de Kültürü Yapılan Lavanta Türlerine (L. angustifolia ve L. stoechas) Ait Tohumların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri, HASAT International Agriculture and Forest Congress, Ankara (Oral presentation).

 • Dumanoğlu Z. (2019). Some Characteristics of Sumac (Rhus coriaria L.) Plant Seeds Growing in Elaziğ Region, SARA Seed Science and Archaeobatanical Research in Anatolia, İzmir (Oral presentation).

 • Meral, R., Demir, Y., Demir, A.D. Dumanoğlu, Z., Er, H., Urusen, Z. ve Sinan, A. (2019). Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi(11-13 Ekim), s81, Bingöl (Oral presentation).

 • Sivrikaya, I.S. and DumanoğluZ. (2020). Latest Technologies Used by Producers in Agricultural Protection, 7. International Scientific Research Congress (UBAK), ISBN: 978-605-7736-79-6; s:96, Ankara (Oral presentation). 

 • Dumanoğlu, Z. and Ekren, S. (2021). A Research on Determination of Some Physical and Physicological Properties of Tobacco Seeds(Nicotiana tabacum L.) from Diffrent Years. 3rd International Conference On Food, Agriculture and Veterinary (June 19-20), İzmir (Oral presentation).

 • Dumanoğlu, Z.  and Kır, B. (2021). Arı Otu (Phacelia Tanacetifolia Bentham.) Bitkisinin Önemi ve Bazı Fiziksel Özellikleri. The 11th International Scientific Research Congress - Science and Engineering-(20-21 August), Ankara. (Oral presentation).
 • Meral, R., Tutuş, A., Yüksel, A., Bektaş, İ., Demir, Y., Demir, A.D., Dumanoğlu, Z., Çobanoğlu, D.N., Er, H., Sinan, A., Ürüşan, Z. & Erçetin, A. (2021). Kenevir ve Jüt Bitkisi Saplarından Yonga ve Lif Levha Üretimi. Uluslararası "Alanya'da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi" (ICAAW2021) (29-31 Ekim), Alanya (Oral presentation).

 

 

 

 • Yazgı A., Dumanoğlu Z., Kuldemir N., Aygün İ.D., ve Masoumi, A. (2012). Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makine Performansının Belirlenmesi,Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 27.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun (Sözlü Bildiri).

 

 • Sönmez C., Dumanoğlu Z., Okkaoğlu H. ve  Simsek, A.O. (2014). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Tarımında Mekanizasyon Olanakları, II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova (Poster).

 

 • Dumanoğlu Z. ve Çakmak, B. (2018). Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Bursa (Sözlü Bildiri).

 

 • Dumanoğlu Z. ve Vural, H. (2019). Bingöl Bölgesinde Yetişen Unutma Beni Çiçeği (Myosotis stricta) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Çanakkale (Sözlü Bildiri).

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). Jüt Bitkisinin Genel Özellikleri ve Değerlendirme Şekilleri. 33. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Isparta (Sözlü Bildiri).

 

 • Advances in Agriculture (ESCI)
 • African Journal of Agricultural Research (CAB and CAS)
 • Ege Universitesi Ziraat Fakülte Dergisi (ULAKBİM)
 • European Journal of Medical Plants (CAS)
 • Journal of Agricultural Extension and Rural Development (CAB)
 • Journal of Holtuculture and Foresty (CAB)
 • Journal of Pharmaceutical Research International (ESCI)
 • ISPEC-Journal of Agricultural Sicence (Crossref)
 • International Journal of Genetics and Molecular Biology (CAB)
 • Plant Cell Biotechnology and Molecular (SJR)
 • Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Dergipark)
 • Turkısh Journal of Food Science and Technology (CABI and ULAKBİM)
 • Turk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (ULAKBİM)
 • Bazı Aromatik ve Süs Bitkisi Tohumlarının Pelletleme ve Kaplama Olanaklarının Araştırılması (2013-ZRF-022) - Araştırmacı, Ege Ün. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, İzmir.  
 • Dumanoğlu, Z. & Çakmak, B. (2018). Pelletlenen Oğul otu (Melissa officinalis L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. IV. International Academic Research Congress (INES), Mimarlık ve Mühendislik Çalışmaları 2018, ISBN: 978-605-196-227-6, sf: 135-146.

 

 • Dumanoğlu, Z. & Çakmak, B. (2019). Tohum Uygulamalarının İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tohumları Üzerindeki Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi. Erasmus International Academic Research Symposium, Proceeding Book(Agriculture, Foresty and Fishers), ISBN : 978-60 5 -7 602-7 3 -2, sf: 155-166.

 

 • Dumanoğlu, Z. (2020). Sumak (Rhus coriaria L.) Bitkisine Ait Tohumların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Ziraat, Orman, Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar-II, Ed: Ali Bolat, ISBN:978-625-7884-75-4; sf:111-121.

 

 • Dumanoğlu, Z. (2020). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi. Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar, Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik. Ed: Kağan Kökten, ISBN: 978-625-7687-38-6, 461-473.  

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). Altın Otu (Helıchrysum arenarıum) Bıtkısının Önemi, Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler. Ed: Turgay Ayaşan, Ali Beyhan Uçuk, Numan Bildirici, ISBN: 978-625-7342-64-3, 19-29.

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). Meryemana Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner] Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Scientific Developments for Natural and Engineering Sciences. Ed:Selmin Ener Rüşen. ISBN: 978-625-7680-42-4.123-133.

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). A Study on The Determination of Some Physical and Physiological Properties of Nettle Seeds (Urtica dioica L.). Research & Reviews in Agriculture, Foresty and Aquaculture Sciences. Ed:Taner Akar, Emine Küçüker. ISBN • 978-625-7411-80-6.

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). Evaluation of Plant Waste in Organic Agriculture: Mulching. Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler. Ed: Kağan Kökten, Hakan İnci. ISBN: 978-625-7636-96-4. 

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2021). Comparison of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.), Hairy Vetch (Vicia villosa Roth.) and Common Vetch (Vicia sativa L.) Seeds in Terms of Some Physical and Physiological Properties. Sustainable Forage Production and Ecological Safety. Ed: Gülcan Demircioğlu Topçu, Seyithan Seydosoglu. ISBN: 978-625-7636-89-6.

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). The Importance and Genel Characteristics of Coriander (Coriandrum sativum L.): A Review. Medical and Aromatic Plants:Economics Production Agricultural Utilization and Other Aspects. Ed: Sıdıka Ekren. ISBN: 978-625-8007-73-2.