VEDAT AVCİ

Dr. Öğr. Üyesi VEDAT AVCİ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA
E-mail vavci@bingol.edu.tr
Dahili No 2534
Oda No D3-1

 

 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Coğrafya Öğretmenliği

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 1997

Yüksek Lisans

 Coğrafya

 Fırat Üniversitesi

 2007

Doktor

 Coğrafya

 Fırat Üniversitesi

 2014

Doçent

     

Profesör

     
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 Coğrafya Öğretmeni  Bingöl  1997  2011
 Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi  Ankara  2011  2014

2015-2016 (Güz)

Önlisans

Kartoğrafya-I

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Jeomorfoloji

Taşınmaz Hukuku

2015-2016 (Bahar)

Lisans

Jeoloji

2016-2017 (Güz)

Önlisans

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Jeomorfoloji

Taşınmaz Hukuku

Lisans

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

2016-2017 (Bahar)

Lisans

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

Jeoloji

İngilizce-YDS (72.5)

1.AVCİ, V. GÜNEK, H., 2014, Göynük Vadisi'nde (Bingöl) Heyelan Duyarlılığının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 235-250, Full Text Online (PDF)

2. AVCİ, V. GÜNEK, H., 2014, Karlıova Havzası ve Çevresindeki (Bingöl) Aktif Heyelanların Litoloji, Yükselti,Eğim, Bakı ve NDVI Sınıflarına Göre Dağılımı, International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2470 Number: 28 , p. 445-464, Autumn II 2014, Full Text Online (PDF)

3. AVCİ, V. GÜNEK, H., 2015, Karlıova Havzası ve Çevresinin (Bingöl) Heyelan Duyarlılık Haritasının Oluşturulması, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 49-68, Full Text Online (PDF)

4. AVCİ, V. GÜNEK, H., 2015, Karlıova Havzası'nda (Bingöl) Doğal Ortam Özelliklerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2627 Number: 31 , p. 211-233, Winter II 2015, Full Text Online (PDF)

5. AVCİ, V., GÜNEK, H., 2015, Uludere Havzası'nın (Bingöl) Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Morfometrik Analizlerin Kullanımı, Adıyaman Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.21, Full Text Online (PDF).

6. AVCİ, V., 2015, Bingöl Çayı Havzası'nın (Bingöl) Heyelan Duyarlılık Analizi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:25, S:2, Full Text Online (PDF)

7. YÜKSEL, A. AVCİ, V., 2015, Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemi İle Vahkin Çayı Havzası'nda (Bingöl) Erozyon Durumunun Belirlenmesi, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 15 (1): 162-174, Full Text Online (PDF)

8. YÜKSEL, A. AVCİ, V., 2015, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Yamaç Havzası'nın (Bingöl) Erozyon Duyarlılık Analizi,Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2): 116-128, Full Text Online (PDF)

9. YÜKSEL, A. AVCİ, V., 2015, Erosion Risk Mapping of Capakcur Stream Watershed Using Geographical Information System and Remote Sensing, Fresenius Environmental Bulletin, Volume: 24, No: 10, Abstract (PDF)

10. AVCİ, V., 2016, Gökdere Havzası ve Çevresinin (Bingöl Güneybatısı) Frekans Oranı Metoduna Göre Heyelan Duyarlılık Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, S.34, s.160-177, Full Text Online (PDF)

11.AVCİ. V., 2016, Kanıt Ağırlığı Yöntemi İle Esence Deresi Havzası’nın (Bingöl) Heyelan Duyarlılık Analizi. The Journal Of Academic Social Science Studies (44), 287-306, Full Text Online (PDF)

12. AVCİ. V., 2016,İndeks Metodu ile Darköprü Deresi Havzası’nın (Bingöl) Heyelan Duyarlılık Analizi”. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 9(43), 1005-1023, Full Text Online (PDF) 

13. AVCİ. V., 2016, Manav Deresi Havzası’nın (Bingöl) Heyelan Duyarlılık Analizi. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal Of International Social Research), 9 (42), 886-902, Full Text Online (PDF)

14.AVCİ. V., 2016, Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) ile Gökdere Havzası ve Çevresinin (Bingöl) Erozyon Duyarlılık Analizi. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Science)(26), 170-193, Full Text Online (PDF) 

15. SUNKAR, M., AVCİ, V., 2016, Şepker Çayı Aşağı Havzası'nın (Adıyaman Batısı) Heyelan Duyarlılık Analizi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:26, S:2, s.13-43, Full Text Online (PDF)

16. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2016, Açıkgüney-Kiğı (Bingöl) Depremi ve Sonuçları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:9,S:46, s.272-284, Full Text Online (PDF)

17. DÖLEK, İ., AVCİ, V., 2016, Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemi (ÇKAY) Kullanılarak Arguvan (Malatya) İlçesi ve Yakın Çevresinde Heyelana Duyarlı Alanların Belirlenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, s. 106-129, Full Text Online (PDF)

18. AVCİ, V., YÜKSEL, A., 2016, Büyükçay Havzası'nın (Elazığ) Erozyon Risk Haritasının Hazırlanması, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, C:16 (2), 319-335, Full Text Online (PDF)

19. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2017, Darköprü Deresi Havzası'nda (Bingöl) tektonik etkinin morfometrik analizlerle belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:10, S:48, Full Text Online (PDF)

20. AVCİ, V. 2017. Landslide Susceptibility Analysis of Adaklı District (Bingöl) By Geographic Information Systems (GIS), International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 26, pp. (150-175), Full Text Online (PDF)

21. DÖLEK, İ., AVCİ, V., 2017, Muş ilinin Sel ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, s. 190-204, Full Text Online (PDF)

22. AVCİ, V., 2017, Bingöl ilinde Nüfus ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:13, s:201-222, Full Text Online (PDF)

23.ESEN, F., AVCİ, V., 2017, Tunceli İli'nde Topoğrafik Faktörlere Göre (Yükselti, Eğim, Bakı) Yerleşmelerin ve Nüfusun Dağılışı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 51, (Full Text Online (PDF)

24. YÜKSEL, A., AVCİ, V., 2017, Landslide susceptibility analysis of Yamaç Basin in Bingöl through the index method

Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty 17(3), Full Text Online (PDF)

25. AVCİ, V., SUNKAR, M., TOPRAK, A., 2017, Malatya Kuzeydoğusunda Ballı ve Memikan Dereleri Arasındaki Sahanın Erozyon Duyarlılık Analizi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 27, Full Text Online (PDF)

26. AVCİ, V., SUNKAR, M., 2018, THE RELATIONSHIP OF LANDSLIDES WITH LITHOLOGICAL UNITS AND FAULT LINES OCCURRING ON THE EAST ANATOLIAN FAULT ZONE, BETWEEN PALU (ELAZIĞ) AND BİNGÖL, TURKEY , Bull. Min. Res. Exp. (2018) 157, Full Text Online (PDF)

27. DÖLEK, İ., AVCİ, V., HARUNOĞULLARI, M., 2018, Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükseltiye Göre Değişimi: Muş ili Örneği, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6(6), 1011-1022,http://dergipark.gov.tr/anemon/issue/39085/414799

28. AVCİ, V., SUNKAR, M., 2018, Bulancak'ta (Giresun) Sel ve Taşkın Olaylarına Neden Olan Pazarsuyu, İncüvez, Kara ve Bulancak Derelerinin Morfometrik Analizleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, Sayfa: 15-41, Full Text Online (PDF)

29. AVCİ, V., ESEN, F., 2019, DETERMINATION OF LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY IN THE MELET RIVER BASIN (ORDU, TURKEY) BY BIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS METHOD, International Journal of Eurasia Social Sciences
Vol: 10, Issue: 35, pp. (42-75).

30. AVCİ, V., ESEN, F., 2019,  MALATYA HAVZASI’NDA SICAKLIK VE YAĞIŞIN TREND ANALİZİ , İnönü University International Journal of Social Sciences / İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Volume/Cilt 8, Number/Sayı 1.

31. BAŞ, Y., AVCİ, V., 2021, BİNGÖLÜN TARİHİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKIMINDAN GELİŞİMİ VE DEĞİŞİMİ, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Avci, V., 2021, Kalbin (Dicle-D.Bakır) Mağarası ve Turizm Potansiyeli, Yayında.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVCİ, V. SUNKAR, M., 2015, Giresun'da Sel ve Taşkın Oluşumuna Neden Olan Aksu Çayı ve Batlama Deresi Havzalarının Morfometrik Analizleri, Coğrafya Dergisi, Sayı: 30, Full Text Online (PDF)

SUNKAR, M. AVCİ, V., 2015, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama ile Hasret Dağı ve Çevresinin Erozyon Duyarlılık Analizi. Cografi Bilimler Dergisi, Cilt. 13, S.1, s.17-40.(Basım yılı:2016), Full Text Online (PDF)

AVCİ, V. GÜNEK, H., 2015, Karlıova Havzası ve Çevresinde Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı'na (DAF) Bağlı Olarak Gelişmiş Yerşekilleri, Bingöl Araştırmaları Dergisi.(Basım yılı:2016), Abstract (PDF)

AVCİ, V., 2016, Adaklı İlçesi'nde (Bingöl) Görülen Heyelanların Jeomorfolojik Faktörlere Göre Dağılışı, Bingöl Araştırmaları Dergisi C:2, S:2, 31-60, Abstract (PDF)

SUNKAR, M., AVCİ, V., POLAT, İ.,  Garzan Ovası’ndaki (Kurtalan/Siirt) Obruk, Çökme ve Sübsidans Dolinlerinin Oluşumu (Yayında)

SUNKAR, M., POLAT, İ., AVCİ, V.,  Yanarsu Çayı (Garzan) Aşağı Havzası’nın Jeomorfolojik Özellikleri (Yayında)

 

 

DÖLEK, İ., AVCİ, V., 2013, An Examination on the Distribution of Landslides in Korkut (Muş) Through Spatial Analysis Method by Using GIS, International Geography Syposium, 10-13 June, 2013, Abstract (PDF)

AVCİ, V., 2015, Çapakçur Çayı Havzası'nda (Bingöl) Doğal Ortam Özelliklerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara, Abstract (PDF)

SUNKAR, M., POLAT, İ. AVCİ, V., 2015,  Erzen (Garzan) Bölgesi’nde (Siirt) Uydu Görüntüleri Analizleri İle Tarihi Yerleşme Alanlarının Belirlenmesi Ve Bu Yerleşmelerin Tahrip Olmasında Beşeri Faktörlerin Etkileri, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara, Abstract (PDF)

AVCİ, V. 2016. Manav Deresi Havzası’nda (Bingöl Kuzeybatısı) tektoniğin morfolojiye yansımasının morfometrik indislerle belirlenmesi, 4. International Geography Symposium.Antalya, Abstract (PDF)

AVCİ, V. KIRANŞAN.K., 2016,  03.12.2015 Açikgüney-Kiğı (Bingöl) Depremi. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu. İstanbul, Abstract (PDF)

AVCİ, V. SUNKAR, M., 2016, The Distribution of Landslides in the Valley of Murat River between Bingöl and Palu (Elazığ) According to Geomorphological Factors, 4. International Geography Symposium.Antalya, Abstract (PDF)

AVCİ, V., 2016, Gökçeli Çayı Havzası'nda (Bingöl) Aktif Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi, TÜCAUM, Uluslarası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016 Ankara, Abstract (PDF)

AVCİ, V., 2017, Adaklı'da (Bingöl) Görülen Heyelanların Oluşmasında Hazırlayıcı ve Tetikleyici Faktörlerin Değerlendirilmesi, 70. Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017, Ankara, Abstract (PDF)

AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2017, Ender Rastlanan Jeomorfolojik Bir Miras: Oğuldere (Bingöl) Volkanik Gaz Tüpleri (A Rare Geomorphological Inheritance: Volcanic Gas Segregation Pipes In Oğuldere (Bingöl), Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ, Abstract (PDF)

AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2017, 13-14 Nisan 2017 Bingöl Sel-Taşkın Felaketi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ

AVCİ, V., SUNKAR, M., 2017, Ağrı’da Yaşanan Sel Ve Taşkınlar İle Kentsel Gelişim Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ

SUNKAR, M., POLAT, İ., AVCİ, V., 2017, Garzan Ovası’nda (Kurtalan/Siirt) Azıklı Çevresinde Görülen Dolinlerin Oluşum Ve Gelişimleri, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ

DÖLEK, İ., AVCİ, V., Karasu Havzasında Yaşanan Sel Ve Taşkınların Jeomorfolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ

DÖLEK, İ., AVCİ, V., GÖKSU, A.E., 2017, Bitlis İlinde Görülen Heyelanların Jeomorfolojik Faktörlere Göre Dağılımı, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ

AVCİ, V., SUNKAR, M., TOPRAK, A., 2017, Ağrı Dağı'nın Morfometrik Analizleri, 4.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, 18-20 Ekim 2017 Ağrı.

AVCİ, V., ESEN, F., KIRANŞAN, K., 2017, Investigatıon of Tectonic effects in Yedisu Basin By Morphometric Analyses, Internatinal Symposıum on GIS Applıcatıons ın Geography&Geoscıences. 18-21 October 2017, Çanakkale

ESEN, F., AVCI, V., KIRANŞAN, K., 2017, Determining of Risk Area for Forest Fire of Kahramanmaras Province with Geographical Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP), International Symposium on GIS Aplications in Geography and Geosciences, 18-21 October 2017, Çanakkale.

AVCİ, V., SUNKAR, M., 2017, Jeomorfik İndislerle Varto Havzası’nda (Muş) Tektonik Aktivitenin Belirlenmesi, Türk Coğrafya Kurumu, 75. Yıl Uluslararası Kongresi, 08-10 Kasım 2017, Ankara, Abstract (PDF)

SUNKAR, M., POLAT, İ., AVCİ, V., 2017, Yanarsu (Garzan) Çayı Aşağı Havzası’nın (Kurtalan/Siirt) Yapısal JeomorfolojisiTürk Coğrafya Kurumu, 75. Yıl Uluslararası Kongresi, 08-10 Kasım 2017, Ankara, Abstract (PDF)

AVCİ, V., ESEN, F., 2018, OLUŞUM VE AKTİVİTESİNİ SÜRDÜREN BİR HEYELANDUYGULU (SOLHAN-. BİNGÖL) HEYELANI VE ETKİLERİ , 71. Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan Ankara

ESEN, F., AVCİ, V., 2018, SİNGEÇ ÇAYI HAVZASI’ NDAKİ (TUNCELİ) HEYELANLARIN JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERE GÖRE ANALİZİ, 71. Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan Ankara

AVCİ, V., ESEN, F., 2018, Elazığ-Tatvan (Bitlis) Demiryolu Deplase Hattının Bingöl-Muş Arasındaki Bölümünün Doğal Riskler Açısından Değerlendirilmesi, International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 03-06 October, Ankara.

ESEN, F., AVCİ, V., 2018, Bingöl Ovası ve Çevresinde Jeomorfolojik Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler,  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 03-06 October, Ankara.

AVCİ, V., 2019, Landsat Uydu Görüntüleri ile Siirt Şehrinin Gelişme Aksı ve Dönemlerinin Belirlenmesi (1975-2018), 2. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, 26-27-28 Nisan 2019, Siirt.

AVCİ, V., ESEN, F., 2019, Kış Turizm Merkezlerine Yeni Bir Örnek Hesarek Dağı-Bingöl, 1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi

ESEN, F., AVCİ, V., 2019, Göynük Çayı Havzası'nda (Bingöl) Sıcaklık ve Yağışın Akım ile İlişkisi, 1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi

AVCİ, V., 2019, Kalkanlı Şelalesi (Bingöl) ve Turizm Potansiyeli, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Kırsal Kalkınma Stratejileri, 11-13 Ekim 2019, Bingöl

AVCİ, V., SUNKAR, M., TOPRAK, A., 2019, AĞRI-ELEŞKİRT OVASI’NDA SICAKLIK VE YAĞIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLEN EĞİLİMLERİN ANALİZLERİ (1969-2017), V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, 16-18 Ekim 2019, Ağrı

AVCİ, V., 2021, Kalbin Mağarası (Dicle-Diyarbakır) ve Turizm Potansiyeli, 5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 24-25 Eylül 2021, Van-Türkiye.

AVCİ, V., 2021, Evaluatıng Effects Of Morphometrıc Features Of Relıef On Flood-Overflowıng For Basıns Of Buyukdere, Yaglıdere, Ozluce And Harsıt (Dogankent) Streams, 4TH INTERNATIONAL PIRI REIS CONFERENCE ON LINGUISTIC, HISTORY & GEOGRAPHY October 10-12, 2021, Ankara.

AVCİ, V., 2021, Morphometric Features Of Mount Tendurek (Ağri) And Its Surroundings, 6th Internatıonal Symposıum On Mount Ararat And Noah's Ark, 26-27 October 2021, Ağrı, Türkiye

 

 

AVCİ, V. GÜNEK, H., 2012, Göynük Vadisi’nde Doğu Anadolu Fayı’na Bağlı Olarak Meydana Gelen Heyelanlar, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Abstract (PDF)

AVCİ, V. GÜNEK, H., 2014, Bahçeköy Fayı'nın (KAF) Uludere Havzası'na (Göynük Çayı-Bingöl) Etkisinin Morfometrik Yöntemlerle Araştırılması, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Abstract (PDF)

AVCİ, V., 2015, Adaklı İlçesi'nde (Bingöl) Kütle Hareketlerinin Yerleşime Etkisi, Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, 07-11 Eylül 2015 Van

AVCİ, V., 2015, Rusle Yöntemine Göre Bingöl Çayı (Bingöl) Havzası'nın Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Kayıpları, Jeomorfoloji Sempozyumu, 15-16-17 Ekim 2015, Samsun, Abstract (PDF)

AVCİ, V. GÜNEK, H., 2015, Karlıova Havzası’nın (Bingöl) Morfolojisi Üzerinde Kuzey Anadolu Fayı (Kaf) ve Doğu Anadolu Fayı’nın (Daf) Etkisinin Morfometrik İndislerle Belirlenmesi, Jeomorfoloji Sempozyumu, 15-16-17 Ekim 2015, Samsun, Abstract (PDF)

AVCİ, V. KIRANŞAN, K., 2016, Darköprü Deresi (Bingöl) Havzası’nda Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları (ATAG20), 13-15 Ekim 2016 Denizli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, Abstract (PDF)

 

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi (2018),

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018, 2019)

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2018)

Bulletin of the Mineral Research and Exploration (2019)

Türk Coğrafya Dergisi (2019)

CATENA (2020)

lnternational Journal of Geography and Geography Education (2020)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020)

Bingöl Araştırmaları Dergisi (2020)

The Journal of Academic Social Science Studies (2020)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  (2020)

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (2021)

Akademik Ziraat Dergisi (2021)

 

Bingöl Ovası ile Karlıova Arasında Göynük Çayı Vadisinin Jemorfolojisi, 20.06.2006-20.06.2007 (Araştırmacı)

Adaklı İlçesi’nin Heyelan Duyarlılık Analizi, BAP 893-264-2015 (Yürütücü)

Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Yamaç Mikro Havza Alt Planı (2015) (Araştırmacı)

Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Hamzabey Mikro Havza Alt Planı  (2016) (Araştırmacı)

Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Erdemli Mikro Havza Alt Planı  (2016) (Araştırmacı)

Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Yeşilköy Mikro Havza Alt Planı  (2016) (Araştırmacı)

BİNGÖL MERKEZ İLÇE İÇİN DOĞAL TEHLİKE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI (CREATING NATURAL HAZARD MAPS FOR CENTRAL DISTRICT OF BINGÖL)

Bingöl İlinde Arıcılığın Mekansal Dağılışı, Bu Dağılışı Etkileyen Jeomorfolojik-Klimatik Faktörler ve Arıcılık Envanterinin Oluşturulması (Yürütücü, 2018 Devam Ediyor)

Bingöl merkez ve ilçelerinde bal üretimi, Bingöl balında bulunan çeşitli enzimlerin analizi, bazı biyokimyasal parametrelerin ve melissapalinolojik özelliklerinin belirlenmesi (Araştırmacı, 2018 Devam Ediyor)

 Bingöl İli, Merkez, Yayladere, Kığı, Adaklı ve Yedisu ilçeleri Yüzey Araştırması (2019, Araştırmacı, Destekleyen Kuruluş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

 

 AVCİ, V., SUNKAR, M., 2016, The Distribution of Landslides Observed in Murat River Valley Between Bingöl and Palu (Elazığ) by Geomorphological Factors, Recent Research in Interdisciplinary Sciences (Chapter 31), Sofia University, St Klement Ohridsky-Publishing House,ISBN 978-954-07-4141-3, Abstract (PDF)

DÖLEK, İ., AVCİ, V., 2016, The Use of Geographical Information Systems (GIS) in the Environment and Ecology, Recent Research in Interdisciplinary Sciences (Chapter 34), Sofia University, St Klement Ohridsky-Publishing House,ISBN 978-954-07-4141-3, Abstract (PDF)

AVCİ, V., ESEN, F., 2018, DETERMINATION OF LANDSLIDE SUSCEPTIBLE AREAS IN KOP MOUNTAIN AND ITS SURROUNDINGS (BAYBURT PROVINCE) USING FREQUENCY RATIO METHOD, academic research in social, human and administrative scıences I, Gece Kitaplığı

ESEN, F., AVCİ, V., 2018, Manavgat Şehri'nin Jeomorfolojik Özellikler Açısından CBS İle Analizi, Multidisipliner Çalışmalar-4, Edit. Abidin Temizer, İbrahim Serbestoğlu, Gece Kitaplığı, Ankara 

ESEN, F., AVCİ, V., 2019, Andırın'da Orman Ağaç Türlerinin Ekolojik Koşullarının CBS ile Analizi, Sosyal Bilimler Araştırmaları I, Akademisyen Kitabevi, 

AVCİ, V., SUNKAR, M., 2021, MURAT TEPE VE MURAT (NORİK) HÖYÜK’ÜN KURULUŞ YERİ VE ÇEVRESİNİN DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ (BİNGÖL/SOLHAN), Murat Nehri Kenarında Bir Urartu Yerleşimi MURAT TEPE, Ege Yayınları, İstanbul.

BAŞ, Y., AVCİ, V., 2021, BİNGÖLÜN TARİHİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKIMINDAN GELİŞİMİ VE DEĞİŞİMİ, Yayında.

SUNKAR, M., AVCİ, V., 2021, MURAT HÖYÜK’ÜN JEOARKEOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ERKEN TUNÇ ÇAĞINDA MURAT HÖYÜK, 

EGE YAYINLARI, İSTANBUL.

Bingöl Üniversitesi 2016  yılı Akademik Teşvik (Sosyal Bilimler) İkincilik (2.) ödülü.

En iyi sözlü bildiri ödülü. Darköprü Deresi Havzası'nda Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi, ATAG 20. 13-15 Ekim 2016, Denizli