MURAT VAROL

Öğr. Gör. MURAT VAROL

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
E-mail mvarol@bingol.edu.tr
Dahili No 4104
Oda No

Bingöl doğumlu; ilk, orta ve lise eğitimini Bingöl'de tamamladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğüne bağlı olarak üç yıl çalıştı. 2011 yılından itibaren de Bingöl Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Zaza dili, Zaza kültürü, Klasik Zaza Edebiyatı, Zazaca'nın güncel sorunları başlıca çalışma alanlarıdır.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası Kıbrıs Üni. 

2008
Yüksek Lisans Zaza Dili ve Edebiyatı

B.Ü. Yaşayan Diller Enstitüsü

2016
Doktora Zaza Dili ve Edebiyatı B.Ü. Yaşayan Diller Enstitüsü 2021 - Devam ediyor

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Diwanê Melayê Cebexçuri (Metn u Tehlil)

Doktora Tez Başlığı:

Son Bir Yılda Verdiği Dersler
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz  Türk Dili    
 Klasik Zaza Edebiyatı    
 Edebiyat Bilgi ve Teorileri 4    
Bahar  Türk Dili    
 Klasik Zaza Edebiyatı    
 Divanlardan Seçmeler 2    
     
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. VAROL, M. "Benateyê Mewlidê Mela Kamilê Pueği u Mela Mehamedê Muradoni Dı Yo Muqayese", Anemon-Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2018, ss.287-291.
Doi Number: 
http://dx.doi.org/10.18506/anemon.288241
Tam Metin/Full Text (PDF)

2. VAROL, M. "Abdulaziz Beki'nin Diwon Cebexçuri Adlı Eserine Dair Bir İnceleme", Asos Journal , Yıl:5, Sayı:49, Temmuz 2017, ss.438-450.
Doi Number: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12326 
Tam Metin/Full Text (PDF)

3. VAROL, M. "Abdulaziz Beki'nin Diwon Cebexçuri Adlı Eserinde Edebî Sanatlar", Asos Journal , Yıl:5, Sayı:50, Temmuz 2017, ss.378-389.
Doi Number: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12410 
Tam Metin/Full Text (PDF)

4. VAROL, M. "UNESCO’nun Dil Raporlarına Göre Zazaca’nın Durumu ve Geleceği", Turkish Studies, Volume:10/2, Winter 2015, p. 997-1006, Ankara/Turkey.
Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.7825
Tam Metin/Full Text (PDF)

5. VAROL, M. "Cumhuriyetten Günümüze Zazaca’nın Eğitim Faaliyetleri İçerisindeki Durumu", Turkish Studies, Volume:10/3, Winter 2015, p. 1069-1078, Ankara/Turkey.
Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.7841
Tam Metin/Full Text (PDF)

6. VAROL, M. "Zaza Edebiyatında Tirêj Dergisinin Yeri", Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2015, ss.139-149.
Doi Number: 10.19059/mukaddime.59650
Tam Metin/Full Text (PDF)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. VAROL, M., "Şiiri Mulemma ê Şairanê Edebiyatê Zazaki", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:6, Aralık 2017, ss. 51-65.
Tam Metin/Full Text (PDF)

2. VAROL, M., "Zazaca Yazılan Eserlere Dair Bir Bibliyografya (1899-2014)", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ocak 2015, ss. 39-54.
Tam Metin/Full Text (PDF)

3. Varol, M., "Zazaca Kaynaklara Dair Bir Bibliyografya Çalışması-2", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Cil:5, Sayı:9, Bahar 2015, ss. 273-282. 
Tam Metin/Full Text (PDF)

4. VAROL, M., “Zazaca Kaynaklara Dair Bir Bibliyografya Çalışması-1”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5,  Bahar 2013, ss.145-156. 
Tam Metin/Full Text (PDF)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. VAROL, M., "Türkiye'deki Üniversitelerde Hazırlanan Zazaca Yüksek Lisans Tezlerine Dair Bir Kritik", 
II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 09-13 Mayıs 2018, Mardin.

Bildiri Özeti (PDF)

2. VAROL, M., "Türk Edebiyatında ve Zaza Edebiyatında Mevlid Geleneği", IV. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alanya.
Bildiri Özeti (PDF)

3. VAROL, M., "Üniversitelerdeki Zazaca Çalışmalara Dair Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14-17 Eylül 2017), Şarkiyat Vakfı/Şarkiyat Araştırmaları Derneği/E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Diyarbakır.
Tam Metin/Full Text (PDF)

4. VAROL, M., "Zaza Edebiyatında Bir Mihenk Taşı: Molla Osman Efendi ve Zazaca Mevlidi", 
II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu (10-12 Mart 2017), Şanlıurfa.

Tam Metin/Full Text (PDF)

5. VAROL, M., "Kaybolma Tehlikesi Altında Olan Diller İçin Sözlükbiliminin Önemi: Zazaca Örneği", 
III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu (3-4 Kasım 2016), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ss,585-595. 
Tam Metin/Full Text (PDF)

6. VAROL, M., "Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ile Ahmed-i Xasi'nin Mevlidine Dair Bir Karşılaştırma", 
VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016), Selçuk Üniversitesi, Konya, ss.619-629. 

Tam Metin/Full Text (PDF)

7. VAROL, M., “UNESCO’nun İşaret Ettiği Tehlike: Zazaca Yok Oluyor”, Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu (9-10 Ocak 2014), Türk Tarih Kurumu-Ankara/Türkiye. (Sözlü Bildiri)

8. VAROL, M., “Etnik Yaklaşımlar Bağlamında Zaza Kimliği”, Kimlik Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlıdan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu (6-8 Eylül 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, ss.450-475. 
Tam Metin/Full Text (PDF)

9. VAROL, M., “Zazalarda Mevlid ve Siyer Geleneği”, II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, ss.625-652. 
Tam Metin/Full Text (PDF)

10. VAROL, M., “Zazaca Sözlükçülüğün Tarihi, Sorunları ve Çözüm Yolları”, I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (13-14 Mayıs 2011), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, ss.351-368. 
Tam Metin/Full Text (PDF)

Yayın Hakemliği

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi

Yazılan Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 

1. Kitap

1.1. VAROL, M., Diwanê Pueği (Tehlil u Metin), Sonçağ Yayınları, Ankara 2020. 

 

2. Kitap Bölümü

2.1. VAROL, M. "Arafta Kalmak: Dünden Bugüne Zazaca ve Zaza Edebiyatı", Tarihsel ve Sosyolojik Gelişimi İle Zazaca (Haz.: Mesut Özcan, Hüseyin Çağlayan), Kalan Yayınları, Ankara 2019, ss.60-80.

2.2. VAROL, M. "Sözlü Anlatım Türleri ve Bilimsel Araştırma/Sunum Teknikleri", Türk Dili (Editör: Doç. Dr. Mehmet Emin Bars), Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara 2019, ss.213-228.

 

3. Hazırlayan

3.1. Mela Kamılê Pueği, Diwan (Haz.: Murat Varol), Vir Yayınları, İstanbul 2020.

3.2. Mela Ebdulqadırê Muşeki, Mewlidê Nebi (Haz.: Murat Varol), Vir Yayınları, İstanbul 2020.

 

4. Komisyon / Ortak Kitap 

4.1. VAROL, M., Dağılma, İ., Gökalp, B.,Karabeyeser, A.,Kayğısız, N.,Kaya, M.,Bayram, M., Zazaki-5
MEB Yayınları, Ankara 2017. 

4.2. VAROL, M., Dağılma, İ., Gökalp, B., Karabeyeser, A., Kayğısız, N., Vergi, N., Zazaki-6
MEB Yayınları, Ankara 2019. 

4.3. VAROL, M., Dağılma, İ., Gökalp, B., Karabeyeser, A., Kayğısız, N., Vergi, N., Zazaki-7
MEB Yayınları, Ankara 2019. 

4.4. VAROL, M., Dağılma, İ., Gökalp, B., Karabeyeser, A., Kayğısız, N., Vergi, N., Zazaki-8
MEB Yayınları, Ankara 2019. 

 

5. Editör

5.1. I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2011. (Editör)

5.2. II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2012. (Editör)

5.3. Mela Aziz BEKİ, Diwon Cebexçuri, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2015. (Editör)

5.4. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi (Editör)

5.5. Vir - Mecmuaya Edebiyat u Folklorê Zazaki. (Editör)