ÖMER TOKUŞ

Doç. Dr. ÖMER TOKUŞ

Unvan DOÇENT
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
E-mail otokus@bingol.edu.tr
Dahili No 2426-5753
Oda No D2-26

1980 yılında Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere Köyü'nde (Hamek) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. 2002'de Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2006'da Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010'da Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı öğrenci bursu ile dil eğitimi için Kuveyt'e giderek Arapça dil eğitimi aldı. 2012'de Siirt Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılarak Bingöl Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. 2013'de Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başladı ve 2020'de de Doçent unvanı aldı. 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Fırat Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Tarih

Harran Üniversitesi

2006

Doktora

Tarih

Atatürk Üniversitesi

2013

Akademik Görev

 

Üniversite

 

Yıl

Araş Gör.

Siirt Üniversitesi (24.01.2010)

2010-2012

Öğrt. Gör.

Bingöl Üniversitesi

2012-2013

Yrd.Doç.Dr.

Bingöl Üniversitesi

2013-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Bingöl Üniversitesi

2018-2020

Doçent

Bingöl Üniversitesi

 2020-

İslam Tarihi I

İslam Tarihi II

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi

Selçuklu Devlet Teşkilatı

Ortaçağ'da Eğitim ve Bilim Tarihi

Şehir Tarihi ve Kaynakları

1-Hasan Sosan, Kemâlüddin İbnü’l-Adîm’in “Zübdetü’l-Haleb min Târîhi Haleb” Adlı Eserinde “Mirdâsîler” Bölümünün Tercüme ve Tahlili, Bingöl 2021.

 

ÜDS (2008): 70 (İngilizce)

KPDS (2008): 68 (İngilizce)

YÖKDİL (2018): 73.750 (Arapça)

1-TOKUŞ, Ö, (2013) “Haleb Hamdânîleri Sarayında Bulunan Filozof, İlim Adamları ve Şairler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. 102, Sayı 202 (Şubat 2013), İstanbul 2013, s. 169-186.[PDF]

2-TOKUŞ, Ö., (2015). “Hamdânîlerin Şiîliği İle İlgili Tespitler ve Hamdânî Şiîliğinin Karakteri ”, Turkish Studies,  10/9 Summer 2015, Ankara 2015, s. 457-468. [Full Text Online]

3-TOKUŞ, Ö., (2016), “Büveyhîler Döneminde Bağdat’ta Doğal Afetler, Gök Olayları ve Garip Olaylar (H.333-447/M.945-1055)”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 9, Sayı XXV, Mart 2016, ss. 525-567. [Full Text Online]

4-TOKUŞ, Ö., (2016), “Arslan el-Besâsîrî ve İbrahim Yınâl İsyanlarının Gizli Kahramanı Fâtımî Dâîsi “el-Mü’eyyed fî’d-dîn Hibetullah eş-Şîrâzî”, Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XXXI, sayı: 2 (Aralık 2016), İzmir, s. 569-594. [Full Text Online]

5-TOKUŞ, Ö., (2016), “X. ve XI. Asırda Musul, Halep ve Bunlara Mücâvir Yerlerde Ukaylî Hakimiyeti”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı 12, (Güz 2016), s. 249-278. [Full Text Online]

6-TOKUŞ, Ö., (2017), “Dokuzuncu Asırda Dımaşk, Diyarbekir ve Ermîniyye’de Bir Emirlik “Şeyhoğulları”, Asos Journal The Journal of Academic Social Science, Yıl: 5, Sayı: 40, Şubat 2017, s. 211-225. [Full Text Online]

7-TOKUŞ, Ö., (2017), “Selçuklular Dönemi’nde Bağdat’ta Depremler ve Meteorolojik Afetler (H.447-590/M.1055-1194), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), c. X, sayı: 52 (Ekim 2017), s. 443-458.[Full Text Online]

8-TOKUŞ, Ö., (2017), “Moğol Hâkimiyetinde Anadolu ve Anadolu’da Moğol Noyanlarının İsyanları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Yıl: 39, Cilt: 117, Sayı: 230, s. 177-208. [PDF]

9-TOKUŞ, Ö., (2018), “Selçuklular Dönemi’nde Bağdat’ta Beşerî ve Biyolojik Afetler, Gök Olayları ve Garip Olaylar” (H.447-590/M.1055-1194)” “Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), c. XI, sayı: 57 (Haziran 2018), s. 158-170.

10-TOKUŞ, Ö., (2018), “Taberistân Dağlarının Melikleri “Bâvendîler” 45-750/665-1349”, Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yıl: 10, sayı: 20, (Ekim 2018), s. 421-453. (tr-dizin)

11-TOKUŞ, Ö., (2018), “Van Gölü Havzasında Arap Hakimiyeti”,  Turkish Studies, Volume 13 Issue: 24 Fall 2018, s. 229-249. (tr-dizin)

12-TOKUŞ, Ö., (2019), “Hamdânîlerde Astroloji, Astronomi ve Tıp”, Tarih Dergisi, Sayı 70 (2019/2), İstanbul 2019, s. 1-18. (ESCI)

13-TOKUŞ, Ö., (2020), “Fâtımîlerin İkircikli Müttefikleri Cerrâhîlerin Filistin ve Çevresindeki Faaliyetleri”, History Studies, 12/1, Şubat 2020, s. 285-297. (tr-dizin)

14. TOKUŞ, Ö., (2020), “Selçuklu Damadı Ebû Kâlîcâr Tacülmülûk Hezâresb ve Faaliyetleri”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 22, sy. 1, İzmir 2020, s. 199-213. (tr-dizin)

15. TOKUŞ, Ö., (2021), “Ortaçağ Müslüman Devletlerinde Hayvanat Bahçeleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Yıl 2021, Cilt 36, Sayı 1, (Temmuz 2021) İzmir 2021, s. 363-385, 28.07.2021 (https://doi.org/10.18513/egetid.974631). (ESCI)

1-TOKUŞ, Ö, (2007) “Güzeldere Mezar Taşları Üzerine”, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı I, (Eylül 2007), Bingöl 2007, s. 113–119.

2-TOKUŞ, Ö, (2014) “Fâtımîler ile Sicilya ve Güney İtalya Arasındaki Münasebetler”, Tarih Dergisi, s. 59, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, (2014), s. 27-55. [Full Text Online]

3-TOKUŞ, Ö., (2016) “Temran Köyü Camii, Çeşme Kitâbesi ve Mezartaşları”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı 2, (Aralık 2016), s. 9-30.

4-TOKUŞ, Ö., (2018), “Fethinden Selçuklulara Kadar Nusaybin (Nusaybin, from conquest to Seljuks period) ”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 14 (Nisan 2018), 167-201.

1-TOKUŞ, Ö., (2016), “Urfa ve Çevresinde Bir Arap Emirliği “Numeyrîler” (990 ve XI. Asrın sonlarına kadar)”, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Kültüründe Şanlıurfa Sempozyumu, (25-27 Mart), Şanlıurfa 2016, s. 143-162.

2-TOKUŞ, Ö., (2016), “Fethinden Danişmendlilere Kadar Malatya”, Uluslararası Selçuklular Döneminde Maraş Sempozyumu, (17-19 Kasım 2016)

3-TOKUŞ, Ö., (2017), “Fethinden Numeyrîlere Kadar Harran”, Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi (International Archaology and History Symposium: Harran and Its Vicinty), (03-05 Kasım 2017)

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dini Araştırmalar

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Akademik Matbuat

Turkish Studies

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

History Studies

Şehir ve İrfan Araştırmaları Dergisi

 

1-Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü:İRFAN AYCAN, Araştırmacı:Ömer TOKUŞ, , 15/06/2018 - 04/11/2020 (ULUSAL) 

KİTAPLAR:

1. TOKUŞ, Ö. (2020), Başlangıçtan Mirdâsîlerin Sonuna Kadar Bilâdü’ş-Şâm’da Müslüman-Bizans Münasebetleri, Araştırma Yayınları, Ankara 2020.

2. TOKUŞ, Ö. (2020), Musul ve el-Cezîre’de Bir Arap Emîrliği Ukaylîler, Araştırma Yayınları, Ankara 2020.

KİTAP BÖLÜMLERİ:

1-TOKUŞ, Ö, (2015), “Hamdaniler Döneminde Kürtler”, Kürtler (Tarih, Toplum, Din), Ed. Adnan Demircan-Mehmet Akbaş, Nida Yayınları, İstanbul (Mayıs) 2015, s. 119-128.

2-TOKUŞ, Ö, (2015), “Mervânîler (990-1085)”, Kürtler (Tarih, Toplum, Din), Ed. Adnan Demircan-Mehmet Akbaş, Nida Yayınları, İstanbul (Mayıs) 2015, s. 171-197.

3-TOKUŞ, Ö. (2019) “Fethinden Numeyrîlere Kadar Harran”, Harran ve Çevresi Tarih, ed. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa 2019, s. 131-148.

4. TOKUŞ, Ö. (2020), “Tolunoğulları”, Ünite 3, İlk Müslüman Türk Devletleri, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Erzurum 2020, s. 53-77. (ISBN: 978-625-7931-77-9)

5. TOKUŞ, Ö. (2020), “İhşîdîler”, Ünite 5, İlk Müslüman Türk Devletleri, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Erzurum 2020, s. 96-118. (ISBN: 978-625-7931-77-9)

6. TOKUŞ, Ö. (2020), “Bavendiler”, Tarihte Müslümanlar, Editör:Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Fidan, Aralık 2020. (ISBN:978-625-7236-30-0),

7. TOKUŞ, Ö. (2021), “Fâtımî Tabiplerinden “Ali b. Rıdvân”, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler IV, Aralık 2021, ed. Doç. Dr. Emre Aydemir-Dr. Sema Sağlık, Ankara 2021. (ISBN: 978-625-8075-18-2), s. 117-132.