NURETTİN YAKIŞAN

Dr. Öğr. Üyesi NURETTİN YAKIŞAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail nyakisan@bingol.edu.tr
Dahili No 5552- Dekan Yrd: 5569
Oda No D-1/19

1980'de Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Genç'te tamamladıktan sonra, 1999-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans; 2005-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Aynı dönemde (2005-2008), DİB Haseki Eğitim Merkezi'nde İhtisas kursunu tamamladı ve mezuniyetinin ardından aynı eğitim kurumunun Rize şubesinde bir süre eğitim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2013-2021 yılları arasında aynı birimde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi bilim dalında başladığı doktora eğitimini ("Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi" konulu teziyle) 2020 yılında tamamladı. 2021 yılında Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümü İslam Felsefesi ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Lisans: İstanbul Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - İslam Felsefesi 

Doktora: Atatürk Üniversitesi - islam Felsefesi

Arş. Gör.: 2010-2013 (Bingöl Üniversitesi)

Öğr. Gör.: 2013-2021 (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi: 2021- devam  (Bingöl Üniversitesi)

Diyanet İşleri Başkanlığı: İmam-Hatip: 2001-2005; 2008-2009

                                      Kursiyer: 2005-2008

                                      Eğitim Görevlisi: 2010-2010

Dersin Adı

Verildiği

Dönem/Yıl

Teorik

(Saat)

Pratik

(Saat)

Yıllık Toplam

(Saat)

1

İSLAM FELSEFESİ METİN OKUMALARI

 Güz / 2023-2024

4

 

60

2

 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

 Güz / 2023-2024

2

 

30

3

 ARAPÇA I  Güz / 2023-2024

2

 

30

4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (YL)  Güz / 2023-2024 3   45
5  TASAVVUFUN TEORİK VE PRATİK KONULARI (DR)  Güz / 2023-2024 3   45
6  ARAPÇA II Bahar / 2023-2024 2   30
7  İSLAM FELSEFSİ  Bahar / 2023-2024 8   120
8 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II  Bahar / 2023-2024 2   30

Arapça: 86 (KPDS-2007)

İngilizce: 60 (ÜDS-2009)

Farsça: Orta düzey

1) "Mevlana’nın Felsefeye ve Filozoflara Bakışı"; Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 2, Güz-2011 (117-136) [Full Text Online] [PDF]
 
2) “Mîr Dâmâd’a Özel Referanslarla Safeviler Devrinde İslâm Felsefesinin İhyâsı”, Mehdî Muhakkık, Şerhu Kitâbi’l-Kabesât Mîr Dâmâd; Ahmed b. Zeyni’l-´Âbidîn el-´Alevî; zîr-i nazar Mehdi Muhakkık, Seyyid Muhammed Nakib Attas; tahkîk: Hâmid Nâcî İsfahânî; Tahran: Müessese-i Motale´ât-ı İslâmî Danişgah-ı McGill Şube-i Tahran; Kuala Lumpur: Müessese-i Beyne’l-Mileli Endişe ve Temeddün-i İslâmî, 1997; ss.7-19; (İngilizce’den çeviri), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 3, Yıl: 2014/1, ss.239-247. [Full Text Online] [PDF]

"İran ve Anadolu Medreselerinden Felsefî İlimlerin Yeri"; Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler (Uluslararası Sempozyum, Bingöl Üniversitesi, 29 Haziran-1 Temmuz 2012), Tebliğler (I-II), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2013, II, s.485-502. [Full Text Online] [PDF]

"The Effect of al-Fârâbî Philosophy on Mîr Dâmâd's Creation Thought", Al-FARABİ 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Malatya 2021, Proceeding Book, p.196. (https://72ff79bb-6a7b-470c-b02a-67ddb6e6cda9.filesusr.com/ugd/614b1f_e3b3dd141b7445f68f5ac578ed0d576d.pdf)

Mevlâna'nın Felsefe Tasavvuru, İlahiyat Yay., Ankara 2021.

"Mîr Dâmâd ve İsfahan Okulu", Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Ed.: Bayram Ali ÇETİNKAYA, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, c.7, ss.1083-1107.

"Mevlâna'da Yaratılış Problemi", İrfan Medeniyetinde Mevlâna ve Mevlevîlik, Ed.: Celal Türer, c.2 (Yayın aşamasında)

"Mevlâna'yı Etkileyen Tarihsel ve Sosyo-kültürel Dinamikler", İrfan Medeniyetinde Mevlâna ve Mevlevîlik, Ed.: Eyüp BEKİRYAZICI, c.7 (Yayın aşamasında)

Editörlük: Şerhu'l-câmii's-sağîr (tahkik ve değerlendirme), Refaa Mallaihi, İlahiyat Yay., İstanbul 2021.

"PANEL-VIII: GEÇ DÖNEM MEŞŞÂÎ-İŞRÂKÎ SENTEZİ/İşrâkî Gelenekte Mîr Dâmâd konulu sunum", İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFÎ EKOL VE AKIMLAR, ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ, 08.01.2022, ANKARA (https://www.youtube.com/watch?v=QG-JeqaeLAs)