AZİZE DOĞAN DEMİR

Doç. Dr. AZİZE DOĞAN DEMİR

Unvan DOÇENT
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail ademir@bingol.edu.tr
Dahili No 5433
Oda No A1-11

1984 yılında Çorum İskilip’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2002 yılında girdiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2009 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2010 yılında doktora eğitimine başladı. Halen Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nde çalışma hayatını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuğu bulunmaktadır.

Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  2006
Yüksek Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  2009
Doktora Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi  2016

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Damla Sulama Sisteminde Kum-Çakil Filtre Etkinliğinin Belirlenmesi

Doktora Tez Başlığı: Farklı Sulama Stratejileri ile Arıtılmış Atık Su Uygulamalarının Bingöl Koşullarında Domates Bitkisinin Verim ve Kalitesi ile Toprak Özelliklerine Etkisi

 

Teknik Resim

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Ziraat Mühendisliğinde Çevre Sorunları

Sulu Tarım ve Çevre İlişkileri

Topoğrafya Bilgisi

Klimatoloji

Statik

ÜDS 2010 Sonabahar Dönemi- 71.25

1. Meral, R., Kaya, S., Demir, Y., Doğan Demir, A. 2012. Sediment Tane Büyüklüğüne Bağlı Bulanıklık- Konsantrasyon İlişkilerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (1): 2012. Erzurum. Full Text Online (PDF) 

2. Demir Y., Doğan Demir,  A., Meral R.,  Yüksel A. 2015. Bingöl Ovası İklim Tipinin Thornthwaite ve Erinç İndisine Göre Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(4): 332–337. Full Text Online  (PDF)

3. Doğan Demir,  A., Meral R. 2016.  Bingöl İli Koşullarında Referans Bitki Su Tüketiminin Doğrudan ve Farklı Tahmin Yöntemleri ile Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(1): 45–51. Full Text Online  (PDF) 

4. Doğan Demir, A., Demir, Y. 2016. Murat Nehri Palu yağış havzasından taşınan süspanse sediment miktarının zamansal değişiminin değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2): 61-68. Full Text Online  (PDF) 

5. Doğan Demir, A., Şahin, Ü., Demir, Y. 2016. Murat Nehri Su kalite Parametrelerinin Trend Analizi ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliği. Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3):426-432. Full Text Online  (PDF)  

6. Demir, Y., Canbolat, M.Y., Doğan Demir, A. 2016. İşlenen ve İşlenmeyen Arazilerde Bazı Ağır Metallerin Toprak Profili Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4):614-620. Full Text Online   (PDF) 

7. Doğan Demir, A., Demir, Y., Şahin, Ü., Meral, R. 2017. Bingöl İlinde Sıcaklık ve Yağışların Trend Analizi ve Tarıma Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 284–291.​ Full Text Online  (PDF)

8. Doğan Demir A., Şahin, Ü., 2017.Effects of different irrigation practices using treated wastewater on tomato yields, quality, water productivity, and soil and fruit mineral contents, Environ Sci Pollut Res., DOI 10.1007/s11356-017-0139-3

9. Meral, R., Doğan Demir, A., Cemek, B. 2018. Analyses of Turbidity and Acoustic Backscatter Signal with Artifıcial Neural Network for Estimation of Suspended Sediment Concentration. Applied Ecology and Environmental Research 16(1):697-708.

10.  Demir, Y., Doğan Demir, A. 2019.The effect of organic matter applications on the saturated hydraulic conductivity and available water-holding capacity of sandy soils. Applied Ecology And Environmental Research 17(2):3137-3146.

11Doğan Demir, A.  Şahin, U., Demir, Y. 2019.The Effect of Different Irrigation Applications on The Blossom-End Rot in Treated Wastewater Irrigated Tomatoes (Lycopersicon Esculentum). Applied Ecology And Environmental Research 17(2):2135-2147.

12. Demir, Y., Demir, A., D., Sürücü, A., Meral, R., Demirkıran, A., R., Yüksel, A., Meral, A., 2019. The Effect of Organic Wastes on Horizontal and Vertical Wetting Distance in Soil. Fresenius Environmental Bulletin, 28(9): 6858-6864. 

13. Doğan Demir, A., Şahin, U. 2019. Changes in physical and hydraulic properties of a clay soil due to the irrigation of tomatoes with recycled wastewater. Eurasian Journal of Forest Science, 7(3): 252-268.

14. Doğan Demir, A., Sahin, U. 2019. Effects of Recycled Wastewater Applications with Different Irrigation Practices on the Chemical Properties of a Vertisol. Environmental Engineering Science 37(2),132-141..

15. Demir, Y., Doğan Demir, A. 2019. Determination and Evaluation of Irrigation Water Quality in Areas Irrigated with Groundwater in the Southeast of Harran Plain. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(11): 1894-1900.

1. Meral, R.,  Cemek, B., Demir, Y., Dogan Demir, A. Sartal S. 2012. Analyses of Acoustic Backscatter Signal with Artificial Neural Network for Continuous Monitoring of Suspended Sediment, 1st Taibah University International Conference on Computing and Information Technology, 12-14 March 2012. (PDF)

2. Kaya, S., Meral, R., Dogan Demir, A. 2012. Erzurum Ovası Koşullarında Şeker Pancarının Sulama Programının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Şekerpancarı Sempozyumu, 21-23 Eylül, 209-214. Kayseri.

3. Meral, R., Dogan Demir, A., Demir, Y., Malaslı, M. Z., Turan, V. 2013. The improvement of soil water holding capacity, infiltration rate and aggregate stability with different soil conditioners, International Conference on Agricultural Technologies in Arid Lands, Riyadh, Saudi Arabia. (PDF)

4. Meral, R.,  Kaya, S., Dogan Demir,  A., Demir, Y., Turan, V. 2016. The selection  of flow rate to prevent erosion in furrow irrigation. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), 24-28 May 2016, Sarajevo. (PDF)

5. Demir Y., Dogan Demir, A., Meral, A., Doğan, E., 2016. Determination and Assessment of Some Heavy Metal Pollution Soils of Urban Parks in Bingöl Province, The International Forestry  Symposium (IFS 2016),p:1072-1076, 7-10 December 2016, Kastamonu,Turkey. (PDF)

6. Dogan Demir, A., Demir, Y. 2016. Mean, Minumum and Maximum Temperature Trends in Bingol. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), p:111-117, December 1 - 3, 2016 in Diyarbakır/Turkey. Full Text Online (PDF) 

7. Demir, Y.,  Dogan Demir, A. 2016. Effect of Flow and Sediment Concentration on Some Water Quality Parameters in Murat River. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), p:118-122, December 1 - 3, 2016 in Diyarbakır/Turkey. Full Text Online (PDF) 

8. Doğan Demir A., Demir Y., Şahin Ü., Meral, R. 2017. Trend Analysis Precipitation and Effect of Agriculture in Bingol Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). (PDF)

9. Demir, Y., Doğan Demir, A., Meral, A., İnik, O., Er, H. 2017. Murat Nehri Suyu Bor İçeriğinin Zamansal Olarak Değişiminin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. 4th International Water Congress (Tam metin bildiri/ Sözlü sunum)

10. Meral, R.,Kaya, S.,Doğan Demir, A.,Demir Y. 2017.  Water Quality Limitation for Turbidity Based Sediment Measurement in River.  International Conference on Technology, Engineering and Science, 1, 383-387. (Tam Metin Bildiri/Poster)

11. Meral R.,Doğan Demir, A.,Demir, Y. 2017.  Sediment Problem for Hydraulic Energy Production and Its Monitoring with Turbidity Measurements.  13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture  International Workshop onPrecision Agriculture (Özet Bildiri/Poster)

 

1. Gençoğlan, C., Gençoğlan, S., Doğan Demir, A., Uçan, K. 2009. Buğday Kuraklık Desteğinde Su-Verim ilişkisinin Kullanımı. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya.

2. Meral, R., Demir,Y., Kaya, S., Doğan Demir, A. 2010. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinde Sediment İzlemenin Yeri ve Türkiye’deki Mevcut Durum, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, 27-29 Mayıs 2010.

3. Kırnak, H., Doğan, E., Talmaç,  B., Doğan Demir, A. 2010. Karaman, A.  Harran Ovasında Farklı Sulama Yöntemlerinin Ekonomik Analizi, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, 27-29 Mayıs 2010.

4. Ulupınar, M., Meral, R., Doğan Demir A., Turan, V., Kirici, M.,Taysi, MR. 2010. Bingöl İli Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği İmkânları 3. Bingöl Sempozyumu 17-19 Eylül 2010, Bingöl.

5. Kaya, S., Meral, R., Doğan Demir, A., Turan, V. 2010. Farklı Yöntemlere Göre Bingöl İli İklim Değerlerinden Referans Evapotranspirasyonun Hesaplanması 3. Bingöl Sempozyumu 17-19 Eylül 2010, Bingöl.

6. Gençoğlan, C., Doğan Demir, A. 2012. Damla Sulama Sisteminde Kum-Çakıl Filtre Etkinliğinin Belirlenmesi.  II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Bornova-İZMİR.

7. Kaya, S., Gökdoğan, O., Doğan Demir, A., Malaslı, M.Z. 2013. Sıcaklık Verileri Kullanılarak Referans Evapotranspirasyonun Belirlenmesi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Sayfa: 399.  22-24 Ekim 2013. Tokat.

8. Doğan Demir, A., Şahin, Ü., Meral R., Demir, Y. 2013. Bingöl İli Yüzen Ada Sulak Alanı Mevcut Durumu Ve İyileştirme Olanakları. III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, 22-25 Ekim 2013.  Samsun.

9. Demir Y., Doğan Demir, A., Meral R., Demirkıran A.R. 2014.  Bingöl İli Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulama Amaçlı Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu 21-23 Mayıs/Tekirdağ (Poster). [PDF]

10. Şahin, Ü., Doğan Demir, A., Demir, Y., Okuroğlu, M. 2014. Türkiye’de Atık Suların Tarımsal Yönetimi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu 21-23 Mayıs/Tekirdağ. (Poster).

11. Doğan Demir, A., Şahin, Ü., Demir, Y., Meral, R., Yalçın, E. 2016 . Murat Nehri Su Kalitesinin İncelenmesi ve Sulama Suyu Olarak Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması.13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, p: 444-448, 12-15 Nisan 2016. Antalya. [PDF]

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

Environmental Science and Pollution Research

Technological Applied Sciences

Eurasian Journal of Forest Science

Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology (TURJAF)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Environmental Engineering Science

 

1. BÜBAP-Bingöl İli Koşullarında Referans Bitki Su Tüketiminin Doğrudan ve Farklı Modelleme Yöntemleri İle Belirlenmesi (Yardımcı Araştırmacı), 2012 -2013.

2. BAP- Farklı Sulama Stratejileri İle Arıtılmış Atık Su Uygulamalarının Bingöl Koşullarında Domates Bitkisinin Verim Ve Kalitesi İle Toprak Özelliklerine Etkisi (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 2012/414. 2012-2016.

3. BÜBAP- Farklı su kalitesi ve kil tipi koşullarında polyacrylamide uygulamasının fosfor fiksasyonuna etkisi,(Yardımcı Araştırmacı), 2017- Devam ediyor

4. BÜBAP- Temiz ve Arıtılmış Atık Su İle Sulanan Farklı Organik Materyal Katkılı Topraklarda Su Hareketinin İzlenmesi ve Ölçülmesi, (Yardımcı Araştırmacı), 2017- Devam ediyor

 

2237- Proje Eğitimi Etkinliği. Tübitak, 11-13/11/2013, Bingöl.

2224- Tübitak Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği- Nisan 2013.