SADİ YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi SADİ YILMAZ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail sadiyilmaz@bingol.edu.tr
Dahili No 5551
Oda No D/I-III

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezun olup aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  İslam Felsefesi alanında "Şemsüddin Semerkandî’nin Beşârâtü’l-İşârât Adlı Eserinin 3. Bölümünün Tahkik ve Değerlendirmesi" başlıklı çalışma ile 2010 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.  2013 yılından beri Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Felsefesi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi alanında "Molla Sadra Felsefesinde İdrak Problemi" başlıklı doktora tez çalışmasını 2021 yılında tamamladı.

 

Doktora  :              Erciyes Üniversitesi  Soyal Bilimler Enstitüsü  İslam Felsefesi

Yüksek Lisans:      Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İslam Felsefesi  

Lisans:                   Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Önlisans:                Anadolu Üniversitesi  (Adalet Bölümü)

 

DİL EĞİTİMİ

I.   Dehkhoda Lexicon Institute International Center for Persian Studies, University of Tehran, (İRAN) 

 II. تعليم اللغة العربيةمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  (Arabic Teaching Institute for non-Arabic Speakers) (SURİYE)

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. : Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2013 Kasım- 2021 Kasım)

Arş. Gör. Dr. Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ( 2021 Kasım- 2023 Şubat)

Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (2023 Şubat-.....)

Arapça

Farsça  

I. BAGA MEHMET SAMİ, YILMAZ SADİ (2019).  Fuat Sezgin’in Tarih Yazıcılığından Rasathaneler: Meraga Rasathanesi Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 121-136., Doi: 10.29029/busbed.639969.

I. YILMAZ SADİ, BAGA MEHMET SAMİ (2019). Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin Mefâtîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe. Tasavvur:Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 5(2), 975-992.

 

 

 1. YILMAZ. S., Mir Gıyâseddin Mansûr Deştekî Düşüncesinde Aşkın Hakikati ve Kısımları. Uluslararası İslam'da Sanat ve Estetik Sempozyumu (Karabük Üniversitesi 8-9 Aralık 2023)

 2. YILMAZ. S., Kaynağı ve Değeri Bakımından Vahyî ve Felsefî Bilgi Mukayesesi: Fârâbî Ve Âmirî Örneği. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Beşerî ve Vahyî Bilginin Entegrasyonu: Mevcut ve Beklentiler (Karabük Üniversitesi 28-29 Kasım 2022)

 3. YILMAZ. S., Âmirî'ye Göre İlimlerle İlişkisi Bakımından İslam ve Öteki Dinler. Uluslararası Oksidantalizm Sempozyumu (Siirt Üniversitesi 21-23 Ekim 2022)

 4. YILMAZ, S., Kemalpaşazâde'nin Düşüncesinde İnsanî Akıl. Uluslararası Kemalpaşazâde (İbn Kemal) Sempozyumu, (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 13-15 Mayıs 2022)

 5. YILMAZ S., Kâdî Mîr Meybudî’nin Düşüncesinde Bilgi. Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefesi, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 13-17 Temmuz 2020)

 6. TAŞKIN, S., YILMAZ, S., İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirisi: Saçaklızade Mehmet Efendi Örneği, Uluslararası İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu, (Muş Alparslan Üniversitesi 26-28 Nisan 2019) 

 7. YILMAZ S., ALNEMR M. N., (التفكير الفلسفي في العهد الأيوبي فلسفة الطبيعة عند عبد اللطيف البغدادي (رسالة المزاج أنموذجاًUluslararası Eyyûbîler Sempozyumu (Iğdır Üniversitesi 20-22 Nisan 2019)

 8. YILMAZ, S., TAŞKIN S., İslam Bilim Tarihinde Temel Bir Eser: Fahreddin er-Râzî'nin Câmi'ul-'Ulûmu, Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu ( Diyarbakır 15-17 Şubat 2019)

 9. YILMAZ. S., Fahreddin Râzî'nin Siyaset Düşüncesi, I. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, (Mardin Artuklu Üniversitesi 8-10 Kasım 2018)

 10. TAŞKIN, S., YILMAZ, S., İbrahim b. Ali el-Karsî’nin (ö. 1200/1785) el-Lü’lü’ü’l-Mensûr fî Şerhi Ta‘lîmi’l-Müteallîm Adlı Eserinde Mantık İlmi ve Akıl Yetisi. Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu (Kafkas Üniversitesi 20-21 Ekim 2018)

 11. YILMAZ S., Filibeli Ahmet Hilmi’nin A’mâk-ı Hayâl Eseri Perspektifinde Gençliğin Anlam Arayışna Bir Katkı. Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Uluslararası Sempozyum (Bingöl Üniversitesi 15-16 Ekim 2018)

  KİTAP:

YILMAZ, S., Molla Sadra Felsefesinde İdrak, Ankara: Fecr Yayınları, 2022.

KİTAP BÖLÜMÜ:

1. YILMAZ, S., FELSEFE VE İSLAMİ İLİMLER, Bölüm Adı: (Âmirî'nin İlimler Tasnifinde Felsefî İlimlerin Yeri) (2022), Paradigma akademi Yayınları, Editör: Süleyman Taşkın, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 35 (313-348) ISBN: 978-605-72168-0-9,  Türkçe (Bilimsel Kitap)

2. YILMAZ, S., KEMALPAŞAZÂDE FELSEFE-DİN-EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI -I- Bölüm Adı:(Kemalpaşazâde'nin Düşüncesinde İnsanî Akıl) (2022),  Fecr Yayınları, Editör: Murat DEMİRKOL, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 20 (135-154) ISBN: 978-625-8005-95-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)

3. TAŞKIN, S., YILMAZ S., İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Bölüm adı:(İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirisi: Saçaklızade Mehmet Efendi Örneği) (2019).,  Ensar Neşriyat, Editör:Mahsum Aytepe, Teceli Karasu, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7619-54-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

4. YILMAZ S., TAŞKIN S., Keşf-i Kadimden Vaz’ı Cedide İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ, Bölüm adı:(İslam Bilim Tarihinde Temel Bir Eser: Fahreddin er-Râzî’nin Cami’u’l- Ulumu) (2019).,  Divan Kitap, Editör:İbrahim Özcoşar-Ali Karakaş-Mustafa Öztürk-Sıracettin Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 13, ISBN:978-605-4239-83-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)

5. YILMAZ S., Düşünce Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, Bölüm adı:(Fahreddin Razî’nin Siyaset Düşüncesi) (2018)., , Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Editör:M. Nesim Doru-Ömer Bozkurt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978-605-4202-45-4, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

KİTAP KRİTİKLERİ:

1. YILMAZ S., (2018).  Batıyı Aydınlatan İslam Düşünürü İbn Rüşd.  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(11), 391-403.

2. YILMAZ S., (2017). İslam Felsefesi ve Problemleri.  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(10), 351-360.

3. YILMAZ S., (2016).  Dâvûd Kayserî’de Varlık, Bilgi ve İnsan.  Milel ve Nihal, 13(2), 188-194.

4. YILMAZ, S., (2007).  İBN RÜŞD PSİKOLOJİSİ.  Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(15), 203-208.

5. YILMAZ, S., (2007).  ST. THOMAS AQUİNAS.  Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(15), 209-214.