RAMAZAN KORKUT

Doç. Dr. RAMAZAN KORKUT

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail rkorkut@bingol.edu.tr
Dahili No 5561
Oda No Kat: 2/11

12.10.1981 Bingöl Ilıca doğumlu Doç. Dr. Ramazan KORKUT, evli ve bir çocuk babası olup Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Bilimdalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

 

A. Eğitim Bilgileri

1999      Bingöl İmam Hatip Lisesi

2006      Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2010      Atatürk Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans

2014      Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesi, Araştırmacı 

2017      Atatürk Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Doktora

 

B. Yüksek Lisans Tezi 

Korkut, Ramazan, "Hanefi ve Şafiilerin Namaz Konularındaki İhtilafları ve Dayandıkları Deliller", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, 2010. 

C. Doktora Tezi             

Korkut, Ramazan, "Fıkıh Usulü Açısından İbadetlerde Vakit", Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, 2017. (Basıldı)

            1. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, DKAB, 2010-2011.

            2. Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, 2011.

            3. Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2012.

            4. Yardımcı Doçent/Dr. Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi, 2017-2018.

            5. Doçent Doktor, Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2022-2023.

6. İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 2024 -.

 

2001-2003      Bingöl Karlıova İlçesi Ilıpınar Köyü İmam-Hatiplik

2003-2008      Erzurum Merkez Sanayi Camisi Müezzin Kayyımlık 

2008-2009       Diyarbakır Merkez Kur'an Kursu Müderrisliği

2009-2010       İstanbul Pendik Diyanet İhtisas (Haseki) Eğitim Merkezi

A- Lisans Dersleri

            1. İslam Hukuk Tarihi

            2. Güncel Dini Meseleler

            3. Fıkıh-III

            4. Klasik Fıkıh Metinleri 

            5. Fıkıh IV

            6. İslam İbadet Esasları

            7. Nahiv-Sarf-Metin

            8. Djital Okur-Yazarlık

            9. Fıkıh-I (Fıkıh Usulü)

            10. Fıkhın Genel Kuralları (Kavâid-i Fıkhiyye)

            11. İslam İnanç Esasları

            12. Fıkıh II

            13. Fıkhın Genel İlkeleri

            14. Öğretmenlik Uygulaması

B- Yüksek Lisans Dersleri

1. Günümüz Fıkıh Problemleri

2. Ahkâm Ayetlerinin Fıkhî Analizi

3. İslam Ticaret Hukuku

4. İslam Ceza Hukuku

5. Ahkâm Hadislerinin Fıkhi Analizi

6. Kelam İstidlal Yöntemleri

7. İslam Hukukuna Giriş (İslam İktisadı ve Finansı Bölümü)

C- Doktora Dersleri

1. Fetva Usulü ve Adabı

2. İslam İktisat Teorisi ve Günümüz Problemleri

3. Lafız ve Delâlet Teorisi

4. Klasik Kelam Metinleri

A. Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

1. Othman, Louqman. "Molla Muhammed el-Gerdî’nin Yusuf el-Erdebîlî’nin el-Envar Kitabına Yazdığı Haşiyenin Tahkik". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: 2019.

2.  Kanabe, Qandeel İbrahim. "İslam Hukuku ve Irak Kanunlarında Suç İşleme Yollarını Engelleme". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: 2019.

3. Majd, Mohseen. "Molla Muhammed el-Gerdî’nin Yusuf el-Erdebîlî’nin el-Envar Kitabına Yazdığı Haşiyenin Tahkiki". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: 2021.

4. Arslan, Ramazan. "Seyyid Kutub ve İslam Hukuk Düşüncesi". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: 2021.

5. Nooraldeen, Zana. "İslam Hukukunda Teâruz ve Teâruzu Giderme Yöntemlerinin Fıkhi İhtilafa Etkileri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.

6. Sarhan, Abdulrahman. "Şirazi 'nin el-Luma' Kitabı ile Tûfî'nin el-Bülbül Kitabındaki Görüşlerin Karşılaştırması". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021. 

7. Mohammed Shabli, "Tahkîku Zekâtu mâ Tunticuhu'l-Ard (Ziraî Ürünlerde Günümüz Zekât Problemleri)". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022. 

8. Özer, Feride Elif. "Yusuf el-Karadavî'nin İbadetler Alanındaki Tercihleri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022. 

9. Yetek, Ebru. "İslam Hukukunda Maslahat ve Günümüz Fetvalarındaki Kullanımı". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023. 

B. Devam Eden Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

1. Mustafa Dülye, "Molla Hüseyin Küçük'ün Fethu'l-Celîl İsimli Eserinin Tahkiki", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019. 

2. Şeymanur Turgutalp, "Yoksulluk Problemi Özelinde İslam Hukuku ve Pozitif Hukuk Karşılaştırması", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.

C. Devam Eden Doktora Tez Danışmanlıkları

1. Ahmad Bajbouj, Usul-Tahkik, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023.

Arapça, Farsça, İngilizce Bilmektedir. 

Arapça KPDS   : 85

İngilizce KPDS  : 65

 1. Korkut, Ramazan. "Ürdün Üniversitesi Lisans Fıkıh Eğitimi". Jusstudies, 2015. (Fulltext Online)

2. Korkut, Ramazan. "Halidi Tasavvuf Geleneğinde Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi (Seyda Muhammed Emin Hayderi Medresesi Örneği)". Asosjournal, 2017. (Fulltext Online)

3. Korkut, Ramazan. "Ürdün Lisansüstü Eğitim Sorunları ve Türkiye Akademik İşbirliği-Lisansüstü Fıkıh Eğitimi Örneği". Adıyaman İslami İlimler Dergisi, 2017(Fulltext Online)

4. Korkut, Ramazan. "Fıkıh Açısından Yakın Akraba Evliliğine Dair Klasik ve Çağdaş Görüşler".Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2021. (Fulltext Online)

5. Korkut, Ramazan-Shabli, Mohammad. "According to The U​sulist The Evidence Value of Istihsan, Its Types and Its Implementation". Adıyaman İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2021. (Fulltext Online).

6. Shabli Mohammad-Korkut Ramazan. "et-Tahkîku'l-Usûlî fî Zekâti Mâ Tuhricuhu'l-Ard", (التحقيق الاصولى فى زكاة ما تخرجه الارض) Academic Knowledge, 2022. (Fulltext Online).

1. Korkut, Ramazan. "Fıkıh Düşüncesinde Munaraza Sistematiği (Hatip Bağdadi'nin el-Fakih ve'l-Mütefakkih Eserinin Bağlamında)". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 14 (Aralık 2019): 79-97. (Fulltext Online) 

2. Korkut, Ramazan. "İslam İktisat Düşüncesinde Yoksulluk Problemi". Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 50 (Aralık 2019): 61-97. (Fulltext Online) 

3. Korkut, Ramazan. "Fıkıh Usulü Açısından İlahî Hitabı Anlamanın Dilbilimsel Çerçevesi". Dergiabant 9 / 1 (May 2021): 226-261. (Fulltext Online)

4. Korkut, Ramazan. "Namazları Birleştirmeye Dair Güncel Problemlerin Usul Açısından Aanalizi". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2021): 245-276 (Fulltext Online)

5. Korkut, Ramazan. "Molla Muhammed Saîd'in "Risâletu Fethi'r-Ramân Fi'r-Reddi 'ala Munkirî't-Talâki's-Selâs ve Talaki's-Sekrân” Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - / 17 (Haziran 2021): 140-158. (Fulltext Online)

6. Korkut, Ramazan. "Şiî-Usûlî Gelenekte Haber-i Vâhidin Hüccet Değeri: Şerif Murtazâ". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 7 / 2 (Aralık 2021): 1411-1448(Fulltext Online)

7. Korkut, Ramazan-Derşevî, Muhammed Şafiî. "Hüküm Açısından İslam Hukukunu Kanunlaştırma Problemi  (اشكالية تقنين الفقه الاسلامى من ناحية الحكم الشرعى), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Haziran, 2022), (Fulltext Online).

1. Korkut, Ramazan. "Fıkıh Epistemolojisi Bağlamında Bilimsel Müfredatı Tevhid İnancıyla Yapılandırma Mükellefiyeti". V. Uluslararası Yaratılış Kongresi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2021. (Fulltext Online)

2. Korkut, Ramazan. "Fakihlerin Salgın Hastalıklara Dair Analizleri: İbn Kayyim el-Cevziyye Örneği." Uluslararası Din, Pandemi ve Hayat Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 13-14 Mayıs, 2022. (Fulltext Online)

3. Korkut, Ramazan. "Metaverse Teknolojisinin İmkân ve Sınırlılıkları: Fıkıh Eğitimi ve Metaversel Alım Satım Örneği". Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, Denizli Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11-13 Kasım 2022. (Fulltext Online).

4. Korkut, Ramazan. "Pozitif Bilimlerin Tahsilinde Dini Hüküm: Mantık Bilimi Örneği". VI. Uluslararası Yaratılış Kongresi,. Bitlis Ahi Eren Üniversitesi, 2023. (Fulltext Online).

1. Korkut, Ramazan. "Günümüz Halidî Geleneğinde Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi, (Seyda Muhammed Emin el-Hayderi Medresesi Örneği)". Mevlana Halid-i Bağdadî ve Halidiliğin Bingöl ve Çevresi  Üzerindeki Etkisi, Ulusal Sempozyum, Bingöl Üniversitesi, 2017. (Fulltext Online).

   1.  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

   2.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü Dergisi

   3.  Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi

   4.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bilimname Dergisi 

   5.  Muş Alparslan Üniversitesi Anemon Sosyal Bilimler Dergisi

   6.  Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

   7. Pamukkale İlahiyat Fakültesi Dergisi 

   8.  Yüzüncüyıl İlahiyat Fakültesi Dergisi

   9.  Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  10.  Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Fakültesi Dergisi

  11.  Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  12.  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

  13.  Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi

1. Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesi Doktora Tez Araştırması, YÖK, 2013-2014. (Tamamlandı).

A. Kitaplar       

1. Korkut, Ramazan. Abdurrrahman el-Lâm'i Efendinin Teşrîhu'l-İslam li-'ukelâi'l-enâm İsimli Eserinin Neşir ve Tahkiki (2022). (Devam).

2. Şirazi'nin "el-Luma' fî Usûli'l-Fıkh" İsimli Eserinin Tercümesi. (Devam).

2. Korkut, Ramazan. Fıkıh Usulü Bağlamında Necmeddin Tûfî'nin Mutezile Eleştirisi. Ankara: İlahiyat Yayınları. (2022).  

3. Korkut, Ramazan. Fıkıh Usulü Açısından İbadetlerde Vakit. Ankara: Gece Yayınları. (2020).

B. Kitapta Bölümler

1. Korkut, Ramazan. "Eyyübilerde Ana Hatlarıyla Fıkıh ve Temel Özellikleri".  İstanbul: Hiperyayıncılık, 2020. (Fulltext Online)

2. Korkut, Ramazan. "Fıkıh Açısından Dindarlık Olgusunda Bütünlük (Maverdi Örneği)". İnönü Üniversitesi Yayınları, 2020. (Fulltext Online)

3. Korkut, Ramazan. "Klasik Fetva Usulü Işığında Sanal Kaynaklardan Fetva Problemi". İnönü Üniversitesi Yayınları, 2021. (Fulltext Online) 

4. Korkut, Ramazan. "Fıkhi Hükümlerde Marifet Merkezli Makasıd Okuması". Van Yüzüncüyıl İlahiyat Fakültesi, 2023. (Fulltext Online).

C. Editörlükler

         1. Korkut, Ramazan. "المرأة و القضاء بشهادتها فى الشريعة الاسلامية". Sadrettin Buğda, Diyarbakır: Seyda Yayınları, 2022.

         2.  Korkut, Ramazan. "منهج بديع الزمان سعيد النورسي في إثبات وجود الله ووحدانيته وجهوده في الرد على التيارات المعاصرة". Davut Soylu, Ankara: İksad Yayınları, 2023.

1. İslam Hukuku Koordinasyon Toplantıları Rize/2015, Adana/2016, Sakarya/2017.

2. Adaklı Kaymaklığı-Müftülüğü Toplumsal Birlik ve Kardeşlik Konferansı, Adaklı, 2012.

3.  Feraiz Semineri, Antalya Diyanet Eğitim Merkezi, Prof. Dr. Orhan ÇEKER, 2013.

4. Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesi, Doktora Tez Araştırması, 2013-2014.

5. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri 2016-2022.

 5.1. Fıkıh Usulü Açısından İbadetlerde Vakit

 5.2. İmsak Vaktine Dair Güncel Tartışmalar

 5.3. Yusuf Süresinin Fıkhi Analizi

 5.4. Eyyubiler Döneminde Fıkıh ve Temel Özellikleri

 5.5. Fıkıh Usulü Epistemolojisi Bağlamında Bilimsel Müfredatı Tevhid İnancıyla Yapılandırma Mükellefiyeti

6. İmam Hatip Liseleri ve Toplumsal Beklentiler Konferansı, İmam Hatip Liseleri Haftası, Selahaddin Eyyubi İmam-Hatip Lisesi 2016.

7. İslam'da Mezhep Olgusu Konferansı, Bingöl İmam Hatip Lisesi, 2018. 

8. İlahiyat Fakültesi öğrencilerine Temel İslam Bilimleri alanında klasik ders (2011-2017 ...)

9. Konferans: "İslamda Duygusal Açıdan İstikamet", 06.10.2019.

10. Konferans: "İslam ve Fıtrat Açısından Tesettür", 03.11.2019.

11. TDV İlahiyat Akademi Programı Kitap Okuma ve Analiz (2017-2019).

12. TDV İlahiyat Akademi Kursu Arapça Dersleri (2019-)

13. İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri Koordinatörlüğü (2019).

14. İslami İlimler Fakültesi Çarşamba Semineri: "Fıkıh Metodolojisi Açısından Bilimsel Muhtevayı Tevhid İnancıyla Sentezleme Mükellefiyeti". 22.12.2021.

15. Sancak İlçesi Çok Programlı Lisesi Kutlu Doğum Etkinlikleri: "Hz. Peygamber (sav) ve İletişim Konferansı". 18.10.2022.

16. İslami İlimler Fakültesi Çarşamba Semineri: "Metaverse Teknolojisinin Fıkıh Alanındaki İmkan ve Sınırlılıkları: Fıkıh Eğitimi ve Metaversel Alım Satım Örneği" 02.10.2022.

17. İslami İlimler Fakültesi "İlim ve Hakikat Öğrenci Kulüp Danışmanlığı". 2022.

18. İslami İlimler Fakültesi ve Öğrenci Kulüpleri Birlikteliği Çerçevesinde "İslam Düşüncesi ve Geleneği Okumaları Programı" Her Salı: 15:00 Fakülte Konferans Salonu. 2022-Devam

19. Klasik Arapça ve Fıkıh-Fıkıh Usulü Alanında Gönüllülük Esasına Dayalı Özel Ders 2022 - Devam 

20. Konferans: "Merhamet ve Sorumluluk Işığında Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa", Sancak Çok Programlı Lisesi, 07.11.2023.

21. Bingöl Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğünden-İslami İlimler Fakültesine Akademik Ziyaret ve Tanıtım Koordinasyonu, "Besmele Konferansı ve İlmihal  Dersi". 01.02.2024.