ERKAN BAYSAL

Doç. Dr. ERKAN BAYSAL

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail ebaysal.@bingol.edu.tr
Dahili No 5520
Oda No BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ D-III-2
2007 ile 2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında imam-hatip olarak çalıştı.Sakarya Ünversitesi İlahiyat Fakültesinden 2011 yılında mezun oldu. 2011'de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2015'te Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün''de "Câbirî'de Vahiy ve Nübüvvet" adlı çalışma ile yüksek lisansını bitirdi. Aynı yılda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora çalışmasını 2022'de "Siraceddin Urmevî’nin Ulûhiyyet Anlayışı ve Fahreddîn Râzî Eleştirisi" isimli tezi ile tamamlayan Baysal, hala Bingöl Üniversitesi’nde çalışmaya devam etmektedir.

Lisans: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2011

Yüksek Lisans: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022

Diyanet işleri Başkanlığı imam-hatip 2007-2011

Arapça (ileri düzey)

Farsça  (orta düzey)

İngilizce  (orta düzey)

1) BAYSAL, ERKAN, MUHAMMED ÂBİD EL-CÂBİRÎ’DE NÜBÜVVETİN İSPATI, İ‘CÂZ VE ÜMMİLLİK, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (8), 123-156.  (full text online) PDF

2) BAYSAL, ERKAN, Muhammed Âbid el-Câbirî’ye Göre İrfânîlerin Nübüvvet AnlayışlarıBingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty, 2017, cilt: V, sayı: 10, s. 245-268. 

3) BAYSAL, ERKAN, Mevlâna Hâlid’in Mektûbât’ında Kelâmî Unsurlar (Nübüvvet ve İmamet)Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: XXII, sayı: 38, s. 111-135

4) BAYSAL, ERKAN Mevlânâ Hâlid’in Mektûbât’ında Bilgi ve UlûhiyetYüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Van İlahiyat Dergisi = Van Journal of Divinity], 2017, sayı: 7, s. 77-95

1) Abdulnasır SÜT, Erkan BAYSAL, Molla Hâlil'in Kelama Bakışı ve Müteahhir Kelam Eleştirisi, Uluslararası Molla Halil es-Siʻirdî Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2018. Siirt

 

BAYSAL, ERKAN,  HÂLİD-Î EL-BAĞDÂDÎ'NİN MEKTÛBÂTINDAKİ KELÂMÎ UNSURLAR, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 4-5 MAYIS 2017. 

  1. Özkan Şimşek, Erkan Baysal, Din Felsefesi Açısından Eş’ârî Gelenek-Ek-i Klasik ve Modern Metinler Seçkisi “Leyse Fi’l-İmkân” Savunusu [el-Es’ile ve’l-ecvibe tete‘alleku bi-leyse fi’l-imkân ebda‘u mimmâ kân’dan] (Burhâneddîn İbn Ebî Şerîf), İz Yayıncılık, İstanbul/Topkapı, 2019, s. 742-744.
  2. Erkan Baysal, Özkan Şimşek, Din Felsefesi Açısından Eş’ârî Gelenek-Ek-i Klasik ve Modern Metinler Seçkisi “Leyse Fi’l-İmkân” Savunusu “Leyse fi’l-İmkân” Tartışmaları Bağlamında Bikaî’nin “Tehdîmü’l-Erkân” ve“Delâletü’l-Burhân” Risaleleri, İz Yayıncılık, İstanbul/Topkapı, 2019, s.704-741.
  3. Özkan Şimşek, Erkan Baysal, Din Felsefesi Açısından Eş’ârî Gelenek-Ek-i Klasik ve Modern Metinler Seçkisi, “Celâleddîn Süyûtî ve Burhâneddîn İbn Ebî Şerîf’in “Leyse Fi’l-İmkân” Tartışmalarına Yaklaşımları” İz Yayıncılık, İstanbul/Topkapı, 2019, s. 720-734.
  4. Erkan Baysal, Özkan Şimşek, Din Felsefesi Açısından Eş’ârî Gelenek-Ek-i Klasik ve Modern Metinler Seçkisi, “Leyse Fî’l-İmkân Düşüncesinin Teyidi [Teşyîdu’l-Erkân min Leyse fi’l-İmkân Ebda mimmâ Kân’dan](Celâleddîn Süyûtî), İz Yayıncılık, İstanbul/Topkapı, 2019, 735-741.

          5. Abdulnasır SÜT,Erkan BAYSAL, Molla Halil es-Si'irdî, Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği, "Molla Halil'in Kelama Bakışı ve Müteahhir Kelam Eleştirisi", Beyan Yayınları, İstanbul 2019, II, 13-25. 

         6. Abdulnasır SÜT,Erkan BAYSAL, Din Felsefesi Açısından Mutezile-Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler -I-.edt. Recep ALPYAĞIL, “Allah’ın Varlığının Büyük Delili: Nizam (Kasım İbn İbrahim)”, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014, I,803-814.

      7. Erkan Baysal, Bahaattin ALPHAN,  "Hz. Muhammed’in (sav) Nübüvveti ve Akıl 1-2", Nida Yayınları, İstanbul 2021,  İSBN: 9786257011921.  

       8. Hüsnü Turgut, Erkan Baysal, "el-Mesâilü'l-Hamsûn fî Usûli'd-dîn/Kelâmın Temel Problemleri", Litera Yayıncılık, İstanbul 2022, ISBN:9786052023952.