SERKAN BAKCAK

Öğr. Gör. SERKAN BAKCAK

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER
E-mail sbakcak@bingol.edu.tr
Dahili No 5365
Oda No D1-26

İlk, orta ve lise eğitimini Samsun, Vezirköprü'de tamamladı.  2009 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programını (İstanbul-Çapa) tamamladı. 2017 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Eğitim Yönetimi alanında Yüksek lisans eğitimini bitirdi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Eğitim Yönetimi alanında doktora eğitimi devam etmektedir. 

LİSANS: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI - (İSTANBUL-ÇAPA) 2002-2009

YÜKSEK LİSANS: FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI (2012-2017)

DOKTORA: FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI (2018) (Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi: 2011-

İSMEK ( İSTANBUL SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI) İNGİLİZCE USTA ÖĞRETİCİ (2006-2010)

              2006-2007: Sultanbeyli Merkez Kurs Merkezi

              2007-2008: Ümraniye Atakent Kurs Merkezi

              2008-2009: Ümraniye Atakent Kurs Merkezi

              2009-2010: Ümraniye Atakent Kurs Merkezi

FEF, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, HAZIRLIK SINIFI: INTEGRATED SKILLS

İİBF:YABANCI DİL - I

GENÇ MYO: YABANCI DİL-I

SOLHAN SAĞLIKHİZMETLERİ MYO : YABANCI DİL-I

Gökyer, N.,  Bakcak, S., Cihangiroğlu, N.,  Koçak, O. ve Yilmaz, G.(2018). Lifelong Learning Tendencies of Teacher Candidates Studying in Pedagogical Formation Program. Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No: 11a. ISSN 2324-805X (Print) ISSN 2324-8068 (Online). ​ http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/3799/3970​  

GÖKYER, N. ve BAKCAK, S. (2014) Üniversitelerde İngilizce Dersi Hakkında Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Evaluating the Attitudes of University Students Taking English Classes. Turkish Journal of Educational Studies TURK-JES, Volume:1, Issue:2, 90-125.

GÖKYER, N , BAKCAK, S . (2018). 2007 Yılında Kurulan Bazı Üniversitelerin Örgüt Sağlığı ile Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 5 (1), 34-57.

GÖKYER, N. ve BAKCAK, S. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Özyeterlik Düzeyleri: Elazığ İli Örneği, Turkish Journal of Educational Studies. 5(3).

Gökyer, N.,  Bakcak, S., Cihangiroğlu, N.,  Koçak, O. ve Yilmaz, G.(2018). Lifelong Learning Tendencies of Teacher Candidates Studying in Pedagogical Formation Program. International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, University of Lower Silesia, Poland. 3-5 July.

GÖKYER, N. ve BAKCAK, S. Üniversitelerde İngilizce Dersi Hakkında Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi" (6-7 Eylül 2013) 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda sunulan bildiri.

Bakcak, S. (2021). Eğitim Paydaşlarının Görev, Hak ve Sorumlulukları. N. Gökyer, N. Cemaloğlu (Ed.). Eğitim Hukuku içinde(s.217-251). Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-625-8044-19-5

Yayınlarına aldığı atıflar 

Yayın Künyesi: Gökyer, N. & Bakcak, S. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Özyeterlik Düzeyleri: Elazığ İli Örneği . Turkish Journal of Educational Studies, 5 (3), 82-98. DOI: 10.33907/turkjes.454626

1) Özmutlu, E. B., & Tabak, S. (2023). Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Adaylardan Talep Ettiği Bilgi Türlerine Yönelik Bir İnceleme. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi12(1), 169-182.

2) Çoban, Ö., Özdemir, N., & Bellibaş, M. Ş. (2023). Trust in principals, leaders’ focus on instruction, teacher collaboration, and teacher self-efficacy: testing a multilevel mediation model. Educational Management Administration & Leadership, 51(1), 95–115. https://doi.org/10.1177/1741143220968170

3) DİLEK, H., & GELBAL, S. (2023). Reliability Generalization Meta-Analysis of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi3(1), 1-27.

4) Aksu, A. İ. & Tortop, Y. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Dans Özyeterliği ve Sağlıklı Yaşam Biçimleri Arasındaki İlişki . Türkiye Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 61-72 . DOI: 10.32706/tusbid.1091697

5) Yenen, E. T. (2022). Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerini Etkileyen Faktörler . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 11 (1) , 27-45 . DOI: 10.33206/mjss.767720

6) Çınar, D. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi (Master's thesis, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

7) Yılmaz Bolat, E. & Ataşoğlu, F. (2022). Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi . Asya Studies , 6 (19) , 1-10 . DOI: 10.31455/asya.1029640

8) Öztürk, R. (2022). Öğretmen Özyeterliliğini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi . Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi , 3 (2) , 28-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eypd/issue/74847/1145530

9) Tunç, Y. ve Kıncal, R. Y. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri İle Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(113), Yayınlanma Tarihi 28Şubat 2021, s. 249-267

10) Gürbüz, F., Konakçı, A. A., & Töman, U. (2019). Investigation of environmental knowledge and environmental education self-efficacy levels of science teachers and teachers candidates: Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çevre bilgi ve çevre eğitimi öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences16(4), 1228-1243.

11) Konakci, A. A. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre bilgi ve çevre eğitimi öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yayın Künyesi: Bakcak, S. (2017). 2007 yılında kurulan bazı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının görüşlerine göre örgüt sağlığı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

12) Doğanay, E. (2022). Lider-üye etkileşimi ve örgütsel sessizlik ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

13) Altuntaş, M. (2019). Örgütsel sağlık ve erdemli raporlama (whistleblowing) arasındaki ilişkinin araştırılması: eğitim ve sağlık kuruluşları örneği (Master's thesis, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

14) Kılıçkaya, H. (2019). İmam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (İstanbul örneği) (Master's thesis, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa).

15) Doğanay, E. (2022). Lider-üye etkileşimi ve örgütsel sessizlik ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki.

16) DONUK, D. B., & GÜLLÜ, S. LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜT SAĞLIĞININ ARACILIK ROLÜ.

Yayın Künyesi: Gökyer, N., Bakcak, S., Cihangiroğlu, N., Koçak, O., & Yilmaz, G. (2018). Lifelong Learning Tendencies of Teacher Candidates Studying in Pedagogical Formation Program. Journal of Education and Training Studies6(11a).

17) Şentürk, C., Baş, G. Investigating the relationship between teachers’ teaching beliefs and their affinity for lifelong learning: The mediating role of change tendencies. Int Rev Educ, 659–686 (11 September 2021). https://doi.org/10.1007/s11159-021-09917-7

18) Tatık, R. Ş., & Ayçiçek, B. (2022). Program proposals of pre-service teachers for the lifelong learning needs of the society. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning4(2), 65-86.

19) Orhan Göksün, D. (2022). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Düzeylerinin Yordayıcıları . Sosyolojik Düşün , 7 (2) , 155-184 . DOI: 10.37991/sosdus.1205327

Yayın Künyesi: GÖKYER, N., & BAKCAK, S. (2014). Üniversitelerde İngilizce dersi hakkında öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies1(2).

20) Yavuz, R. (2016). Eğitim fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ile İngilizce dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

21) Durucasu, R. R., Aydın, S., & Er, G. (2020). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK TUTUMLARI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Journal of Management Theory and Practices Research1(1), 1-9.

22) Aslıtürk, A. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yabancı dil olarak ingilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).

23) Yaşar, G. C., & Yıldız, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin İngilizce derslerinde kod değiştirmeye ilişkin inançları ile İngilizce dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS).

24) Pekmezci, N. (2019). Language Learners’ Attitudes towards Native Speakers and Their Countries Regarding Achievement and Gender.

25) Yilmaz, A. (2017). Sunum-uygulama-üretim (PPP) tekniğinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine ilişkin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerindeki etkisi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

26) SAYDI, T. (2016). YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ: ETİK YOLUYLA NİTELİK ARTIRMA. DOI 10.14527/9786053183563.078.

27) Gürbüz, O. C. A. K., KARAKUYU, A., & KÜÇÜKÇINAR, A. Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarıyla Üst Bilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişki. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi14(2), 392-408.