ORHAN BAŞARAN

Prof. Dr. ORHAN BAŞARAN

Unvan PROFESÖR
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
E-mail obasaran@bingol.edu.tr
Dahili No 5547
Oda No İlâhiyat Fakültesi D/I-13

Orhan BAŞARAN 1969 yılında Bingöl’de doğdu. 1979 yılında Bingöl Cumhuriyet İlkokulu’nu bitirdikten sonra 1986 yılında Bingöl İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl kazandığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nü 1990 yılında üniversite birincisi olarak bitirdi. Yüksek lisans öğrenimini 1995 ve doktora öğrenimini 2000 yılında tamamladı. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör unvanını aldı.

1991 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Orhan BAŞARAN 1995-2002 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde görev yaptıktan sonra ilk görev yerine döndü. 2013 yılında 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında Bingöl Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra, 2016 yılına kadar Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ndeki görevini sürdürdü. 2016 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne intisap etti. 2016-2018 yıllarında Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Hâl-i hâzırda İlâhiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Derece                   Üniversite                                    Alan                                            Yıl

Lisans            :       Atatürk Üniversitesi                      Fars Dili ve Edebiyatı                   1986-1990

Yüksek Lisans:       Atatürk Üniversitesi                      Fars Dili ve Edebiyatı                   1992-1995

Doktora          :        Atatürk Üniversitesi                      Fars Dili ve Edebiyatı                   1996-2000

Bilim Uzmanı                : 1995

Doktor                           : 2000

Yardımcı Doçent           : 2009

Doçent                           : 2011

Profesör                        : 2016

Lisans Dersleri

Osmanlı Türkçesi

Farsça

Türk İslâm Edebiyatı

1. Ahmet YILDIZTAŞ, Türk Lügatı'nda Elif ile Başlayan Kelimelerle İlgili Şiirler (c. I, s. 371-559), Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2012.

2. Gülcan ABBASOĞULLARI, Leylâ Hanım Divanı'nın Dinî ve Tasavvufî Açıdan Tahlili, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2013.

3. Züleyha İNCE, Türk Lügatı’nda “B” ile Başlayan Kelimelerle İlgili Şiir Örnekleri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2015.

4. Mehmet ÖZTÜRK, Âşık Çelebi’nin Zeylü’ş-Şakâiki’n-nu‘mâniyye Adlı Eseri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2016.

5. Ayetullah KARABEYESER, Zazaki dı Wexti (Zazac'da Zamanlar), Bingöl Üniversitesi, Bingöl 2017.

Farsça : 94

Arapça: 74

1.  “İdrîs-i Bitlisî’nin Şerh-i Kasîde-i Hamriyye’si ve İki Yazma Nüshası”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: IV, Sayı: 12 (Ankara, Kış 2004), s. 7-15.

2. “Fars Şiirinde Doğruluk Sembolü Olarak Elif”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: V, sayı: 19 (Ankara, Güz 2005), s. 23-46.

3. “Gelibolulu Âlî’nin Mecmau’l-bahreyn Adlı Eseri I, Doğu Araştırmaları, VI (2010/2), İstanbul 2010, s. 75-90 (Prof.Dr. Mehmet ATALAY ile birlikte hazırlanmıştır).

4. “Gelibolulu Âlî’nin Mecmau’l-bahreyn Adlı Eseri II, Doğu Araştırmaları, VII (2011/1), İstanbul 2011, s. 83-116 (Prof.Dr. Mehmet ATALAY ile birlikte hazırlanmıştır).

5. “Gelibolulu Âlî'nin Rebîu'l-manzûm Adlı Eseri – I”,  Doğu Araştırmaları, IX (2012/1), İstanbul 2012, s. 65-98 (Prof.Dr. Mehmet ATALAY ile birlikte hazırlanmıştır).

6. “Gelibolulu Âlî'nin Rebîu'l-manzûm Adlı Eseri – II”,  Doğu Araştırmaları, X (2012/2), İstanbul 2012, s. 5-32 (Prof.Dr. Mehmet ATALAY ile birlikte hazırlanmıştır).

7. “Ömer Nasuhî Bilmen’in Hikmet Gonceleri Adlı Eserinde Fars Edebiyatından Yapılan Alıntılar ve Kaynakları”, İLTED: İlahiyat Fakültesi Tetkikleri Dergisi, 44 (2015/2), Erzurum 2015, s. 115-146.

8. “Ömer Nasuhî Bilmen’in Kur’ân-ı Kerîm’den Dersler ve Öğütler Adlı Eserinde Fars Edebiyatından Yapılan Alıntılar ve Kaynakları”, İLTED: İlahiyat Fakültesi Tetkikleri Dergisi, 45 (2016/1), Erzurum 2016, s. 141-173.

1. “Bir Fabl Örneği: Keşfü’l-Esrâr ‘Alâ Lisâni’t-Tuyûr Ve’l-Ezhâr”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2 (İstanbul 1999), s. 159-170.

2. “Yazının Başlangıcı ve İran’da Kullanılan Yazı Çeşitleri”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı: 26 (Erzurum 2000), s. 129-137.

3. “İdrîs-i Bitlisî Hakkında Bazı Yeni Bilgiler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: IV, Sayı: 14 (İstanbul, Ağustos-Ekim 2002), s. 201-208.

4. “Osmanlı Tarihçisi İdrîs-i Bitlisî’nin Ünlü Türk Şairi Nizâmî’ye Bir Naziresi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20 (Erzurum, 2002), s. 107-125.

1. “Ömer Nasuhî Bilmen ve Farsça Divançesi”, 6. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu 01-02 Haziran 2009, Ankara 2009.

2. “Yavuz Sultan Selim’in Farsça Dîvân’ına Yazılan Bir Nazire”, 7. İran-Türkiye Kültürel İlişkileri Sempozyumu 16-17 Mayıs 2011, Meşhed 2011.

3. “Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Rebîu'l-manzûm Adlı Eseri”, Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul 2012, s. 163-171.

4. “Osmanlı Medreselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde Farsça”, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler (Uluslararası Sempozyum), Bingöl Üniversitesi Yayınları, 2013, II, 435-442.

1.  “Ömer Nasuhî Bilmen'in Nüzhetü'l-Ervâh Adlı Farsça Divançesi”, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu 26-28 Haziran 2006, Erzurum 2007, I, 591-596.

Hakemlik Görevinde Bulunduğum Dergiler:

1. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,

2. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası,

3. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

4. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

5. Bingöl Araştırmaları Dergisi,

6. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi,

7. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

8. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi,

9. E-Şarkiyat Dergisi

1. Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Erzurumlu Memurlar (1879-1909), Erzurum 2010 (Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünce desteklenen proje kapsamında Prof.Dr. Naci OKCU ve diğerlerinin yer aldığı heyet ile birlikte hazırlanmıştır).

1. Sâib-i Tebrîzî’nin Bazı Darbımeselleri ve Onlarla İlgili Örnek Beyitleri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 226, Erzurum 1998 (Mehmet ATALAY ile birlikte hazırlanmıştır.)

2. Fars Dili ve Edebiyatı İle İlgili Bazı Sözlük ve Gramerler, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 237, Erzurum 2000.

3. Farsça Grameri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 238, Erzurum 2000.

4. Hayyâm’ın Hayatı, Felsefesi ve Gerçek Rubaîleri, Babil Yayınları, Erzurum 2002 (Hasan ÇİFTÇİ ile birlikte hazırlanmıştır).

5.  Gelibolulu Mustafa Âlî, Hayyâm’a Nazireler, Çantay, İstanbul 2010 (Mehmet ATALAY ile birlikte hazırlanmıştır).

6. Defterdar Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi ve Farsça Dîvânı, Çantay, İstanbul 2010.

7. Osmanlı Türkçesi (Gramer-Metin), Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum 2013 (Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÖKTAŞ ile birlikte hazırlanmıştır).

8. Fars Edebiyatında Kelime-i Tevhîd (Seçme Şiirler – Mazmunlar – Yorumlar), Erzurum 2016.