SÜLEYMAN TAŞKIN

Doç. Dr. SÜLEYMAN TAŞKIN

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail staskin@bingol.edu.tr
Dahili No 5550
Oda No D/1-22

        1979 Malatya doğumlu olup, Sivas İmam-Hatip Lisesi (1997), Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2002) ve Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü (2021) mezunudur. 2001 yılında memuriyet hayatına başlamış ve 11 yıl D.İ.B.'nın çeşitli kademelerinde çalışmıştır. 2012 yılında Bingöl Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olmuştur. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yaptığı  "Aristoteles ve Kınalızâde Ali'nin Ahlak Anlayışlarının Karşılaştırılması" adlı doktora tezini 29.09.2017 tarihi itibariyle bitirip bilim doktoru unvanı almıştır. 12.02.2018 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi olan Taşkın, 29.04.2024 tarihi itibariyle Doçent unvanı almıştır. 2.07.2018-31.07.2019 tarihleri arasında dekan yardımcılığı yapmış,  ayrıca 27.02.2018 tarihinden itibaren Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.  

Lisans                      : 1997-2002 İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi. 

Yüksek Lisans         : 2006-2009  Sosyal Bilmler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi.

Doktora                   : 2012-2017  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.

2. Lisans                 : 2017-2021 Felsefe, Anadolu Üniversitesi.

 Arş. Gör.        : Bingöl Üniversitesi (2012- 2017)

Arş. Gör. Dr.   : Bingöl Üniversitesi (2017- 2018)

Dr. Öğr. Üyesi : Bingöl Üniversitesi (2018- 2024)

Doç. Dr.          : Bingöl Üniversitesi (2024-...  )

D.İ.B. : 2001-2005 (Din Görevlisi ve İhtisas Eğitim Merkezi Kursiyeri)

D.İ.B. : 2005-2012 (Vaiz)

D.İ.B. : 2012-2012 (Müftü)

 • Felsefe Tarihi
 • İslam Ahlak Felsefesi
 • Felsefeye Giriş
 • Varoluşsal Sorunlar ve Din

İngilizce  : 78,75

Arapça   : 68,75

 

- Taşkın, Süleyman. Aristoteles'te Evrenin Ezeliliği Problemi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 12 (2023). DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.1342664

- Taşkın, Süleyman. Evrenin Ezeliliği ve Yaratılmışlığı Bağlamında İbn Meymûn’un Aristoteles Değerlendirmesi . Beytulhikme An International Journal of Philosophy,  13/3 (2023). DOI:10.29228/beytulhikme.71676

 

 • Taşkın, Süleyman., "XVI. Yüzyıl Osmanlı Ahlak Felsefesinin Köklerini İlkçağ’da Aramak: Aristoteles ve Kınalızâde Ali’de Aile Ahlakı". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (2017): 203-230
 • Taşkın, S., "Spinoza’nın Determinizm Anlayışı Ve Tanrı/Töz Düşüncesine Yansıması". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (Aralık 2020), 370-382. https://doi.org/10.34085/buifd.811156

 

       KİTAP TANITIMI:

 • Taşkın, S., "İslam Felsefesi Tarihi (Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN)". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (2017): 345-349.
 • Taşkın, S., Yılmaz, S., İbrahim b. Ali el-Karsî’nin (ö. 1200/1785) el-Lü'lü'ü'l-Mensûr fî Şerhi Ta‘lîmi’l-Müteallîm Adlı Eserinde Mantık İlmi ve Akıl Yetisi, Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu Tam Bildiriler Kitabı, ed. Alparslan Kartal, Ahmet Ekinci, Sonçağ Yayınları, Aralık 2018, s.544-554.
 • Taşkın, S, Celâleddin Devvânî'de Felsefi Ahlak-Tasavvuf EtkileşimiUluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelâm ve Tasavvuf Sempozyumu, 13-17 Temmuz 2020 Ankara.
 • Yakışan, N., Taşkın S., Dini Yüksek Öğretimde Felsefe Tarihi ve Felsefeye Giriş Derslerinin İslami İlimler Tahsiline Katkıları, Uluslararası Felsefe ve İslami İlimler Sempozyumu, 25-26 Mart 2022 Bingöl.
 • TAŞKIN, S. “Mevlâna Halid’in Mektûbâtı’nda Ahlâkî İlkeler”, "Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyumu, 4- 5 Mayıs 2017, Bingöl 2017. [PDF]
 • Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 • Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 • Milel ve Nihal

 • Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi

       KİTAP:

 • Taşkın, S., Aristoteles ve Kınalızâde Ali'de Ahlak, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul 2019.
 • Taşkın, S., Bir Erdemin Doğuşu: Antik Yunan Felsefesinde Adalet, Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2023.

       KİTAP BÖLÜMÜ:

 • Taşkın, S., Bilgi Felsefesi, Felsefeye Giriş- Sistematik Düşüncenin Kodları, ed. Fatih Özkan, İlyas Altuner, İlahiyat Yayınları, Ankara 2018.
 • Yılmaz, S, Taşkın, S, İslam Bilim Tarihinde Temel Bir Eser: Fahreddin Er-Râzî’nin Câmi‘u’l-Ulûm’u, Keşf-i Kadîmden Vaz’-ı Cedîde: İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, ed. İbrahim Özçoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan, Divan Kitap, İstanbul 2019.
 • Taşkın, S., Yılmaz, S., İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirisi: Saçaklızade Mehmet Efendi Örneği, İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı- Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 26-28 Nisan 2019 Muş, C. II, Ensar Neşriyat, İstanbul 2019.
 • Baga, M. S., Taşkın, S., Seyfeddin Âmidî'nin Rumûzü'l-Künûz Adlı Felsefî EseriEyyûbîler’de İlim, Kültür ve Sanat, ed. Abdülhalim Oflaz ve diğ., HiperYayın, İstanbul 2020. 
 • Taşkın, S., Kemalpaşazâde Düşüncesinde Nefs ve Ruhun Hakikati Problemi: Risâle fî Beyâni Hakikati’n-Nefs ve’r-Rûh Özelinde, Kemalpaşazâde Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, ed. Murat Demirkol vd., Fecr Yayınları, Ankara 2022.
 • Taşkın, S., Babanzade Ahmet Naim düşüncesinde İdrak, Babanzade Ahmed Naim (Ailesi ve İlmi Kişiliği), ed. İbrahim Özçoşar ve diğ., Divan Kitap, İstanbul 2022.

       KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ:

 • Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. Süleyman Taşkın, Sadi Yılmaz, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2018.
 • Felsefe ve İslami İlimler, ed. Süleyman Taşkın, Paradigma Akademi Yayınları, 2022.
 • İslam Ahlak Felsefesinde Ahlak Sosyolojisi (Abdulbaki Kınsün), ed. Süleyman Taşkın, İlahiyat Yayınları, 2023.

 

 

 • İlahiyat Fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı 2013- Erzurum
 • İlahiyat Fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı 2014- Kahramanmaraş
 • Erzurum İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 2013- Erzurum
 • Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 2014- Erzurum
 • İlahiyat Fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı 2018- Sivas
 • Uluslararası Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi ve Editör 2018- Bingöl
 • Uluslararası Felsefe ve İslami İlimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı 2022- Bingöl

 

 • İDARİ GÖREVLER
 1. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı      :19.02.2018 - devam ediyor
 2. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı  : 27.02.2018 - devam ediyor
 3. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı          : 02.07.2018 - 31.07.2019
 4. Bingöl Üniversitesi Senato Üyeliği              : 08.12.2018 - 08.12.2021
 5. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği     : 27.02.2018 - devam ediyor