AHMET GÜRBÜZ

Prof. Dr. AHMET GÜRBÜZ

Unvan PROFESÖR
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
E-mail agurbuz@bingol.edu.tr
Dahili No 1736
Oda No C1-25

 

 

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ

 

1964-Bingöl doğumlu. İlk ve Orta öğrenimi sonrası 1982 yılında kaydolduğu İstanbul  Üniversitesi  Hukuk Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Bir yıllık Avukatlık Stajını tamamlamasının  ardından, 1987 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademisyenlik yaşamına başladı.

Yüksek lisans eğitimini “Platon’un Hukuk Görüşü” başlıklı çalışmasıyla Prof. Dr. Vecdi ARAL’ın danışmanlığında; doktora programını  “Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisi” başlıklı çalışmasıyla yine Prof. Dr. Vecdi ARAL’ın danışmanlığında tamamladı. 1997 yılında “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçenti” unvanını alan  GÜRBÜZ, 2004 yılında da aynı anabilim dalına profesör olarak atandı. 

“Hukuk ve Meşruluk / Meşru Hukukun Temel Unsurları”, “Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi”, “Harabede Define / Tasavvuf Felsefesinde Temel Vurgular” ve “Zen ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu” isimli kitap çalışmalarının yanı sıra; “Değerler Teorisi Çerçevesinde Yararcılığın Eleştirisi”, “John Stuart Mill’in Özgürlük Konusundaki Düşüncelerinin Değeri”, “Yargıcın Kişilik Bağımsızlığı”, “Felsefe, Din ve Hukukun Ortak Özü”, “Hukuksal Meşruluğun Ölçütü Olarak Evrensel Hukuksal Değerler”, “İnsan Haklarının Filozofik Temelleri”, “Demokratik Toplumsal Kültür Nasıl Geliştirilebilir”,  “Küreselleşme Olgusu Karşısında Nasıl Bir Hukuk Yaklaşımı İnsanlığa Çözüm Sunabilir", “Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı – Utilitarianism”, “Yargılamada Nesnelliğin Psikolojik ve İnançsal Boyutu”, “Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi”, “Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu”, “Günümüz Küresel Topluluk Olgusu Bağlamında Gelenekselliğin ve Ulusalcılığın Sorgulanması”,  “Bireysel ve Toplumsal Varoluşun İnsanileştirilmesinin Biricik Yolu”, “İdeoloji / İdeolojik Kişilik Olgusunun Olumsuzluğu Üzerine”, “Baskı (Zor) ve Özgürlüğün (İrade) Bireysel ve Toplumsal Yaşamdaki Temel Belirleyiciliği Üzerine”, “Hukuksal Muhakemenin Temel Paradigması Olarak Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri Nasıl İşlevselleştirilebilir”, “Hukuk Bilinmeden Hak (Teala) Bilinebilir mi”, “İdeal/Teorik Din ve Reel/Olgusal Din Ayrımının Anlam ve Önemi”, “Hukuk Felsefesi Perspektifinden Dinsel/İslami Hukuk Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme”, “İslamiyet ve Müslümanlar Bağlamında Din/Dindar ve İdeoloji/İdeolojik Kişilik Dönüşümü Sorunu”  ve benzeri başlıklı makaleleri alanında çeşitli dergilerde yayınlandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Nisan-2013 tarihine kadar çalıştığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı’ndaki görevi sonrası, bu tarihten itibaren Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Ders Kitapları:

- Hukuk ve Meşruluk / Meşru Hukukun Temel Unsurları, Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 3.baskı, Beta Yayınları, 2013-İstanbul.

- Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi, Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2.Baskı, Beta Yayınları, Aralık-2012 İstanbul.

 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Hukuk Fakültesi

 İstanbul Üniversitesi

1986

Yüksek Lisans

 Kamu Hukuku

 Dicle Üniversitesi

1989

Doktor

 Kamu Hukuku

 İstanbul Üniversitesi

1993 

Doçent

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

1997

Profesör

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı: “Platon'un Hukuk Görüşleri”

Doktora Tez Başlığı: “Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisi”

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Araştırma Görevlisi

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

 1987

 1993

Yard. Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

 1993

 1997

 Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

 1997

 2004

 Prof. Dr.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

 2004

 2013

 Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı 

 2013

 Devam   Ediyor

SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER

Dönem

Dersin Adı

Güz

 Hukuka Giriş

 Hukukun Temel Kavramları

Mukayeseli Hukuk

Bahar

 

 İdare Hukuku

 Anayasa Hukuku

 

 

Öğrenci Ad/Soyad

Yönetilen Y.Lisans/Doktora Tezi

Tarih

Halil İbrahim Dilek

“Bilişim Suçları ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri”

 2007

Ergin Dinç

“Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Düzenlemeler ve Türkiye'nin Durumu”

 2006

 Kadir Korkmaz

“Avrupa Topluluklarından Avrupa Birliği’ne geçiş Sürecinde Avrupa Birliği Anayasası ve Federalizm”

 2005

 Veysi Alagöz

Globalleşme ve İktisadi Boyutları

 2003

 Müzeyyen Turan

“İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Kavramları Işığında 1982 Anayasası” 

 2002

 Murat Yılmaz

“Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türk Eğitim Sistemi”

 2002

 Sezai Bilici

“Kurumsal Açıdan İnsan Hakları” 

 2001

 Vahap Coşkun

“İnsan Hakları ve Liberalizm” 

 2001

 Recep Tezgel

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında İnsan Haklarının Korunması”

 1999

Derya Karslıoğlu

“Adaletin Hukuktaki Yeri ve Önemi” 

 1999

 Hacıahmetoğlu

“Helenizm Felsefesi ve Hristiyanlık Felsefesine Etkileri”

 1998

 Hüseyin Murat Işık

“Askeri Bürokrasinin Genel İdare İçindeki Yeri”

 1997

 Hizbullah Kaplan

“Özgürlükçü Demokrasi ve Parti Kapatma Rejimi”

 1997

Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1  “John Stuart Mill’in Özgürlük Konusundaki Düşüncelerinin Değeri”, Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı, Ocak-Şubat 2001, Cilt: XXV, 2001 Ankara, s. 361-366.(Fulltext)  

2

 Felsefe, Din ve Hukuk İlişkisi Üzerine, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 5.Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2002, s. 15-18.(fultext)

3

Küreselleşme Olgusu Karşısında Nasıl Bir Hukuk Yaklaşımı İnsanlığa Çözüm Sunabilir, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006, 2.Baskı, Cilt: II, Ankara Barosu Yayınları, 2006 Ankara, s. 359-378, 447-451.(Fultext)

4       
 

 “Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı – Utilitarianism, Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2014, Cilt: LXXII, Sayı:1, Sayfa: 133-173 (Fulltext) 

5

Dinsel/İslami Hukuk Kavramı ya da felsefe-Din ve Hukuk İlişkisi Üzerine Bir Yaklaşım, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 2, Sayı: 1, Sayfa: 11-21.

 

6            GÜNÜMÜZ İSLAM COĞRAFYASININ TEMEL SORUNLARINDAN BİRİSİ OLARAK DİN-İDEOLOJİ DÖNÜŞÜMÜ, IV. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Barışı Tesis Etmek (17-19 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye) 4th International Middle East Symposium: Peacebuilding in the Middle East (April 17-19, 2018, Istanbul, Turkey), Editörler / Editors: Dr. Alihan Limoncuoğlu Dr. Fatih Fuat Tuncer, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları Istanbul Gelisim University Press 2018, İGÜ Yayınları; 60, ISBN NO: 978-605-4827-50-3, s. 519-527. https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/kddb/4.%20Orta%20Do%C4%9Fu%20Sempozyumu%20-%20%C3%96n%20b%C3%B6l%C3%BCm_d74e8584a33e46ba9b037026e27306dc.pdf

 

7     Hukuk Felsefesi Perspektifinden Dinsel/İslami Hukuk Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme, V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak (9-11 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye) & 5th International Middle East Symposium: Reconsidering History and Identity in the Middle East (April 9-11, 2019, Istanbul, Turkey) Editörler / Editors: Dr. Viktoriia DEMYDOVA, Dr. Hakkı Göker ÖNEN, Dr. Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları Istanbul Gelisim University Press 2019, Sertifika No: 23696 ISBN NO: 978-605-4827-56-5, İGÜ Yayınları; 69, s. 553-559. https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2019/dokumanlar/iguyayinlari/5.%20Orta%20Do%C4%9Fu%20Sempozyumu%20-%20Revize%20bas%C4%B1m%20kopyas%C4%B1_d61c42c5f76440b095a8c8fc755b0286.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1

A.Gürbüz, “Baskı (Zor) ve Özgürlüğün (İrade) Bireysel ve Toplumsal Yaşamdaki Temel Belirleyiciliği Üzerine”, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2016, Sayı: 1-145, Sayfa: 61-63.(fultext)

2

A.Gürbüz, “İdeoloji/İdeolojik Kişilik Olgusunun Olumsuzluğu Üzerine”, TAAD, Temmuz 2015, Yıl:6, Sayı:22, s.1-58. (Fulltext)

3

A.Gürbüz, “Vecdi Aral'ın Hukuk Felsefesine ‘Değer’li Katkısı”, Güncel Hukuk Dergisi, Haziran 2015, Sayı: 6-138, Sayfa: 60-62.(fultext)

4

A.Gürbüz, “Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15-16, Sayı: 22-23-24-25, Yıl: 2010-2011,Diyarbakır 2015, Sayfa: 1-10.(Fulltext)

5

A.Gürbüz, “İdeoloji ve İdeolojik Kişilik Kritiği”, Güncel Hukuk / Aylık Hukuk Dergisi, Şubat 2015, Sayı: 2-134, Sayfa 46-49.(fultext)

6

A.Gürbüz, “Toplumsal Sorunların Çözümünün Yegâne Ölçütü Olarak Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri”, Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ocak-Nisan 2014, Sayfa: 1-7. (fultext)

7

A.Gürbüz, “Bireysel ve Toplumsal Yaşamın İnsanileştirilmesinin Biricik Yolu”, Leges Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak-Nisan 2014, Sayı:1, Sayfa: 1-8 (fultext)

8

A.Gürbüz, “Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı – Utilitarianism, Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2014, Cilt: LXXII, Sayı:1, Sayfa: 133-173 (Fulltext) 

9

A.Gürbüz, “Yargı Bağımsızlığı Ya da Adil Yargılamanın Manevi Temel Boyutu Üzerine”, Leges Ceza Hukuku Dergisi, Ocak-Nisan 2014, Yıl:1, Sayfa: 1-3.(fultext)

10

A.Gürbüz, “Çözüm Sürecinin Gerçek Başarıya Ulaşmasının İki Temel Unsuru”, Güncel Hukuk / Aylık Hukuk Dergisi, Temmuz 2013, Sayı: 7-115, Sayfa: 51.(fultext)

11

A.Gürbüz, “Günümüz Küresel Topluluk Olgusu Bağlamında Gelenekselliğin ve Ulusalcılığın Sorgulanması”, Güncel Hukuk / Aylık Hukuk Dergisi, Mayıs 2013, Sayı: 5-113, Sayfa: 50-51.(fultext)

12

A.Gürbüz, “Utilitarianism (İngiliz Yararcılığı) ve Batıdaki Sosyo-Politik Etkileri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ocak 2013, Yıl;4, Sayı:12, Sayfa: 65-80.(Fulltext) 

13

A.Gürbüz, “Felsefe, Din ve Hukukun Ortak Özü”, Güncel Hukuk / Aylık Hukuk Dergisi, Temmuz 2011, Yıl/Sayı: 7/91, Sayfa: 42-44.(fultext)

14

A.Gürbüz, “İnsan Haklarının Filozofik Temelleri”, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 20.Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2010, Sayfa: 68-83.(fultext)

15

A.Gürbüz, “Toplumsal Sorunların Çözümünün Biricik Kriteri: Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 20-21, Yıl: 2009/1-2, Diyarbakır, Sayfa: 67-85 (Fulltext) 

16

A.Gürbüz, “Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi”,HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi, 18.Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2008, Sayfa: 104-115.(fultext)

17

A.Gürbüz, “Demokratik Toplumsal Kültür Nasıl Geliştirilebilir”, Güncel Hukuk / Aylık Hukuk Dergisi, Aralık 2008 / 12-6, s. 50-53.(fultext)

18

A.Gürbüz, “Yargılamada Nesnelliğin Psikolojik ve İnançsal Boyutu”, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 15.Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2006, s. 125-128.(fultext)

19

A.Gürbüz,  “Hukukta Reform Çabalarının Filozofik ve Toplumsal Dinamikleri”, Güncel Hukuk / Aylık Hukuk Dergisi, Temmuz 2005, Sayı: 19, s. 10-11.(fultext)

20

A.Gürbüz, “J. J. Rousseau ve Toplum Sözleşmesi Kuramı’nın Değeri”, e-sosder.com, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2003. (Fulltext) 

21

A.Gürbüz, “Platon’un Hukuk Görüşünün Karşılaştırılması, Değeri ve Sonuçları”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Sayı: 4, “Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşunun XX. Yıldönümüne Armağan” (1982-2002), Diyarbakır 2003, s. 52-67.(fultext)

22

A.Gürbüz, “Hukuksal Meşruluğun Ölçütü Olarak Evrensel Hukuksal Değerler”, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 11.Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2005, s. 80-108.(fultext)

23

A.Gürbüz, “John Stuart Mill’in Özgürlük Konusundaki Düşüncelerinin Değeri”, Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı, Ocak-Şubat 2001, Cilt: XXV, 2001 Ankara, s. 361-366.(Fulltext)  

24

A.Gürbüz, “Değerler Teorisi Çerçevesinde Yararcılığın Eleştirisi”, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Amme İdaresi Dergisi, Cilt:29, Sayı:2 Haziran 1996’dan Ayrı Bası, s. 85-88.(Fulltext) 

25 A. Gürbüz, Hukuk Bilinmeden Hak (Teala) Bilinebilir mi?", Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2016, Sayı:4-148, S. 63-65.(fultext)
26

A. Gürbüz, Hukuksal Muhakemenin Temel Paradigması Olarak Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri Nasıl İşlevselleştirilebilir, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı:7, Haziran 2016, S. 609-621.(Fulltext)  

27    A. Gürbüz, İdeal/Teorik Din ve Reel/Olgusal Din Ayrımının Anlamı ve Önemi, Bilge Adamlar, Yıl:15,İlkbahar                2017, Sayı:44, s. 10-13. (fultext)

28-         A. Gürbüz, Dinsellik ve İdeoloji Olgusu ya da İslamiyet ve Müslümanlar Bağlamında Din/Dindar ve İdeoloji/İdeolojik Kişilik Dönüşümü, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 28.Kitap, s: 227-235, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul-2019.

29-   A. Gürbüz: Hukuk Felsefesi Perspektifinden Dinsel/İslami Hukuk Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:40, Yıl;2019, s, 31-41.  http://eski.dicle.edu.tr/Contents/de80d703-3d74-4b7e-8c60-9de7480bb0e2.pdf

30- İslamiyet ve Müslümanlar Bağlamında Din/Dindar ve İdeoloji/İdeolojik Kişilik Dönüşümü Sorunu, Bilge Adamlar, Yıl:19, Sayı: 50, Yaz 2020, s. 92-96.

31-  “Soyut ve Somut Bağlamıyla Adalet Kavramı ve Toplumsal Yaşam Açısından Önemi”; HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 29.Kitap, s: 136-148, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul-2021;.ISBN: 978-605-7848-62-8https://www.istanbulbarosu.org.tr/YayinDetay.aspx?ID=596&desc=Hukuk-Felsefesi-ve-Sosyolojisi-Arkivi-29

32- GÜNÜMÜZ İSLAM COĞRAFYASININ TEMEL SORUNLARINDAN BİRİSİ OLARAK DİNİN İDEOLOJİYE DÖNÜŞÜMÜ, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 2 Yıl/Year: 2022, s. 295-311.              https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/635867

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1

İdeoloji / İdeolojik Kişilik Olgusunun Olumsuzluğu Üzerine, İstanbul Barosu- HFSA,Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VII Sempozyumu, 4-7 Kasım 2014, İSTANBUL.(Fulltext) 

2

Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu , "Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V” Sempozyum, HFSA / İstanbul Barosu, 13-17 Eylül 2010, İstanbul.(Fulltext) 

3

İnsan Haklarının Filozofik Temelleri, “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IV” Sempozyum, HFSA / İstanbul Barosu, Eylül 2008, İstanbul.(fultext)

4

Küreselleşme Olgusu Karşısında Nasıl Bir Hukuk Yaklaşımı İnsanlığa Çözüm Sunabilir, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 03-07 Ocak 2006, Ankara., s. 424-443. (Fulltext)

5

Hukuksal Meşruluğun Ölçütü Olarak Evrensel Hukuksal Değerler, "“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-II” Sempozyum, HFSA / İstanbul Barosu, 07-11Eylül 2004, İstanbul. (fultext)

6

Felsefe, Din ve Hukuk İlişkisi Üzerine, Türk Felsefe Derneği 2000, Felsefe Kongresi "İnsan Felsefesi", 03-05 Kasım 2000, Ankara.(fultext)

7

"Dinsellik ve İdeoloji Olgusu Ya da İslamiyet ve Müslümanlar Bağlamında Din/Dindar ve İdeoloji / İdeolojik  Kişilik Dönüşümü", HFSA Sempozyumu, 15-18 Mayıs 2017, İstanbul.(fultext)

8

 Günümüz İslam Coğrafyasının Temel Sorunlarından Birisi Olarak Dinin İdeolojiye Dönüşümü, Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu IV, 17-18 Nisan 2018, İstanbul.

 

9        Hukuk Felsefesi Perspektifinden Dinsel/İslami Hukuk Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme, V.  Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, 09-11 Nisan 2019, İstanbul.

10-      Soyut ve Somut Bağlamıyla Adalet Kavramı ve Toplumsal Yaşam Açısından Önemi, “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IX” Sempozyumu, HFSA / İstanbul Barosu, 2-4 Ekim 2019, İstanbul. http://hfsa-sempozyum.com/wp-content/uploads/2019/09/HFSA-2019-Ozet-Kitapcigi.pdf

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1

Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi, "Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu", 2007 Konya.(fultext)

2-  SOYUT VE SOMUT BAĞLAMIYLA ADALET KAVRAMI VE TOPLUMSAL YAŞAM AÇISINDAN ÖNEMİ, “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IX” Sempozyumu, HFSA / İstanbul Barosu, 2-4 Ekim 2019, İstanbul. 

Hakemlik Yaptığı Dergiler

Ulusal Dergiler

Uluslararası Dergiler

1-Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

1-Law & Justice Review

2-Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

2-Human Rights Review

3-Leges Kamu Hukuku Dergisi

3-Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi

4-Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi

4-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

5-Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

5-Medeniyet Law Review

6-Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

 

7-LEGES Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi

 

8-LEGES Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi

 

9-LEGES Ceza Hukuku Dergisi

 

10-Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

 

E-Kitaplar

1

Zen ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu, İnsan Yayınları, 5.Baskı, 2020 İstanbul (Fulltext) 

 

2

Harabede Define / Tasavvuf Felsefesinde Temel Vurgular, İnsan Yayınları, 4.Baskı, 2018 İstanbul (Fulltext)

 

3

Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi, Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2.Baskı, Beta Yayınları, Aralık-2012 İstanbul.(Fultext) 

 

4

Hukuk ve Meşruluk / Meşru Hukukun Temel Unsurları, Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 3.baskı, Beta Yayınları, 2013-İstanbul.(Fulltext) 

 

   5     Hukuk ve Meşruluk Meşru Hukukun Temel Unsurları Ek Bölüm Makaleler Meşru Hukukun İnşası İçin Yaklaşımlar,  Beta Yayınları, Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 4.Baskı, Mart 2021,  İstanbul.

    6-    Sufism and Zen Buddhism The Path to Know Yourself, (Translated by Dr Mohsin Ali), Sterling Publishers Pvt. Lmt New Delhi, India.  https://www.amazon.in/Sufism-Zen-Buddhism-Ahmet-Gurbuz/dp/8195082440