SAMİ ÜNSALDI

Dr. Öğr. Üyesi SAMİ ÜNSALDI

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail sunsaldi@bingol.edu.tr
Dahili No 1114
Oda No

  ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE/ OKUL

  06.11.2017

Yrd. Doç .Dr.

Bingöl Üni. Veteriner Fak. Cerrahi A.B.D.

22.08.1988

Yrd. Doç .Dr.

Fırat Üni. Veteriner Fak. Cerrahi A.B.D.

1981-1985

Doktora

Fırat Üni. Veteriner Fak. Cerrahi A.B.D.

1972-1977

Yüksek lisans

Fırat Üni. Veteriner Fak.

 1. Ünsaldı,S., Aksulu,H.E., Yekeler,H., Dinç,M., Bulut.,S., Bingöl,İ: The Effect Of N-Nitro-L-Argününe on Bone Remodeling in Canine. lll İnternational Congress of Pathophsiology. Lathi-Finland 28 June- 3 July. Volume 5 (Suplement 1) June 1998.
 2. S. Kilic and  S. Ünsaldi. Surgical Treatment Of Cataract İn A Horse. Indian Vet. J., June 2006; 83: 661-662
 3. Ünsaldı,S., Aksulu,H.E., Yekeler,H., Dinç,M., Bulut.,S., Bingöl,İ: The Effect Of N-Nitro-L-Argününe on Bone Remodeling in Canine. lll İnternational Congress of Pathophsiology. Lathi-Finland 28 June- 3 July. Volume 5 (Suplement 1) June 19983

 4. S. Kilic and S. Unsaldi. : Effects Of Anaesthetic Agents On Canine Ocular Parameters. Indian Vet. J., January, 2005; 82: 42-44. 4

 5. S. Kilic and S. Unsaldi. : Complicated Corneal Ulcer And Its Treatment In A Horse. Indian Vet. J., June, 2005; 82:660-6616

 6. S. Kılıç, S. Ünsaldı Placenta and 5-fluorouracil applications in extremities wounds of race horses WEVA  World Equine Veterinary Association İntermediate EQUINE CONGRESS Veiefendi Hipıdrome-İstanbul 19 th-21st September 2014. 134-136

 1. Ünsaldı,S.: Köpeklerde Diafizer Transversal Femur Kırıklarının Kemik Maşonlarla Sağıtımı üzerine Deneysel Çalışmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 2, 318-329. A.Ü.Basımevi 1986. Doktora Tezi, 1985.
 2. Bulut,S., Ünsaldı,S., Durgun,T. : Polikliniklerimizde Rastladığımız Atresia Ani, Atresia Ani et Recti ve Kongenital Rectovaginal Fistül Olguları ile Bunların Sağaltımları. F.Ü.Derg. (Sağlık Bilimleri) 1(1-A) 51-60, 1987.
 3. Bulut,S., Ünsaldı,S., Durgun,T., Girgin, A. : Bir Kuzuda Rastladığımız Polymelie Olgusu . F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi. 1,1-A, 67-72, 1987.
 4. Bulut,S., Ünsaldı,S., Durgun,T., Gündüz,S., Arvas,H.: Bir Buzağıda Gözlenen Pelvomelie Olgusu. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi. 1,1-A, 73-80, 1987
 5. Aksoy,G., Gül,Y., Ünsaldı,S. : Abomazumun Sola Yer Değiştirdiği Bir İnekte Sağ Açlık Çukurluğundan Yapılan Omentopeksi Tedavisi ve Sonrası Klinik Patolojik Bulgular. T.Veteriner Hekimliği Derg. Sonbahar. 1, 3, 19-24,1989.
 6. Ünsaldı,S.: Bir Kurt Kepeğinde Femur Kırığının Kemik Manşon Halka ile Tedavisi. T.Veteriner Hekimliği      Derg. Sonbahar . 2,12. 9-12,1991.
 7. Kırgıcı,H., Yıldırım,M., Ünsaldı,S., İlhan,N., Erhan, Ö. L., Akkuş,M.A.:  Periton  Sıvısı ve Kanda Laktik Asit Düzeyleri ile Bazı Enzimlerin Strangülasyon İleusu Tanısındaki Yeri.T.Klin. Gastroenterohepatoloji. 2,  274 - 278,  1991.
 8. Bulut,S., Ünsaldı,S., Kılıç,S., Canpolat, İ.: Köpeklerde Rompun-Pentotal Anestezisi Üzerine Kliniksel Bir Çalışma. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 6,1,2,19-24,1992.
 9. Ünsaldı,S.,Bulut,S.,Kılıç,S., Canpolat, İ.,Özercan,M.R.: Köpeklerde Hepatik Dearterizasyon.  3. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Kitapçığı. 129-138, İstanbul 1992.
 10. Bulut,S.,Ünsaldı,S.,Kılıç,S.,Canpolat, İ.: Köpeklerde İnce Bağırsakların Uc Uca Anastomozunda Dekalsifiye  Edilmiş Kemik Tüp Kullanılarak Yapılan Deneysel Bir Çalışma. 3. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Tebliğler. 105-115, 25-27 Haziran 1992, İstanbul.
 11. Soysal, Ö., Aydın,A., Ünsaldı,S., Ege,E.,Gülcüler,M., Özdemir,H.,Gülcan,Ö.,Çıralık,H., Paç,M.: Sağlıklı Anne Köpekten Yavrusuna Akciğer Lob Transplantasyonu. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 3,4, 284-288, 1996.
 12. Durgun, T., KarabulutE., Ünsaldı, S., Han,M.C.: Sığırlarda Rumenotomie'lerde Postoperatif Adezyonların Önlenmesi Amacıyla %5 Polyethylene Glycol'ün Kullanılması. F.Ü. Sağlık Bil.Dergisi 1997,11(2), 311-315
 13. Durgun,T.,Karabulut,E.,Ünsaldı,S.,Han,M.C.: Buzağıların Göbek Enfeksiyonlarında Postoperatif Adezyonların Önlenmesinde Polyethylene Glycol'ün Kullanılması. F.Ü. Sağlık Bil.Dergisi.11,2, 307-310, 1997.
 14. Durgun, T., Karabulut,E., Ünsaldı,S.: Üç Erkek Köpekte Transmissible Venereal Tümör Olgusu. F.Ü. Sağlık Bil.Dergisi 1997,11(2), 317-320
 15. Ünsaldı, S., Aksulu, H.E., Yekeler, H., Dinç, M., Bulut, S., Bingöl, İ. : Köpeklerde, N-omega-Nitro-L-Argininin Kemik İyileşmesine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 1: 4. 248-252, 1997
 16. Kılıç, S., Timurkan, N., Ünsaldı, S., Günay, C., İstek, Ö., Yılmaz, B. : Tavşanlarda Oluşturulan Tam Katlı Deri Yaraları Üzerine Farklı Struktural Özelliklere Sahip Bazı Yara İyileştirici Materyallerin Faydalarının Karşılaştırılması. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000. Bursa
 17. Günay, C., Ünsaldı, S.: Köpeklerde Enfluran İsofluran ve Propofol Anesteziklerini Kan Parametreleri Üzerindeki Etkileri. F.Ü. Sağlık Bil.Der. 2000, 14, (1), 129-135
 18. Ünsaldı,S., Günay, C.: Köpeklerde Pre-Operatif Tek Doz Antibiyotik Profilaksisi. F.Ü. Sağlık Bil.Derg. 2001, 15 (1), 85-90
 19. Bulut, S., Ünsaldı, S. : Sığırlarda Gözlenen Penis Fibropapillomlarının Oparatif Sağaltımı. F. Ü. Sağlık Bil. Derg. 2001, 15 (1), 139-144
 20. Karabulut, E., Ünsaldı, S. : 1991-2000 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Hayvanlardaki Göz Hastalıkları Olguları. F. Ü. Sağlık Bil. Derg. 2001, 15 (2), 361-366
 21. Karabulut, E., Ünsaldı, S., Durgun, T. : 1991-2000 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Buzağılardaki Doğmasal Anomali Olguları. F. Ü. Sağlık Bil. Derg. 2001, 15 (2), 367-374
 22. Kılıç,S., Timurkaan, N., Ünsaldı, S., Günay, C., İstek, Ö. ve Yılmaz, B. (2002): Comparison of Effects of Some Wound Healing Materials on Full Thickness Skin Wounds in Rabbits, Turk J  Vet Anim Sci 26 263-272 TÜBİTAK
 23. Ünsaldı, S., Canpolat, İ.: Vahşi Kuşlarda Pentobarbital Sodyum ile Anestezi (74 olgu). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Derg. Cilt:1 Sayı: 1 Ekim 2002, 92-95
 24. Günay,C., Ünsaldı, S.: Bir Buzağıda Karşılaştığımız Palatoşizis ve Artrogripozis Olgusu. Vet. Cer. Derg. Cilt: 8 sayı: 3-4, 2002, 121
 25. Ünsaldı, S., Canpolat,İ.:Geniş Maddi Kayıplı Yaraları Bulunan Bir İnekte Plasenta ve Serbest Deri Greftiyle Sağaltım. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2(2003) 156-158.
 26. Ünsaldı, S. Karabulut, E.: Buzağılarda Gözlenen Yaygın Göbek Lezyonlarının Cerrahi Sağaltımı ve Koruyucu Önlemler. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 2(2003) 147-152
 27. Canpolat, İ., Ünsaldı, S. : F.Ü. veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine 1992-2001 yıllarında getirilen kanatlılarda belirlenen şirurjikal lezyonların topluca değerlendirilmesi. F.Ü. Sağlık Bil. Derg. 2003, 17 (1), 55-57
 28. Kılıç, S., Ünsaldı, S. : Köpeklerin Göz İçi Basıncı ve Pupilla Çapı Üzerine Thiopental Ve Ketaminin Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derg. 2003, 31, 108
 29. Kılıç, S., Ünsaldı, S. : Bir Atta Katarakt Olgusu ve Operatif Sağaltımı. II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı) 3-6 Haziran 2004 Nevşehir
 30. Kılıç, S., Yılmaz, Ö., Ünsaldı, S., İşler,C.T.Köpeklerde Yağ Asitlerinin Tipi ve Konsantrasyonu Üzerine Anestezik Ajanların Etkilerinin Araştırılması: 1. Thiopental_Xylazin Hidroklorid. II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. (Uluslar arası Katılımlı) 9-11 Eylül 2004 Elazığ / Türkiye 118 .
 31. Kılıç, S., Ünsaldı, S. : Bir Atta Ulkus Kornea Olgusu ve Sağaltımı. II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı) 3-6 Haziran 2004 Nevşehir. 
 32. Ünsaldı, S. Karabulut, E. Buzağılarda Gözlenen Yaygın Göbek Lezyonlarının Cerrahi Sağaltımı Ve Koruyucu Önlemler.  1. Doğu Anadolu Sempozyumu (23-25 Mayıs 2005). 
 33. Kılıç, S., Ünsaldı, S. Effects of Isoflurane and Enflurane on Ocular Parameters in Dogs. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi 2009, 20 (1) 1-3
 34. Ünsaldı, S. Kılıç, S., Yılmaz, Ö., İşler, C. T. (2009): Effect of Xylazine- Thiopental Anesthesia on Canine Fatty Acid Profiles. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi. 20 (1) 49-51  
 35. Ünsaldı, S. Karabulut, E., Yaman, İ. Bir İnekte Neurofibroma Olgusu. (2009): F.Ü. Sağ. Bil. Derg. 23 (3): 171-174.
 36. Ünsaldı. S. (2011): Veteriner Anestezi. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İstanbul.
 37. Kılıç, S., Ünsaldı, S. Opportunistic Cutaneous Myiasis In A Wolf: A Case Report. 17th Fecava Eurocongress 6th TSAVA Congress ‘’Modern Veterinary Practices’’ September 2011 7-10 İstanbul – Turkey
 38. Ünsaldı, S., Ünsaldı, E.  Bir Tavşancıl (Hieraaetus Fasciatus)’ın Parçalı Sağ Ulna Kırığının Kemik Manşonla Sağaltımı. YYU Veteriner Fakültesi Dergisi 2012, 23 (1), 23-27
 39. Kılıç, S., Ünsaldı, S. Opportunistic Cutaneous Myiasis in a Wolf: A Case Report.  F.Ü. Sağ. Bil.Vet.Derg. 2012: 26 (1): 47-52 http://www.fusabil.org
 40. Ünsaldı. S., Ünsaldı. E. Bir Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus)’ın parçalı sağ ulna kırığının kemik manşonla sağaltımı. 14. Ulusal Veteriner Ceerahi Kongresi 23-26 Ekim 2014-Antalya. 329
 41. Kılıç S., Ünsaldı S. Bir kurtta karşılaşılan otitis ve retrofarengeal yaranın sağaltımı. 14. Ulusal Veteriner Ceerahi Kongresi 23-26 Ekim 2014-Antalya. 335
 42. Kıliç, S., Ünsaldı S. Yarış atlarının ekstrem,te yaralarının sağaltımında plesenta ve 5-fluorururasil (5-f) uygulaması. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 23-26 Ekim 2014 Antalya.
 43. Kılıç S., Ünsaldı S. Placenta and 5-Fluouracil Applications in Treatment of Extremites Wounds of Race Horses. Haran Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Derg. 4(1) 15-21: 2015.
 44. Ünsaldı S. Anestezi Sırası ve Sonrasında Görülen Kaza ve Komplikasyonlar ve Bunların Sağaltımı
 45. Ünsaldı S. Vahşi kanatlılarda Kemik Kırıklarının Kemik Manşonlarla Sağaltımı. 1.Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi. 27-30 Mayıs 2015 Van. 22
 46. Çakır S., Ünsaldı E., Canpolat İ., Durmuş A.S., Günay C., Karabulut E., Han M.C., Ünsaldı S., Tanrısever M., Polat E. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniğine 2010-2015 Yılları Arasında Getirilen Yaban Hayvanlarının Genel Değerlendirilmesi.  1.Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi. 27-30 Mayıs 2015 Van. 19