AYŞE TOKAY

Arş. Gör. AYŞE TOKAY

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
E-mail atokay@bingol.edu.tr
Dahili No 5585
Oda No 1. Kat

 

1982 yılında Konya’da doğdu. 1999 yılında Konya Alibeyhüyüğü İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Sivas'ta Arap Dili ve Belâğatı Anabilim dalında yüksek lisansına başladı. 2006’da ‘Nahiv Disiplininin Doğuşu ve Felsefi Arka Planı’ adlı teziyle Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâğatı Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında "İbn Hurdâzbeh'in Mûsikî Risâleleri Üstüne Mukayeseli Bir Çalışma" adlı teziyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din musikisi Devlet Konservatuarında 2. yüksek lisansını tamamladı.  2024 Ocak ayında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalında  "Darende Heyiketeği Mezarlığı Mezar Taşları" isimli doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanını aldı. 

2006-2007 yılları arasında Konya Kayasu kasabasında Kur’ân Kursu Öğreticiliği yaptı. 2008’de Malatya Gündüzbey İlköğretim okuluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atandı. 2013 yılında ÖYP programı ile Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Halen aynı üniversitede görev yapmaktadır. 

 

1999 yılında Konya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.

2004 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2006 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında Yüksek lisansını tamamladı.

2017 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Din Musiki Anabilim dalında 2. yüksek lisansını tamamladı.

2024 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalında doktorasını tamamladı. 

1. İbn Hurdâbeh’in el-Muhtâr min Kitâbi’l-Lehv ve’l-Melâhî’si ile el-Mufaddal b. Seleme’nin el-Melâhî ve Esmâuhâ min Kibeli’l-Mûsikâ Adlı Eserleriyle İlgili Bir Analoji, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46, Güz 2018, s. 211-233.

2. “Süleyman Ateş ve Abdullah Parlıyan’ın Meallerinin Karşılaştırılması”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay- Ayşenur Bıçak), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 4 (Aralık 2018), ss: 1328-1353.

3. “Beşinci Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu “Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar” Değerlendirmesi”, ((Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2 (Aralık 2019), ss. 631-640.

4. “Alusi’nin Muhiddin İbn Arabi’ye Ait Bazı Görüşlerinin Tahlili”, ((Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay- Mehmet Ali Ulaş), Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2 (Aralık 2020), ss. 361-374.

B1. “İslâm Coğrafyacıların Babası Sayılan İbn Hurdâzbeh’in İlmi Kişiliği ve İsmindeki İhtilaflar”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

B2. “İbn Hurdazbeh’in el-Muhtar’ı ile el-Mufaddal b. Seleme’nin el-Melâhî Adlı Eserinin Karşılaştırılması”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

B3. “Zilzal Suresindeki Kıyamet Sahnesi ve Depremlerin Yol Açtığı Psikolojik Haller”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

B4. “er-Râğıb el-İsfehânî ve Kur’ân Kavramlarına İlişkin “el-Müfredât” adlı yapıtının Arap Dili ve Tefsire Katkıları”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, (28-30 Mayıs 2018) Antalya.

B5. “Camilerin Tarihsel ve Kültürel Gelişimi,” Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan), İnönü Üniversitesi Yayınevi, 1. Baskı, Ankara 2018, 1. Cilt. (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay)

B6. “Muhammed b. İshak en-Nedîm’in (Al-Nadim) el-Fihrist’i ve Dewey’in Onlu Sınıflama Sistemi”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay- Asım Kabak), V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), (16-17 Kasım 2018) Ankara.

B7. “Molla Halil el-İs’irdî ve Kur’an İlimleri”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (15-17 Mart 2019) Malatya.

B8. “Bir Kur’an Üslubu Olarak Edebi Tasvir”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (15-17 Mart 2019) Malatya.

B9. “Kıyamet Sahnelerinin Kur’ân’da Tasviri”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, (4-6 Nisan 2019) Gaziantep.

B10. “Abdullah Cibrîn’in Muhammed Alî es-Sâbûnî’ye Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirilmesi”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (26-27 Ağustos 2019) Gölbaşı.

B11. “Birlikte Yaşamanın Tarihi Belgeleri (Şahideler/Mezar Taşları)”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Ankara Uluslarası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (4-6 Ekim 2019) Ankara.

B12. “Rasullulah’ın Çocuklarla İlişkilerinden Tablolar”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), II. Uluslararası Mevlid’i Nebi Sempozyumu, (18 Kasım 2019) Şanlıurfa.

B13. “İbrahim’in (a.s.) Hükümdar ile Tartışmasının Taşıdığı Mesaj”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Uluslararası Hz. İbrahim (a.s) ve Nübüvvet Sempozyumu, (8-9-10 Kasım 2019) Şanlıurfa.

B14. Hat Sanatının Ortaya Çıkışı, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Uluslararası Geleneksel İslam Sanatları ve Hattat Hâmid Aytaç Sempozyumu, (16-18 Ekim 2020) Diyarbakır.

B15. “İslam’da Mezar Kültürü ve Selçuklu-Osmanlı Mezar Taşlarının Sanatsal Değeri”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, (3-5 Mayıs 2023) Bitlis. 

B.16. “İslam’da Mezar Kültürü ve Selçuklu-Osmanlı Mezar Taşlarının Sanatsal Değeri (Ahlat ve Darende Mezarlıkları Çerçevesinde)”, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), 10th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, (19-21 Mayıs 2023) Mardin.

C1. Yazılan Uluslararası Kitaplar:

C1.1. İbn Hurdâzbeh’in Mûsikî Risâleleri (Mukayeseli Bir Çalışma), Gece Kitaplığı, Ankara, Aralık 2019. (ISBN: 978-625-7958-31-8)

C1.2. Nahvin Doğuşu ,Gece Kitaplığı, Ankara, Kasım 2020. (ISSBN: 978-625-7716-06-2)

 

C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler: 

C2.1. “Fuat Sezgin İle Gustav Flügel’in el-Fihrist Üzerindeki Çalışmaları”, İslam ve Yorum III, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), TDVI/İ Yayın Matbaacılık, İnönü Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Ekim 2019.

C2.2. “Muhammed Ali es-Sâbûnî’ye Yönelik Tenkitlerin Değerlendirilmesi”, İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Ensar Neşriyat, Çınar Yayıncılık, Cilt II, Ekim 2019. (Mehmet Yolcu ile Beraber)

C2.3. “Birlikte Yaşamanın Tarihi Belgeleri (Şahideler/Mezar Taşları 2)”, Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Yayınları, Cilt II, Aralık 2019. (Mehmet Yolcu ile Beraber)

C2.4. “Kur’ân’da Barışı Çağrıştıran Kavramların Analizi (Er-Rağıb’ın El-Mufredât’ı Özelinde)”, Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Yayınları, Şubat 2019. 

C2.5. “Selahhadin Eyyubi’de Umut ve Kararlılığın Kudüs’ün Fethine Etkisi”, Selahaddin Eyyubi ve Dönemi, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Hiper Yayıncılık, İstanbul 2019. 

C2.6. “Hat Sanatının Ortaya Çıkışı”, Hat Sanatı ve Hattatlar Sadırlardan Satırlara, (Mehmet Yolcu- Ayşe Tokay), Divan Kitap, 1. Baskı, 2021. 

Çeviri Kitap:

1- el-Fihrist İlk Dönem İslâm Kültür Atlası, (Muhammed b. İshâk en-Nedîm), Çev. Mehmet Yolcu- Sabri Türkmen- M. Salih Arı- Ayşe Tokay- Selahattin Polatoğlu- Furkan Halit Yolcu, 2. Baskı, Çıra Yayınları, İstanbul 2021.