DOĞAN BARAK

Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN BARAK

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail dbarak@bingol.edu.tr
Dahili No 1741
Oda No C/I-20

Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR), 2015-2021

Yüksek Lisans, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2010-2013

Lisans, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT PR., 2006-2010

2023-Devam Ediyor → Dr. Öğr. Üyesi (Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İktisat)

2021-2023 → Arş. Gör. Dr. (Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İktisat)

2017-2021 → Arş. Gör. (Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İktisat)

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Barak, D., Kocoglu, M., Jahanger, A., & Tan, M. (2024). Testing the EKC hypothesis for ecological and carbon intensity of well-being: The role of forest extent. Science of The Total Environment, 945(SCI-Expanded) [Full Text]

 2. Koçoğlu, M., Nghiem, X.H., Barak, D., Bruna, K., & Jahanger, A. (2024). Can forests realize the carbon neutrality dream? Evidence from a global sample. Journal of Envıronmental Management, 366(SCI-Expanded) [Full Text]

 3. Kocoglu, M., Jahanger, A., Awan, A., Barak, D., & Balsalobre Lorente, D.  (2023). Examining the Nonlinear Impact of Human Capital on Environmental Degradation in N-11 Countries: An Application of the PSTR Approach. Environmental Science and Pollution Research, 30(29), 74265-74279. (SCI-Expanded) [Full Text]

 4. Tatlı, H. & Barak, D. (2022). The Effects of Climate and Oil Prices on Residential Natural Gas Prices: With an Application to 11 OECD Countries. Acta Montanistica Slovaca, 27(3), 710-722. (SCI-Expanded) [Full Text]

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Barak, D., & Koçoğlu, M. Çevresel Ar-Ge Harcamalarını Hızlandırmak Karbon Emisyonlarını Azaltır Mı?: Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi Perspektifinde Panel Kantil Regresyon Kanıtları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi25(45), 768-792. (TR Dizin) [Full Text]

 2. Tunç, A., Savaş, S. & Barak, D. (2023). The Causality Between Agricultural Raw Materials and Economic Policy Uncertainty: Evidence from the Time-Varying Granger Causality. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,19(1), 1-13. (TR Dizin) [Full Text]

 3. Tatlı, H., Koç, B. & Barak, D. (2022). Türkiye’de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması. Uludağ Arıcılık Dergisi, 22(2) , 130-147. (Scopus) [Full Text]

 4. Barak, D., & Tunç, A. (2022). How Do Environmental Protection Expenditures Affect Health Status? Evidence From Panel Quantile Regression. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi13(26), 1036-1068. (TR Dizin) [Full Text]

 5. Barak, D. (2022). G20 Ülkelerinde Fosil Yakıt Sübvansiyonlarının Ekolojik Ayak İzi (EF) ve Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ampirik Bir Araştırması. Global Journal of Economics and Business Studies, 11(21), 110-126. (EBSCO) [Full Text]
 6. Barak, D. (2022). The Impact of Income Inequality, Renewable Energy Consumption, Non-Renewable Energy Consumption and Per Capita Income on Poverty: Evidence from BRICS Economies. Ekonomika101(1), 62-83. (Scopus) [Full Text]
 7. Tatli, H., & Barak, D. (2021). Sağlık Harcamaları, Hükümet Etkinliği ve Beklenen Yaşam Süresi: OECD Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi5(2), 65-97. (TR Dizin)  [Full Text]
 8. Öztürk, Y. K., & Barak, D. (2020). Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynağı Olarak; Enerji Tüketimi, Ekonomik Kompleksite Endeksi ve Doğal Kaynak Bolluğunun Rolü. Vergi Raporu, (248), 11-33.  (TR Dizin) [Full Text]
 9. Akbakay, Z., & Barak, D. (2020). Yükselen Piyasalarda Ekonomik Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi16(1), 17-34. (TR Dizin) [Full Text]
 10. Tatlı, H., & Barak, D. (2020). The Impact of Crude Oil Import Prices on Household Natural Gas Prices: The Case of Turkey. Journal of Economic Cooperation & Development41(4), 27-53. (Scopus) [Full Text]
 11. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). The Relationship Between Female Unemployment and Energy Consumption: The Case of OECD Countries. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (24), 215-232. (TR Dizin) [Full Text]
 12. Daşbaşı, B., Barak, D., & Çelik, T. (2019). Türkiye İçin Makroekonomik Performans Endeksinin Analizi (1990-2017): Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 93-112. (TR Dizin)[Full Text]
 13. Tatli, H., & Barak, D. (2018). Coal in Turkey: Income and Price Elasticity of Coal Demand in Electricity Generation. International Journal of Economics, Management and Accounting26(2), 269-290. (WOS-ESCI). [Full Text]
 14. Barak, D., Çelik, B., & Çelik, T. (2018). Balassa-Samuelson Hipotezinin Yüksek Orta Gelirli Ülkelerde Geçerliliğinin Test Edilmesi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences32(2), 427-446. (TR Dizin) [Full Text]
 15. Barak, D., & Naimoğlu, M. (2018). Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: Kırılgan Beşli Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi11(2), 82-95. (Diğer Uluslararası Hakemli Dergi) [Full Text]
 16. Barak, D., & Çelik, B. (2018). Elektrik Üretiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. International Social Sciences Studies Journal, 4(23), 4397-4406. (Diğer Uluslararası Hakemli Dergi) [Full Text]
 17. Çelik, T., Aykan, E., & Barak, D. (2018). Türkiye'de İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu?. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2), 81–189. (Diğer Uluslararası Hakemli Dergi) [Full Text]
 18. Çelik, T., Çelik, B., ve Barak, D. (2017). Geçiş Ekonomilerinde Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisiSuleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22(3), 877-890. (Diğer Uluslararası Hakemli Dergi) [Full Text]
 19. Çelik, T., Kaplan, M., ve Barak, D. (2017). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016. International Journal of Academic Value Studies, 3(14), 249-259. (Diğer Uluslararası Hakemli Dergi) [Full Text]
 20. Turan, Z. ve Barak, D. (2016). Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(2), 70-80. (Diğer Uluslararası Hakemli Dergi) [Full Text]

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

 1. Barak, D. (2022). İşçi Dövizlerinde Ekonomik Politika Belirsizliği ve Jeopolitik Riskin Rolü: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi, 5th International Congress on Economics, Finance and Energy, Almaty, Kazakistan, 07.09.2022. (Tam Metin Bildiri)
 2. Barak, D. (2022). Türkiye’de Reel Döviz Kuru Ve Jeopolitik Risk Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, 5. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, 10.03.2022. (Tam Metin Bildiri)
 3. Barak, D., & Çelik, B. (2020). Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Petrol Gelirleri ve Turizm Gelirleri İlişkisi, 4th International Congress On Economics Finance And Energy; Political Economy Of Energy Revolution, Niğde, 16-18 Nisan 2020 (Özet Bildiri).
 4. Çelik, B., & Barak, D. (2020). Enerji İthalat Bağımlılığı ve Dış Borç İlişkisi: Türkiye Örneği, 4th International Congress On Economics Finance And Energy; Political Economy Of Energy Revolution, Niğde, 16-18 Nisan 2020 (Özet Bildiri)
 5. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). Ekolojik Açık ile Beşeri Sermaye Arasındaki Kısa ve uzun Dönem İlişki: Türkiye Örneği, 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, (Tam Metin Bildiri)
 6. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Gelir Esnekliği, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, 26-27 Nisan 2019(Tam Metin Bildiri)
 7. Çelik, B., & Barak, D. (2019). Türkiye’de İşsizlik, İşgücü Verimliliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1991-2015): Yapısal VAR Yaklaşımı, 20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Adana, 17-18 Ekim 2019 (Özet Bildiri)
 8. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). “Elektriğe Erişimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki Kanıtlar”,  II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, 26-27 Nisan 2019, (Tam Metin Bildiri).
 9. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). “Kömür ve Hidroelektrik Tüketiminin Endüstriyel Üretim Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Bir Uygulama”,  II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, 26-27 Nisan 2019, (Tam Metin Bildiri).
 10. Barak, D., & Tatlı, H. (2019). “İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ile Boşanma ve İntihar Sayıları Arasındaki Nedensel İlişkinin Tespit Edilmesi: Türkiye’de Düzey 2 Bölgelerinde Ampirik Kanıtlar”, 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, 26-28 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri).
 11. Barak, D., & Çelik, T. (2019). “Türkiye’de Faiz Oranı ve Reel Döviz Kuru İlişkisi”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, 27-29 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri).
 12. Barak, D., & Çelik, T. (2019). “Türkiye’de İstihdamin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, 27-29 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri).
 13. Barak, D. (2019). “Türkiye’de CO2 Emisyonları ve Hayvansal Üretim Arasındaki İlişki”, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Bingöl, 11-13 Ekim 2019, (Tam Metin Bildiri).
 14. Barak, D., & Çelik, B. (2018). “Türkiye’de Elektrik Üretiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi”,  2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, 28-30 Eylül 2018, pp.39. (Özet Bildiri).
 15. Çelik, B., & Barak, D. (2018). “Ham Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Türkiye Açısından Önemi (1970-2014)”, 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseriı, 28-30 Eylül 2018, pp.122-138. (Tam Bildiri).
 16. Barak, D., & Tatlı, H. (2018). “The Relationship Between Female Unemployment and Energy Consumption:  The Case of OECD Countries,”  7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), Aydın/Kuşadası, 28-30 Nisan 2018, pp.26. (Özet Bildiri).
 17. Tatlı, H., & Barak, D. (2018). “Income and Price Elasticity of Demand of Coal in Electricity Generation:  The Case of Turkey,”  7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), Aydın/Kuşadası, 28-30 Nisan 2018, pp.18. (Özet Bildiri).
 18. Barak, D., & Çelik, T. (2018). "Orta Gelirli Ülkelerde İşsizlik ve Teknoloji İlişkisi: 1996-2014", ASOS 2018 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2018, pp. 273. (Özet Bildiri).
 19. Çelik, T., Aykan, E., & Barak, D. (2018). "Türkiye de İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu?", ASOS 2018 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2018, pp. 376. (Özet Bildiri).
 20. Çelik, T., Kaplan, M., & Barak, D. (2017). "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016", ASOS 2017 II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 18-20 Mayıs 2017, pp. 1171-1172. (Özet Bildiri).
 21. Barak, D. & Çelik, T. (2017). "Orta Gelir Tuzağı, Nedenleri, Çıkış Yolları ve Türkiye", ASOS 2017 II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 18-20 Mayıs 2017, pp. 3111-3128. (Tam Bildiri).
 22. Öztürk, Y.K. & Barak, D. (2016). "Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Problemi", I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1-3 Ekim 2015, ss. 173-190.(Tam Bildiri)
 1. Environmental Science and Pollution Research (SCI-E Kapsamındaki Dergi) (Temmuz 2023)

 2. Journal of the Knowledge Economy (SSCI Kapsamındaki Dergi) (Temmuz 2023)

 3. Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia (SCOPUS ve ESCI Kapsamındaki Dergi) (Kasım 2023)

 4. Environmental Research and Technology (Scopus Kapsamındaki Dergi) (Mart 2024)

 5. Ekonomika (Scopus Kapsamındaki Dergi) (Mart 2024)

 6. Environmental Science and Pollution Research (SCI-E Kapsamındaki Dergi) (Nisan 2024)

1. Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl'deki Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı (2017K124000), PİKOM-Arı.2019.001, Araştırmacı, 2021 (Tamamlandı).

2. "Türkiyede İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu?", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-7523, Araştırmacı, 2018 (Tamamlandı).

 1. Barak D., Tatlı, H. (2023). Bingöl. Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yıllara-Doğu Anadolu Bölgesi, Ed. Yavuz, E., Akçay, F., Yeşilyurt, M. E., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 
 2. Çelik, B., Barak, D., & Koçak, E. (2023). An Empirical Investigation of Waste Management and Ecological Footprint in OECD Countries. Environmental Assessment of Recycled Waste, Subramanian Senthilkannan Muthu, Editör, Springer Singapore, Sayfa sayısı:101, ISBN:978-981-19-8322-1, Bölüm Sayfaları:43-66 [Full Text].
 3. Barak, D., & Tunc, A. (2022). Identifying Bubbles in International Coal Prices: Evidence From the Pre- and Post- Covid-19 Periods. Theoretical and Applied Evaluation of Economics and Finance, Ekin Yayınevi, Editör: Şahin Karabulut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:317, ISBN:9786258235920, Bölüm Sayfaları:91-104 [Full Text]
 4. Barak, D., (2022). Türkiye’de Finansallaşma ve Doğal Kaynak Bolluğu Arasındaki İlişki. Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemeler, Gazi Kitapevi, Editör: Şahin Karabulut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:390, ISBN:978-625-8413-33-5, Bölüm Sayfaları:13 -29 [Full Text]
 5. Tatlı, H., Koç B., Barak D., Polat M. (2020). Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz.  Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:131, ISBN:978-625-7216-65-4  

1. İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı (17.04.2024-Devam)

2. TUBİTAK Destekli Yerel Kalkınma Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi, 27.04.2018-Bingöl.

3. Erasmus İktisat Bölüm Koordinatörü (20.10.2017-01.10.2018).

4. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü (01.10.2018-Devam).