ZEKİ AKBAKAY

Doç. Dr. ZEKİ AKBAKAY

Unvan DOÇENT
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail zakbakay@bingol.edu.tr
Dahili No 1734
Oda No C / I-16

 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

 

Lisans

 Uluslararası İlişkiler/İİBF

Uludağ Üniversitesi

 

Yüksek Lisans

 Maliye-Ekonomi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

 

Doktor

 İktisat/İktisat/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

GÜZ DÖNEMİ (2021-2022) 

1. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

2. İKTİSADİ BÜYÜME

3. MAKRO İKTİSAT I

4. BİTİRME PROJESİ-I

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (YÜKSEK LİSANS)

BAHAR DÖNEMİ (2021-2022)

1.MAKRO İKTİSAT II

2. İKTİSAT TARİHİ

3. İLERİ MAKRO EKONOMİK ANALİZ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS

4. BİTİRME PROJESİ-II

 

KPDS (İngilizce): 79

1. Akbakay, Z., (2022) Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Politik Ve Kurumsal Belirleyicileri, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3), 2347-2363. Full Text (pdf)

2. Akbakay, Z. (2022). Covid-19 Salgını Çerçevesinde Modern Para Teorisi ve Helikopter Para Yaklaşımının Değerlendirilmesi . Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 147-181 . DOI: 10.33399/biibfad.940037 Full Text (pdf)

3. Erkan, E. Akbakay, Z. (2020). INCOME INEQUALITY AND THE NEED FOR NEO-PUBLIC INTERVENTIONISM: COMPARISON OF U.S. AND EUROPE. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (21) , 380-402 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/51661/631768 FullText (pdf)

4. ASLAN, M.B , AKBAKAY, Z . (2020). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 311-326 . DOI: 10.29029/busbed.638997.

5. AKBAKAY, Z. (2020). Long-Run Relatıonship between Economic Freedom and Income Inequality: Evidence from G-7 Countrıes. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 34(2): 392-371. Full Text (pdf)

6. AKBAKAY, Z , BARAK, D . (2020). YÜKSELEN PİYASALARDA EKONOMİK KÜRESELLEŞME VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 16 (1) , 17-34 . DOI: 10.17130/ijmeb.700812. Full Text(pdf)

7.Akbakay, Zeki . (2018). AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN PARA POLİTİKASI: FİYAT İSTİKRARININ NİCELİKSEL TANIMI VE İKİ SÜTUNLU ANALİZ YAKLAŞIMI. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 1-13Full Text (Pdf) 

8. BAĞIŞ, Bilal,  AKBAKAY, Zeki. (2017). “Arıcılık ve Bal Üretiminin Bingöl İli ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, İktisadiyat, 1(1), s. 193-211 Full Text (PDF)

9. DOĞAN, Bahar Burtan,  AKBAKAYZeki (2016). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Uygulanması, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (DÜSBED) ISSN;1308-6219, 8(17), 2016, 136-155, Full Text (PDF)

10. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi: Küresel Krizin Öğrettikleri, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 73-96, Full Text (Pdf)

11. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016). Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Cmhuriyet Merkez Bankası, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ICOMEP özel sayısı, 113-135, Full Text (Pdf)

12. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 629-642. Full Text (Pdf)

 

1. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016) Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesinin Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkileri, KTÜ  Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 239-265, Full Text (Pdf)

2. AKBAKAY, Zeki (2017). 2000 Sonrasının Türkiye'sinde Dalgalanma Korkusu, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ISEPA özel sayısı, 7(14), 275-291, Full Text

1. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY,  Zeki, (2016).  Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Cmhuriyet Merkez Bankası, International Congress of Management Economy and Policy, Istanbul, Turkey,  December 26-27, 2016, Abstract (Pdf) 

2. BAGIS, Bilal, AKBAKAY, Zeki, (2017). The Importance of Beekeeping and Honey Production for Bingol and the Regional Economy, 45th Apimondia International Apicultural Congress, September 29- October 4, 2017 Istanbul, Turkey, Abstract (pdf) 

3. AKBAKAY, Zeki (2017). 2000 Sonrasının Türkiye'sinde Dalgalanma Korkusu, Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, 12-14 Ekim 2017, Abstract (pdf) 

4. AKBAKAY, Zeki (2017). Avrupa Merkez Bankası'nın Para Politikası: İki Sütunlu Analiz Yaklaşımı, International Congress of Management Economy amd Policy,Nov 17-18, 2017 / Istanbul - Turkey, Full text (pdf)  

5. AKBAKAY, Zeki, (2018). Tütkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımı: Öne Çıkan Bazı Eğilimlerin Analizi, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül, 2018, Bitlis, TÜrkiye, Full text (pdf) 

6. AKBAKAY, Zeki, (2018). Küresel Gelir Eşitsizliği Neden Artmaktadır, Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, 10-13 Ekim 2018, Abstract (pdf)

7. ERKAN, E., AKBAKAY, Z. (2019). Gelir Eşitsizliği ve Yeni Kamu Politikası İhtiyacı ABD ve Avrupa Örneklerinin Karşılaştırılması, 2.İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26-27 Nisan, Elazığ, Türkiye, Abstract (pdf) 

8. AKBAKAY, Z. (2020). The Effect of Financial Globalization on the Tax Rate and Its Meaning for Income Inequality,  3rd Economıcs, Busıness And Organızatıon  Research (EBOR) Conference, 111-111., (Abstract)

1. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14

2. İktisadiyat Dergisi, Sayı:1

3. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15 

4. Bitlis Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, sayı 2

5. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, sayı 17

1. AKBAKAY, Z. (2021). How Do Consumer Loans and Commercial Loans Affect Turkey’s Current Account Balance? An Empirical Investigation, içinde Karabulut, Ş. (Ed). İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik sonuçları (ss.127-144), Gazi Yayınevi, ANKARA

2. AKBAKAY, Z., ASLAN, M. B. (2021).Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Dışa Açıklık Ve İşsiszlik İlişkisi,  içinde Karabulut, Ş. (Ed). İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik sonuçları (ss.345-365), Gazi Yayınevi, ANKARA

3.AKBAKAY, Z. (2021). Yönetişimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Yükselen Piyasalardan Ampirik Kanıtlar, içinde Mustafa, M., KARAKAN H.İ., TOPTAŞ A. ((Eds.) İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - ıı, Gece Kitaplığı, ANKARA

4. AKBAKAY, Z. (2021). Bütçe Açıkları ile Faiz Oranları İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkelerine Yönelik Bir Panel Nedensellik Testi, içinde ÖZMEN, M., BAL, H. "Güncel Ekonomi Çalışmaları"  p(25-38), Akademisyen Yayınevi, ANKARA

5. AKBAKAY, Z.(2021). The relation between exchange rate, external debt and inflation: a cointegration analysis for Turkey, in KARABIYIK, İ. "The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences​" , Livre De Lyon Publishing, LYON/FRANCE

6.Akbakay, Z. (2020). Impact of Financial Development on Current Deficit in Turkey: ARDL Bound Test Analysis, Çağatay Başarır, Burak Darıcı (Ed.). Evolution of Money, Banking and Financial Crisis History, Theory and Policy İçinde (p.201-216), Peter Lang Puplishing: Berlin.

7. AKBAKAY, Z. (2019). "Female Labor Force Participation in Turkey: An Analysis of Some Prominent Trends", Bilal BAĞIŞ (Ed). Development Policies: Local Opportunities and Local Development, in (pp. 299-315), Ekin Yayınları, BURSA (Full Text)