NAİM DÖNER

Doç. Dr. NAİM DÖNER

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail ndoner@bingol.edu.tr
Dahili No 5564 - Dekan Yrd: 5568
Oda No II/13

1973 yılında Bingöl Solhan'da doğdu. Van İmam-Hatip lisesini bitirdi. 1999 yılında Fırat Üneversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Diyanet İşleri başkanlığında İmam-hatiplik, Vaizlik, Müftülük ve Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tafsir bilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2019 yılında Doçent olup halen bu göreve devam etmektedir. 

Diyanet İşleri Başkalnlığında İmam- Hatiplik, Vaizlik, Müftilik Müftü yardımcılığı görevleri. Milli Eğitim Bakanlığı  Vekil Öğretmenlik.

Lisans Dersleri: Kuran-Kerim I, Tefsir Usûlü ve Tarihi, Tefsir I, 

Tefsir V ,

 

Yüksek Lisans Dersleri:  Ulumu'l-Kur'an,  Kur'anın Edebî Tefsiri,

1. 09. 01. 2017, Yaseen Kheder Ahmed, "Hüsamuddin Ali Bitlisî'nin Camiu't-Tenzil ve't-Te'vil Adlı tefsirinin Zümer'den Zuhruf'a Kadar Tahkiki"

 2. 09.01.2017 Zeyad Dhannoon Sultan, "Hüsamuddin Ali Bitlisî'nin Camiu't-Tenzil ve't-Te'vil Adlı tefsirinin Duhan, Casiye, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf Surelerinin Tahkik ve Tashihi" 

20.01.2017 Kuran'da Kibir Kavramı Abdullah Doğan, Elazığ (Yüksek lisans, jürü üyeliği)

Kur'an'da  Seyhat Kavramı Elazığ (Yüksek Lisans jüri üyeliği)

Kur'an'da Mantığın Gücü ve Güç Konuşturmai,Elazığ Jüri üyeliği 

 

Arapça: 83, Farsça: 93. 

1. Döner, Naim, Kur'an Tefsirinde Mu'tezile Rasyonalizmi, (Farsça'dan Çeviri), Kelam Araştırmaları Dergisi.Cilt: 13, Sayı: 2, 2015   [Full Text Online]​ (PDF) 

2. Döner, Naim, "Gazzâlî ve İsmâiliyye" Ferhad Defterî, (Fasça'dan çeviri), Şarkiyyat Dergisi, Cilt:8, SAyı: 1 (15)/  Nisan 2016. (PDF)

3. Döner, Naim, "Cuma Suresi Örneğinde Mollâ Sadâ'nın Tefsir metodu," Fırat Ünivesitesi İlahyat Fakültesi Dergisi, 21:1 (2016) SS.117-161.  (PDF)

4. Döner, Naim, "Ali et-Tantâvî'nin Ta'rifun âmm Bi Dini'l-İslâm Adlı Eserinde Bazı Kur'an Konularına Yaklaşımı" Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 13, 2017: ISSN: 1309-6672  [Full Text Online]​ (PDF

"İ'câz İminini Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi", (Makale), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı: 2014/2.  [Full Text Online] (PDF)

"Mu'tereku'l-Akrân Adlı Eseri BAğlamında es-Suyutî'nin Kur'an'ın İ'câz Anlayışı," (Makale),Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: III, SAyı: 5, 2015/1. [Full Text Online] (PDF)

"Nasiruddîn et-Tûsî'den Molla Sadrâ'nın Hikmet-i Mütealiyesine (Aşkın Hikmet) İmamiyye Kelamının Değişim Süreci", (Farsça'dan Çeviri) Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 6, 2015/2. [Full Text Online] (PDF)

"Gazzâlî ve İbn Teymiyye", Abbas Zeryab Huyî, Farsçadan çeviri ve notlar, Mardin Artuklu Üniveristesi Artuklu Akademi Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1. (PDF)

İnanç İlkeleri (Kavâidu'l-Akaid), Ali et-Tantâvî, Arapçadan Çeviri,  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 7, 2016/I. Ss: 140-153. [Full Text Online] (PDF)

Mîr Dâmâd ve Emenet-i İlâhî Risâlesi,Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII, sayı 2, 2016/2 Ss.51-80. [Full Text online] (PDF)

1. "Hüseyin b. Ali el-Amasî ve Tefsir Anlayışı", Uluslar rası Amasya Âlimeleri Sempozyumu, Amasya 21-22 Nisan 2017

2. Kur'an'a Göre Cihad Ve Terör (Kur'an Ayetleri Teröre Mesnet Teşkil Eder mi?), Uluslararası İslâm VeYorum Sempozyumu, Malatya 08-10 Mayıs 2017.

 

Halidî Geleneğin Melekan (Mutlıca) Örneği Bağlamında Şeyh Ebu BEkir Efendi'nin Hizmetleri,  Mevlanâ Hâldi-i Bağdadî Ve Hâldiliğin Bingöl Ve Çevresindeki Etkisi, Ulusal Seppozyum, 04-05 MAyıs 2017, Bingöl.

1.  Amennisa Alimoğlu, "Şia Tefsir ve Aşırı Batnî Yorum: Ca'fer b. Mansur Kitabu'l-Keşf Örneği." Bingöl Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: II, Sayı: 4, 2014/2.

2. İbrahim Sürücü, "Bir Denge Unsuru Olarak Kur'an'da Havf ve Reca", Bingöl Üniversitesi İlahiayt Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 5, 2015/1. 

3. Aydın Mülayimov,  "İslamın Din Adamlarına Bakışı." Bingöşl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 6, 2015/2.

4.Haşim  Özdaş, "Meala FîrûzŞerha Qur'ana PîrûzAdlı Kürtçe MealdeSözcük Düzeyinde Tercume Hataları", Bingöl ÜniversitesiYaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Mayıs 2016, YIL:2, Cild:2 Sayı:3.

 

Ana Hatlarıyla İslam Dini (Arapça'dan Çeviri ve Notlar, Nida Yayıncılık, İstanbul Aralık, 2016) TANITIM

  1. Bingöl Valiliği - Takdirname.
  2. Genç Kaymakamlığı - Teşekkürname.
  3. Kiğı Kaymakamlığı -Teşekkürname.