ÖMER TAY

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER TAY

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail otay@bingol.edu.tr
Dahili No 5558
Oda No 3.3

ÖMER TAY

1984 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2009 yılında Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’nden, 2014 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezine girmeye hak kazandı. 2015 yılında ÖYP ile Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda Arş. Gör. olarak göreve başladı. 2017 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalı’nda “Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Tasavvufî Yönü ve Tarikatlar ile Münasebeti” adlı yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda “Muînüddîn-i Çiştî ve Çiştiyye Tarîkatı” adlı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizce dilleriyle ilgilenen yazar hâlen Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.  Evli ve dört çocuk babasıdır. 

  Derece                   Üniversite                               Alan                         Yıl

Lisans            :        Dicle Üniversitesi                      İlahiyat                     2014

Yüksek Lisans:       Dicle Üniversitesi                       İlahiyat                     2017

Doktora          :        Atatürk Üniversitesi                    İlahiyat                    2021

Araştırma Görevlisi: 2015-2021

Dr. Arş. Gör.  : 2021

Dr. Öğr. Üyesi : 2023

Lisans Dersleri

Tasavvuf I

Tasavvuf II

Tasavvuf Adabı

Yüksek Lisans Dersleri

Günümüz Tasavvuf  Hareketleri

Klasik Tasavvuf Metinleri

Tasavvuf Metodolojisi

Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi

Doktora Dersleri

Tasavvuf Literatürü

 

Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce

 

1. Tay, Ömer. “Hindistanlı Bir Sûfî: Nasırüddîn Mahmûd b. Yahyâ Çırâğ-ı Dehlî ve Tasavvuf Anlayışı”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23/43 (15 Haziran 2021), 191-215.  

2. Tay, Ömer. "Sultan Nûreddîn Zengî’nin Yaşamında Sûfîlerin Yeri ve Onun Dönemindeki Tasavvufî Faaliyetler". Hitit İlahiyat Dergisi 20/2 ( 30 Aralık 2021), 986-1006.

3Tay, Ömer. "Eşref Ali et-Tehânevî’nin “Risâletü’l-katâif mine'l-latâif” Adlı Risâlesi Baglamında Latâife Dair Görüsleri".  Mesned Ilahiyat Arastırmaları Dergisi Cilt 12, Sayı  2, 357 - 382, 31.12.2021

4. Tay, Ömer. Tasavvufî Açıdan Allah’a İzafe Edilen Zaman ve Mekân Problemi (Mahmud Üşnüvî’nin Ğâyetü’l-imkân fi dirâyeti’l-mekân Adlı Risalesi Bağlamında)  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  Yıl 2023, Sayı: 30, 272 - 299, 15.06.2023

 

1. Tay, Ömer. “Çi̇şti̇yye Tarîkatının Semâ ve Mûsi̇kîye Yaklaşımı”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21/1 (22 Haziran 2021), 210-230.
 
2. Tay, Ömer.  "Hanefî, Mâturîdî Gelenekten Gelen Diyobend Ekolü’nün Tasavvufa Bakışı", Tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2021, 1275 - 1304.
 
3. Tay, Ömer. "Hindistan’ın İslâmlaşmasında Sûfî Bir Mürşid: Ferîdüddîn Genc-i Şeker ve Tasavvuf Anlayışı". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (18)  (25 Aralık 2021),  175-188.
 
4.  Tay, Ömer. "Hindistan Sûfîlerinden Muhammed Gîsûdırâz’ın Bazı Tasavvufî Görüşleri"   Tokat İlmiyat Dergisi Cilt 9, Sayı 2, 631 - 653, 30.12.2021
 
5. Tay, Ömer.  "Abdülhak Dihlevî’de Tasavvuf- Fıkıh Münasebeti", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 9, Sayı 1, 40 - 60, 15.03.2022
 
6.Tay, Ömer.  "Muhammed b. Abdulmelik ed-Deylemî’nin “Me‘ârîcü’n- nüfûs” Adlı Eseri Bağlamında Nefsin Mahiyeti ve ÖzellikleriVan İlahiyat Dergisi   Cilt: 11 Sayı: 18, 140 - 150, 15.06.2023

7. Tay, Ömer. "Ubeydullâh b. Muhammed b. Abdilazîz es-Semerkandî’nin Risâle fi’r-rûh Adlı Eseri Bağlamında Ruh Anlayışı Sufiyye Dergisi Sayı 14, 41-58,30.06.2023

  1. Ömer Tay, “Pakistan Dıyûbend Medreselerinde Tasavvuf Eğitimi” İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu ( Mardin Artuklu Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2021)

       2. Ömer Tay, "SÜNNETİN TASAVVUF GELENEĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (EŞREF ALİ et-TEHÂNEVÎ ÖRNEĞİ),Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu (Van Üniversitesi, 5-7 Kasım 2021)

       3. Ömer Tay, "ŞEREFÜDDÎN AHMED BİN YAHYÂ MÜNÎRÎ’NİN MEKTÛBÂT’INDA NEFS KAVRAMI", 3. Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi ( Adana 4-5 Ocak 2022)

      4. Ömer Tay.  Hind Alt Kıtasında Sûfîlerin Sosyo-Kültürel Açıdan İslâm’a Olan Hizmetleri (Çiştiyye Tarikatı Örneği),  İSLARA ULUSLARARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  (Ankara 12 Şubat 2022)

      5. Ömer Tay, TASAVVUF EHLİ NEZDİNDE BİR EĞİTİM METODU OLAN HALVETİN HİKMET VE FAYDALARI (YAHYÂ EL-BÂHARZÎ ÖRNEĞİ) , BİNGÖL I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,            (BİNGÖL 27 Ekim 2023) 

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

Harran İlahiyat Dergisi

Hadimî’nin Eserlerinin Türkçe’ye Kazandırılması ve Akademik Alana Tanıtımı Ar-Ge Projesi

1. Ömer Tay, Selahaddin-i Eyyûbi ve Tasavvuf (Siyer Yayınları, 2020).

2. Ömer Tay, Hindistan’da İslâm’a Adanmış Bir Yaşam (Nizâmeddin Evliyâ ve Tasavvuf Anlayışı), (Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları, 2021).

3. Ömer Tay, Tasavvufu Savunma Çabası Eşref Ali et-Tehânevî, (Nida Yayınları, 2022)

4. Ömer Tay, Hind Alt Kıtası'nda Tasavvuf ( Çiştiyye Tarikatı XII- XV. yüzyıllar) (Buhara Yayınları, 2023)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ: EDİTÖR