İBRAHİM ÖZDEMİR

Prof. Dr. İBRAHİM ÖZDEMİR

Unvan PROFESÖR
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail iozdemir@bingol.edu.tr
Dahili No 5557
Oda No D2/19

Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Bingöl’de tamamladı. Arapça başta olmak üzere temel dinî ilimlerde özel hocalardan dersler aldı. 1989 yılında Mardin İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Özel eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Arapça ve dinî ilimler alanında özel dersler verdi. 2001 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. 2005 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belagatinde  “Vaz’ İlmi, Tarihi Gelişimi ve Diğer İlimlerle İlişkisi” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında “Usûl-i Fıkıh’ta Ta’lîl Tartışmaları (Hicrî IV-VIII. Asırlar)" adlı doktorasını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Arapça’yı iyi derecede bilmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

2014- Yardımcı Doçent / Assistant Professor

2017- Doçent / Associate Professor

LİSANS

 Fıkıh I

Fıkıh II

 Güncel Dini Meseleler

Fıkhın Temel İlkeleri

YÜKSEK LİSANS

Klasik Fıkıh Metinleri I

Klasik Fıkıh Metinleri II

 

DOKTORA

İslam Hukuk Metodolojisi I

Klasik Usul Metinleri Analizi

Fıkıh Nazariyeleri 

Ceza Hukuku

 

 

 

 

 

MUHSİN AYGÜN, BİNGÖL YÖRESİNDE KULLANILAN ZAZACA HAYVANCILIK KAVRAMLARI-Yüksek Lisans-2015.

NECMETTİN KARTAL, MOLLA MUHYİDDİN EL-HÂVELÎ VE FIKIHÇILIĞI, -Yüksek Lisans Tezi 2016.

ABDULLAH MOHAMMED SALIM SAHREEF, İBNU SALAH'IN EL-FETÂVÂ ADLI KİTABI ÇERÇEVESİNDE FIKHÎ GÖRÜŞ VE TERCİHLERİ-Yüksek Lisans Tezi 2016.

KHAKEE MUSTAFA KHEDHER,MOLLA MUHAMMED EL-GERDÎ'NİN EL-ENVÂR HAŞİYESİNİN TAHLİL VE TAHKİKİ ''KİTABÜ'T-TALAK BÖLÜMÜ''-Yüksek Lisans Tezi 2017.

BİLAL ABDULKAREEM HAMAD, İLETİŞİM ARAÇLARIYLA ELDE EDİLEN KAZANCIN ŞER'Î HÜKMÜ-Yüksek Lisans Tezi 2017.

AKO SABAH MAWLOOD MAWLOOD, AİLE İÇİ ŞİDDET ve ADLİ BAŞAMAYA ETKİSİ-Yüksek Lisans Tezi 2016.

BILAL ABDULKAREEM HAMAD İLETİŞİM ARAÇLARIYLA ELDE EDİLEN KAZANCIN ŞERİ KURAL VE HÜKÜMLERİ  YÜKSEK LİSANS 2017

IRFAN MOHSIN KHALİD تجريدُ الفوائدِ‌ الرقائق في شرح كنز الدّقائق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي  YÜKSEK LİSANS 2017

JALİL RASOOL ABDULRAHMAN  منبع الأعمال في معرفة مباحث التقليد وتصحيح الأفعال والأقوال للشيخ نبي الماويلي دراسة وتحقيق   YÜKSEK LİSANS 2017

ZANA TAHA AHMED   حاشية ملا محمد الكردي علي كتاب الانوار للاردبيلي من اول كتاب الوقف الي نهاية كتاب قسم الفيء والغييمة دراسة و تحقيقYÜKSEK LİSANS 2017

ABDULLAH SABAH HAMEED   حاشية ملا محمد الكردي علي كتاب الانوار للاردبيلي من اول كتاب البيع  الي نهاية كتاب الرخن دراسة وتحقيق  YÜKSEK LİSANS 2017

REDAR RAOOF AHMED  الدكتور مصطفي الزلمي واراؤه الفقهية والقانونية في الاخوال الشخصية  YÜKSEK LİSANS 2017

MEHMET SAYĞIN   FIKIH USÛLÜ- CEDEL İLİŞKİSİ  YÜKSEK LİSANS 2017

KAMARAN ÖMER MOHAMMED  حاشية ملا محمد الكردي علي كتاب الانوار ليوسف بن ابراهيم  للاردبيلي من اول كتاب الزكاة  الي نهاية كتاب الحج  دراسة وتحقيق  YÜKSEK LİSANS 2017

AHMET KIRTAY  İslam Hukuku ile Medeni Hukuk ışığında kanuni ve dini nikahın ikilemi sorunu  YÜKSEK LİSANS 2018

ABDULSATAR TAMAR ISMAEL ISMAEL  حاشية ملا محمد الكردي علي كتاب الانوار ليوسف بن ابراهيم  للاردبيلي من اول كتاب الاجارة الي نهاية كتاب الايداع  دراسة وتحقيق  YÜKSEK LİSANS 2018

FATMA DAŞÇİ  Gâyetü'l-İhtisâr'la el-Yâkutu'n-Nefîs'in muhteva ve yöntem açısından mukayesesi  YÜKSEK LİSANS 2020

 NAWZAD SALAM IBRAHIM  İslam Hukuku'nda tecdit arayışları Vehbe Zühayli, Cemal Atiyye ve M. Selim Avva örneği  YÜKSEK LİSANS 2020

ABDALRAHMAN QADIR MAROUF Molla Muhammed Gerdî'nin Haşiye Ale'l-Envâr adlı eserinin tahkiki (Kitabü's-Salat bölümü) YÜKSEK LİSANS 2019

İDRİS BAYUTMUŞ, Son dönem İslam hukukçularından Mustafa Zerkā'nın fıkhî tercihleri, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans    Tamamlandı       2021      

 CİHAN YOLAGELE,     Modern dönem fakihlerinden Muhammed Ebû Zehre'nin fıkhî tercihleri ,  Bingöl Üniversitesi,   Yüksek Lisans    Tamamlandı       2021      

SALİH SİNANOĞLU,   Tâcüddîn es-Sübkî ve el-Eşbâh ve'n-Nezâir isimli eseri   Bingöl Üniversitesi,  Yüksek Lisans     Tamamlandı       2021

RECEP RÜZGARESEN, Modern dönemde İslam'da devlet tartışmaları (Ali Abdurrazık ve Muhammed Ziyauddin er-Reyyis örneği)   Bingöl Üniversitesi   Yüksek Lisans     Tamamlandı       2021    

 ŞEYHMUS ŞAHİN,       Salgın hastalıklar döneminde cemaatle yapılan ibadetlerin icrası,   Bingöl Üniversitesi,  Yüksek Lisans     Tamamlandı       2022

ARAPÇA 95,750 (A) 5 Nisan 2021

İNGİLİZCE 51.250 (E) 23 Mart 2008

Özdemir, İbrahim, NASLARIN YETERLİLİĞİNE DAİR, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, VIII. cilt, 16. sayı, 603-640 [Full Text Online] [PDF]

Özdemir, İbrahim, Eş’arîler’de Kelâmî Ta’lîl, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty, 2014, cilt: II, sayı: 4, s. 53-69. [PDF]

Özdemir, İbrahim, “Ahkâmın Değişmesi”ne Farklı Bir YaklaşımMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 47, s. 19-42. [PDF]

Özdemir, İbrahim, Meşruiyet ve Kemiyet Bağlamında Teravih Namazıİslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı: 25, s. 453-497. [PDF] 

Özdemir, İbrahim, Fıkhın Beşerîliği Meselesi ya da İctihadî Hükümlerin Dinî DeğeriDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: XVI, sayı: 2, s. 389-422. [PDF]

Özdemir, İbrahim, Zirai Masrafların Zekât Matrahından Düşürülmesiİslami Araştırmalar, 2014, cilt: XXV, sayı: 2, s. 55-73.  [PDF]

Özdemir, İbrahim, Cuma Namazı Öncesi Sünnetlerin Sübutuİslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı: 26, s. 263-279. [PDF]

Özdemir, İbrahimİmâm Şâfiî’de Hadisin Kur’ân’a Arzı, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], 2018, cilt: LIV, sayı: 3, s. 13-37. [PDF]

Özdemir, İbrahimUsûlcülerde Hikmetle Ta’lîlŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/3, cilt: IX, sayı: 21, s. 753-775. [PDF]

Özdemir, İbrahimMâturîdîler’de İlahî Fiillerin Ta’lîlie-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2018, cilt: X, sayı: 21, s. 921-936. [PDF]

Özdemir, İbrahim, Mu’tezile’de Hüsün-Kubuh ve Kelâmi Ta'lîlBingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 13, Yıl: 2019/1, s. 11-35. [PDF]

Özdemirİbrahim, Küçüklerin Evlendirilmesine İlişkin Delillerin Fıkıh Usûlü Açısından Tahlili,​ Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 21, Yıl: 2023/1, s. 1-22. [PDF]

 

Özdemir, İbrahim, Eş’arîler’de Kelâmî Ta’lîlUluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu Bildirileri 21-23 Eylül 2014, 2015, cilt: I, s. 265-304. [PDF]

Özdemir, İbrahim, GAZZÂLÎ VE İBN TEYMİYYE’DE KIYAS VE TEMSİL İLE İSTİDLÂLİN BİLGİ DEĞERİ​Uluslararası Felsefe ve İslami İlimler Sempozyumu Bildirileri 25-26 Mart 2022, cilt: I, s. 145-191. [PDF]

Özdemir, İbrahim,  Bir Dil Bilimi Olarak Vaz’ İlmi ve Tarihsel Gelişimi = The Science of Wad’ as a Branch of Linguistics and its Historical Developmentİslâm’da Medeniyet Bilimleri Tarihi, 2021, cilt: I, s. 317-372 [PDF]

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Ululsal)

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi (Ulusal)

Özdemir, İbrahim, Fıkıh Usulünde Ta’lil Tartışmaları, Rağbet Yay. Yayın Tarihi: 2017-01-14, TANITIM

Özdemir, İbrahim, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık İz Yayıncılık İstanbul 2006, TANITIM

Özdemir, İbrahim, Nebevî Fiil ve Terklerin Şer'î Değeri İahiyat Yayınları Ankara 2016

KİTAP BÖLÜMÜ

İMAM MATURİDİ VE TEVİLATÜL KURAN İFAV 2019: Özdemir, İbrahim, İmâm Mâtürîdî’de Ahkâmın Neshi Bağlamında Nass-İctihâd İlişkisiİmâm Mâtürîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 2019, s. 525-547,Türkçe [D279464]  

İSLAM'DA MEDENİYYET BİLİMLERİ TARİHİ: Özdemir, İbrahim, Bir Dil Bilimi Olarak Vaz' İlmi ve Tarihsel Gelişimi, c.1, s. 317-372, 2021, İbn Haldun Üni. Yayınları.