HAMZA ALTIN

Prof. Dr. HAMZA ALTIN

Unvan PROFESÖR
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
E-mail haltin@bingol.edu.tr
Dahili No 2412-2436-5316-5324
Oda No Dekanlık- D2/13

Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Yüksek öğrenimine ODTÜ Tarih Bölümü'nde başladı. ODTÜ'de hazırlık okuduktan sonra 1989 yılında başladığı Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü'nü 1993 yılında bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansnı 1999 yılında tamamladı. 1996 yılından itibaren MEB'te çeşitli okullarda öğretmen olarak çalıştı. 2009 tarihinde  "II. ABDÜLHAMİD VE II. MEŞRUTİYET DEVİRLERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MESELESİ" isimli tezle doktorasını tamamladı. 2010 yılında çalışmaya başladığı Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden 2016 yılında  ayrılarak Bingöl Üniversitesi'nde göreve başladı. 

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İslam Tarihi

Doktora

2002- 2009

Türkiye

Fırat Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dinler Tarihi

Yüksek Lisans

1997- 1999

Türkiye

Fırat Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Lisans

1989-1993

 

 

GÖREV ÜNVANI

GÖREV YERİ

YIL

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi

2016

Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi

2020

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1) Hazarlarda Devlet Yönetimi, Hasan Kocarık  (2013)

2) Takvim-i Vekayi 'nin 1831 - 1834 Yılları Arası Transkripsiyonu, Ebru Benzer, (2013)

3) Karagöz Gazetesinin Transkript ve Değerlendirilmesi, (Numara 19 – 36), Mikail Demir, (2015)

4) Tânin Gazetesi’nin 41-63 Nüshalarının Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, İsmail Karakuzu, (2016)

1) ALTIN, Hamza, “Ethem Nejat ve Eğitim Tarihimizdeki Yeri”, Turkish Studies, Volume 3/4, Summer, 2008. S.73-96.[Full text online] [PDF]

2) ALTIN,  Hamza,  “Ziya Gökalp’in Eğitim Tarihimiz Açısından Önemi”, History Studies,  Volume 2/2 ,2010. S.493-509. [Full text online] [PDF]

3) ALTIN, Hamza, ‘‘II. Meşrutiyet Devri Pedagoglarından Sabri Cemil ve Ameli Fenn-i Tedris’i’’, Turkish Studies, Volume 8/2, Winter, 2013. S. 19-35. [Full text online] [PDF]

4) ALTIN, Hamza, ‘‘II. Abdülhamid Devri Pedagojik Eserlerde Eğitimcilere Yapılan Tavsiyeler’’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Volume 24/1, 2014, S. 239-253. [Full text online] [PDF]

5) ALTIN, Hamza, “Osmanlı Pedagoglarında Disiplin, Ödül ve Ceza Fikirlerine Dair Örnekler” A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 57,  2016, S.1869-1884. [Full text online] [PDF]

6) ALTIN, Hamza, "Osmanlı Eğitim Tarihinde Dârülmuallimât (Açılışı ve Gelişim Süreci)" Akademik Matbuat, Volume 1/1, 2017, S. 21-37. [Full text online] [PDF]

7) ALTIN, Hamza, "Osmanlı Hiciv Matbuatında Ermenilerin Oynadığı Role Dair Örnekler" Bingöl  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume 7/14, 2017, S.27-44. [Full text online] [PDF]

8) ALTIN, Hamza, "Osmanlıda Bir Kadın Pedegog Ayşe Sıdıka Hanım ve Eseri  Usul-ı Talim ve Terbiye Dersleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume  10/2 2017, S. 179-192. [Full text online] [PDF]

     1) ALTIN, Hamza, “Osmanlı Eğitimcisi Mustafa Sâtı Bey ve Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Görüşleri ve Faaliyetleri”, Türk Kültürü, S. 509–510, Yıl: XLIII,  Eylül-Ekim, 2005.[PDF]

     2) ALTIN, Hamza, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:1, 2008 [Full text online] [PDF]

     3)    ALTIN, Hamza, “II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırlarından Emrullah Efendi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimize Katkıları”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15: 2, 2010.[PDF]

     4) ALTIN, Hamza, “Osmanlı Son Döneminde Muallim Okulları Dışındaki Öğretmen Yetiştiren Okullara Genel Bir Bakış”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1.S.1, Haziran, 2011 [Full text online] [PDF]

     5) ALTIN, Hamza, ‘‘II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve O’nun Eğitim ve Eğitimci Kavramları ve İlgili Düşünceleri’’, Tarih Araştırmaları Dergisi, ‘‘XXXIII-55’’, 219-251 pp [Full text online] [PDF]

     6) ALTIN, Hamza “Harputlu Selim Sırrı ve Onun Yayınladığı Terbiye Ve Oyun Mecmuası” Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, Cilt: III, Sayı:1, Elazığ, 2016 [Full text online]  [PDF]

1. ALTIN, Hamza, “Osmanlı Dönemi’nde Taşrada Öğretmen Okullarının yaygınlaşması, Halep ve Ayıntap Dârülmualliminleri”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, Kilis, 16-17 Mayıs 2013. [PDF]

2. ALTIN, Hamza, ‘‘Kilisli Rıfat’ın Hocalarından Selim Sabit Efendi ve Meslektaşlarına Öğütleri’’, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, Kilis, 16-17 Mayıs 2013.[PDF]

3. ALTIN, Hamza, ‘‘II. Abdülhamid Devrinde Balkanlarda Faaliyet Gösteren Darülmualliminler ve Selanik Darülmuallimini’’, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu Sosyo-Ekonomik Hayat- Eğitim Bildiriler, Selanik, 20-21 Şubat 2014.[PDF]

4. ALTIN, Hamza, ‘‘Osmanlı Dönemi’nde Adana Erkek Öğretmen Okulu’’, Adana Sempozyumu, Adana, 2015.[PDF]

5. ALTIN, Hamza, “Balkan Savaşları Sonrasındaki Göçler ve Osmanlı Matbuatına Yansımaları” II. Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis, 28-29 Nisan, 2016.[PDF]

1.  ALTIN, Hamza, ‘‘Bazı Edebi Eserlerde Ödemişli Efelerin Özellikleri’’, Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, İzmir, 6-7 Eylül 2012.[PDF]

2.  ALTIN, Hamza, ‘‘Taşra Darülmualliminleri ve Mamuratülaziz Örneği’’, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 Mayıs 2013.[PDF]

3. ALTIN, Hamza,  “Osmanlı Döneminde Karadeniz Bölgesinde Yayınlanan Mizah Gazetelerine Dair Örnekler” Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize,  13-15 Mayıs 2016.

     1) Hamza Altın, Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid “II. Abdülhamid Devrinde Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, Edit. M. Hülagü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri,2011, s. 275-307.

     2) Hamza Altın, II. Meşrutiyet Devri Osmanlı Mizah Basını, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014.