MEHMET BARIŞ ASLAN

Doç. Dr. MEHMET BARIŞ ASLAN

Unvan DOÇENT
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail mbaslan@bingol.edu.tr
Dahili No 1756
Oda No C1/21

LİSANS : 1995-1999 / Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü / Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEK LİSANS : 2011-2013 / Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D./ Sosyal Bilimler Enstitüsü

DOKTORA : 2013-2017 / Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D./ Sosyal Bilimler Enstitüsü

2000-2002

Mali müşavirlik Resmi Stajyerliği

2002-2006

Amerikan Lilly İlaç Firmasında Tıbbi Satış Mümessiliği

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ

1- Uluslararası İktisat

2- Ekonomik Bütünleşme ve AB.

3- Mikro İktisat

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ

1- Uluslararası Politik Ekonomi

2- İslam İktisadı ve Finansı

3- Araştırma Yöntemleri ile Yayın Etiği ( Yüksek Lisans)

4- Bitirme Tezi

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Mansur DEMİREL, (2021). Bitlis İlinin Sosyo-Ekonomik Durumunun Swot Analizi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekonomi ve Siyaset Ana Bilim Dalı

2- Necip Abdullah KURTARAN (2022). İslami Bankacılık Sisteminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği,Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı

Ersungur, Ş.M., Aslan, M.B. (2014) "Muş İlinin Gelişme Potansiyelinin SWOT Analizi ile İncelenmesi",  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 213-235.

Ersungur, Ş.M., Doru, Ö., Aslan, M.B., (2017) "Türkiye'de GSYH ve Döviz Kuru Hareketlerinin Cari Denge Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 451-463.

Aslan, M. B., (2017) ''Türkiye-Almanya Dış Ticaretinde Döviz Kuru ve Gelir Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı'', Kesit Akademi Dergisi, 7(3), 389-404

Aslan, M.B., Ersungur, Ş.M., (2018) '''Türkiye ile OECD Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaretin Marshall-Lerner Kuralı Çerçevesinde İncelenmesi '',Uluslararası İktisadi İncelemeler Dergisi, 18.EYİ Özel Sayısı, 525-540

Doru, Ö., Aslan, M.B., (2019) "Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler: Dış Ticaret, Turizm Ve Yatırım Açısından Bir Değerlendirme, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(17), 427-442.

Aslan. M.B. (2020). '' Uluslararası Sermaye Akımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği'', Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 4 (1), 1-22.

Aslan, M.B., Akbakay, Z. (2020) "Küreselleşme Sürecinde Dış Borçların Dış Ticaret Üzerine Etkisi : Türkiye Örneği'' Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(19), 311-326.

Aslan, M.B. (2020). "Hayvansal Üretimin Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Etkileri: Doğu Anadolu Bölgesi İllerine Yönelik Panel Veri Analizi'' Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(UMS'20), 9-19.

Aslan, M. B. (2020).''An Econometric Analysis on the Relationship of Economic Liberalization with Real Exchange Rate'', Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences, 4(2), 271-290.

Ersungur, Ş.M. & Aslan, M.B., Doru, Ö., (2015) "Bölgesel Kalkınmada Sürükleyici Sektörlerin Rolü Ve Önemi: Muş İli Örneği", 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2015 Bildiri Kitabı

Ersungur, Ş.M.,Doru, Ö., Aslan, M.B., (2015) "Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü: TRC1 (Düzey 2) Bölgesi Örneği", 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2015 Bildiri Kitabı

Ersungur, Ş.M.,Doru, Ö., Aslan, M.B., (2016) "Türkiye’de GSYH ve Döviz Kuru Hareketlerinin Cari DengeÜzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı", 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2016 Bildiri Kitabı

Ersungur, Ş,M., Aslan, M.B., Doru, Ö., (2016) ''Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Öncü Sektörlerin Analizi: DAP ve GAP Üzerine Bir İnceleme'', ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2016 Bildiriler Kitabı

Ersungur, Ş.M., Aslan, M.B., Doru, Ö., (2017) "Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği", 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, İstanbul.

Ersungur, Ş.M., Doru, Ö., Aslan, M.B., (2017) "Türkiye'ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analiz", 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, İstanbul

Aslan, M.B.,Ersungur, Ş.M.,(2017) "Türkiye ile OECD Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaretin Marshall-Lerner Kuralı Çerçevesinde İncelenmesi" XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 05 – 07 Ekim 2017,Trabzon

Aslan, M.B.,Doru, Ö.,Ersungur, Ş.M., "Türkiye İle Rusya Arasındaki Dış Ticaretin Gelir Ve Fiyat Esneklikleri Kapsamında İncelenmesi" ,III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 18-21 Ekim 2017, Kastamonu.

Doru, Ö.,Aslan, M.B.,Ersungur, Ş.M., "Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler: Dış Ticaret, Turizm Ve Yatırım Açısından Bir Değerlendirme", III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi,18-21 Ekim 2017, Kastamonu.

Aslan, M.B., ''Yerel Kalkınmada İslami Bankacılık Sisteminin Yeri Ve Önemi'', Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül 2018, Bitlis (Bildiri Özet Kitabı)

Aslan, M.B., ''Yerel Kalkınmada Dengesiz Kalkınma Modeli Örneği'', II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018, Diyarbakır (Bildiri Özet Kitabı)

Aslan, M.B., ''Yabancı Sermaye Girişlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği'',2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,26-27 Nisan 2019, Elazığ (Bildiri Özet Kitabı)

 

1- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

2-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

3-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F DERGİSİ

4-ARTUKLU KAİME ULUSLARARSI İKTİSADİ VE İDARİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Uluslararası Kitap Bölümü

Aslan, M.B. ve Doru, Ö. (2018). ''Investigation of the Foreign Trade between Turkey and Russia in Terms of Income and Price Flexibility''. Recep Efe, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcıkurt, Abdullah Soykan, Bekir Parlak (Ed.). Social Sciences Researches in the Globalizing World​ içinde (s. 78-89 ). ST. Kliment Ohrıdskı Unıversity Press Publication: Sofia.

Aslan, M.B. (2019).''Leading Sectors of Local Development: The Bingöl Province Example'', Bilal Bağış (Ed.). Development Policies: Local Opportunities içinde. Ekin Yayınları: Bursa.

Aslan, M. B. (2020). ''An Econometric Analysis of the Current Account Deficit-External Debt Relationship: The Case of Turkey'', Çağatay Başarır, Burak Darıcı (Ed.). Evolution of Money, Banking and Financial Crisis History, Theory and Policy İçinde (p.183-199), Peter Lang Puplishing: Berlin.

Akbakay, Z. ve Aslan, M. B. (2021). '' Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Dışa Açıklık ve İşsizlik İlişkisi'', Dr.Şahin Kaarabulut (Ed.). İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1 -İktisat Uygulamaları içinde. Gazi Kitabevi: Ankara.

ÖDÜLLER:

"Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği", 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, En iyi Bildiri Ödülü, 10-12 Temmuz 2017, İstanbul

ATIFLAR

1-Muş İlinin Gelişme Potansiyelinin SWOT Analizi İle İncelenmesi

Merdan, K. ve Okuroğlu, M. S. (2016). ''Gümüşhane İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısının SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi'', Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(16), 1-25.

Özmen, H. İ. ve Özmen, F. (2016).'' Bölgesel Kalkınma Stratejilerinin Oluşturulmasında Fütz (Swot) Analizi Kullanımı: Sındırgı İlçe Örneği'', Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 19(36), 501-524.

Doğan, N.Ö ve Ersoy, Y. (2017). Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Swot Analizi: Uşak İli Örneği”, 3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi​, Cilt: 52 (Özel Sayı), ss: 952-969

Merdan, K., (2018). Türkiye'de Organik Tarımın Mevcut Durumu ve Gelişme  Potansiyelinin SWOT Analiz Yardımıyla Değerlendirilmesi”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal),​ vol:4, issue:14, pp: 523-536.

Merdan, K., (2018). Evaluatıon Of Alternatıve Tourism's Current Situatıon And Touristic Potential in Gümüşhane Province By Swot AnalysisSocial Sciences Studies Journal (SSSJournal),​ vol:4, issue:13, pp: 141-153.

Çelebi, H. ve Gök G., Güllü Ö., (2018), ''Aksaray İli Madenciliğinin SWOT Analizi'', Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 8(3), 101-107.

Türk O veToprak L.S. (2019). ''Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi'', Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 185–192.

Esmer, Y ve Pabuçcu H. (2019). ''Stratejik Kariyer Planlama: Bulanık Mantık Yaklaşımı'', İzmir İktisat Dergisi, 34(1), 111-124.

Acar, N. (2019). ''Pınarbaşı Destinasyonunun Pazar Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Swot Analiziı'', Busıness & Management Studıes: An Internatıonal Journal​, 7(2), 863.

Esen, Ş. ve Titiz, G.H. (2019). '' Stratejik yönetim açısından küçük işletmelerin çevresel faktörleri Algılama düzeyi: bartın ili örneği'', 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 99-108.

Ekici, M.S. (2020). Muş İli Ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi. Kayan, A.(Ed.),Kamu Ekonomisi Çalışmalarının Yerel Boyutu İçinde (61-74 ss.). Ankara; Turkey: İksad Yayınevi. https://iksadyayinevi.com/wp-content /uploads /2020 /06 /KAMU-EKONOM%C4%B0S%C4%B0-%C3%87 ALI % C5 %9  EMALARININ- YEREL-BOYUTU-1.pdf

Alican, M. (2020). ''Muş Tarihi: Kentsel Gelişim Merkezli Bir Yaklaşım'', Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1917–1929.

Dölek, İ. (2020). ''Mercimek Kale-Kalecik-Çengilli Tarihi Yol Güzergâhı: Alternatif Bir Turizm Rotası'', Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(UMS'20), 29–33.

Muslu, M. ve Şensoy, F. (2020). ''Muş Yemeklerinin Beslenme Antropolojisi Bağlamında Değerlendirilmesi'', Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(UMS'20), 21–27.

Kurt, A. N. ve Gullap, M. K. (2021). ''The Current Situation, Problems, and Suggestions for Forage Crops in Muş Province'', Turkish Journal of Range and Forage Science, 2(2), 63-72.

2-Türkiye'de GSYH ve Döviz Kuru Hareketlerinin Cari Denge Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı.

Uçak, S. (2017). Cari Denge ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Analizi., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 107-140

Duman, Y.K. (2017). Türkiye'de Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi(FESA), 2(4), 231-244

Barak, D., Naimoğlu, M. (2018). Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: Kırılgan Beşli Örneği, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: Nisan 2018 Cilt-Sayı: 11(2) ss: 82-95, ISSN: 2564-6931, DOI: 10.25287/ohuiibf.396831

Uslu, H. (2018). “Marshall - Lerner Koşulu Ve J Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Farklı Gelir Gurubu Ülkeleri Için Karşılaştırmalı Bir Analiz”,International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) Vol:4, Issue:20; pp:550-561 (ISSN:2149-8598)

Uslu, H. (2018). “Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz”, Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 311-334. DOI: 10.30784/epfad.453358

Polat, M. A. (2019). ''Petrol Fiyatlarının ve Reel Efektif Döviz Kurunun Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesine Etkileri: Sınır Testi Yaklaşımı'', Maliye ve Finans Yazıları ,(112), 149 - 174.

Türkoğlu, M., Konaç, İ. (2020). ''Dış Ticaret ve Cari İşlemler Dengesi Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerinde Etkili midir? 1984-2016 Dönemine Ait Bir Regresyon Analizi Uygulaması''. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11, (28), 637-654.

Balmumucu, Ö., Bozkurt, K. (2020).''Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme Ve Cari İşlemler Dengesi Üzerine Bir Panel Veri Analizi''. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 292-307.

Eren, O, Gürbüz, A.O. (2020). ''Türkiye’nin Seçilmiş Ülkeler İle Olan Dış Ticaretinin Belirleyicileri Ve Reel Döviz Kuru İle İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz''. Maliye ve Finans Yazıları, (114), 295-326.

Bingöl, N., Pehlivan, C. ve Han, A. (2020). '''Turizm Gelirleri-Makro Değişkenler Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Ampirik Olarak İncelenmesi''. Ekev Akademi Dergisi, 82(24), 245-262.

Öztürk, M. (2020). ''The Relationship Between Current Balance and Economic Growth in D-8 Countries''. Strategy International Journal of Middle East Research, 2(1), 1-21.

Özkaya, H. B., Cinel, E. A. (2020). ''Türkiye’de Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri (2006-2019)''. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), 227-261.

Kiriş, O., Kara, M. (2021). ''Ekonomik Büyüme İle Cari Açık Arasındaki İlişkinin ARDL Yaklaşımı İle Tahmini: Türkiye Örneği''. Paksoy, S.(Ed.),Sosyal Bilimlerde Özgün Çalışmalar-2 İçinde (111-134 ss.). Ankara; Turkey: İksad Yayınevi.

Sağdıç, A., Duman, Y.K.(2021). ''Türkiye’de Cari Açık, Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Var Ve Granger Nedensellik Analizi'', Sakarya İktisat Dergisi, 10(3), 213-225.

3- Türkiye ile OECD Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaretin Marshall-Lerner Kuralı Çerçevesinde İncelenmesi

Keskingöz, H., (2018). ''The Impact of The OECD On the Turkish Foreign Trade '', Afro Eurasian Studies Journal , 7(1), 74-98

Kartal, G. (2019).  An Empirical Evidence on the Validity of the Marshall-Lerner Condition in Turkey: An Application of ARDL Bound Testing Approach Uçan, O.(Ed.), Dıscussıons Between Economıc Agents: Trade Policy, Exchange Rates And Growth İçinde (55-73 ss.). Ankara; Turkey: https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/02/DISCUSSIONS-BETWEEN-ECONOMIC-AGENTS-Trade-Policy-Exchange-Rates-and-Growth.pdf

Ünal, A. E. (2021). ''İkili Dış Ticaret Dengesi Ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye-Rusya Örneği'', Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 542-558.(TR Dizin)

4- An Econometric Analysis of the Current Account Deficit-External Debt Relationship: The Case of Turkey

Akbakay, Z. (2020). ''Impact of Financial Development on Current Deficit in Turkey: ARDL Bound Test Analysis'', Çağatay Başarır, Burak Darıcı (Ed.). Evolution of Money, Banking and Financial Crisis History, Theory and Policy İçinde (p.201-216), Peter Lang Puplishing: Berlin.

5-Küreselleşme Sürecinde Dış Borçların Dış Ticaret Üzerine Etkisi : Türkiye Örneği​

Adıgüzel, S. (2020). ''Çin Türkiye Ticaret İlişkileri''.Hatipler, M.(Ed.)  Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar içinde (247-271 ss.). Ankara; Turkey: Akademisyen Kitabevi A.Ş., ISBN 978-625-7795-78-4.

Türki̇ye İle Türk Cumhuri̇yetleri̇ Arasindaki̇ Ekonomi̇k İli̇şki̇ler: Diş Ti̇caret, Turi̇zm ve Yatirim Açisindan Bi̇r Değerlendi̇rme

Duman, E. (2021). ''Türk Cumhuriyetleri’ndeki Bazı Ülkelerin Makroekonomik Endeks Puanlarının Hesaplanması '', Turkish Studies Economics, Finance, 16(1), 263-278. (TR Dizin, Ebsco)

Bulut, M. (2021). ''Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Arasında Sosyal Güvence İş Birliklerinin Değerlendirilmesi'', Bilig, (99), 85-113. (SSCI)