SAİT PATIR

Prof. Dr. SAİT PATIR

Unvan PROFESÖR
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail spatir@bingol.edu.tr
Dahili No 1732
Oda No C1/4

GÖREV UNVANI

GÖREV YERİ

Yıl

AR. GÖR.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1987-1993

YAR. DOÇ.DR.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI BAŞKANI

1993-2010

 

 

 

 

DOÇ.DR.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNE DOÇENT OLARAK ATANMA

2011

İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI

11.04.2011

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (VEKÂLETEN)

 

11.09.2011

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (ASALETEN)

 

11.09.2012

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAMAMLANMASI

12.09.2015

 

İŞLETME BÖLÜM BAŞKANLIĞI

15.09.2015

PROF.DR.

PROFESÖR OLARAK İBF YE ATANMA

26.09.2016

 
 1. Aytekin, Mehmet; Kantitatif Karar Verme Tekniklerinden Doğrusal Programlama ve Maksan A.Ş’de Bir Uygulaması, Cumhuriyet Üniversitesi.SBE,Sivas, 1989.
 2. Taşdemir, Mehmet; Veri Madenciliği; Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörlerin Regrasyon Analizi ile Tespiti, Dicle Üniversitesi SBE, Diyarbakir,2012.
 3. Tan,Muhsin; Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü ve Değerlendirilmesi Bingöl Devlet Hastanesinde Bir Uygulama, Bingol Üniversitesi SBE, Bingöl,2016.
 4. Asin, A ,Aziz; The Role of Human Power and İmpact on The Employee Performance in Five Star Hotels, Bingöl Üniversitesi,SBE,Bingöl,2017.
 5. Sameaah Sulaiman Khoshnaw, The Important of six Sigma Methodology in The Quality of Hospital Services Erbil Sample Hospitals, Bingöl Üniversitesi,SBE,Bingöl,2017.
 6. Hangav Kareem Saadi, The Role Pricing Strategies on Consumer Purchasing Decisions, Bingöl Üniversitesi,SBE,Bingöl,2017.
 7. Sameer Mohammed Salih Bazeed, How Much The Extent That Practice by University Leaders for Transformational Leader ship Style and its İmpact on the Quality of Educational,   Bingöl Üniversitesi,SBE,Bingöl,2017.
 8. Omar,Hewa Mohammed, Quality of Hıgh Education and Its Contrıbution to Achıeve Competitive Advantage,Bingol üniversitesi,SBE,Bingol,2017.
 9. Redar Abdulqader İsmael,The Role Human Resource management Strategies on Organizational performance,SBE, Bingol,2017.
 10. Kwan Abdulqader İsmael, Admistrative Leadership and its Role on Achieving success Strategies. SBE,Bingol,2017.
 11. Jawhar Ahmed Saeed, The İmpact of The Use of The Modern management Accounting in Decision Making for Industrial Companies İn the İraq, SBE, Bingöl 2018.
 12. Shafeeq Ababakr Bakhshı,  Accounting System and Financial for Insurance Companies in the İraq, SBE, Bingöl 2018.
 13. GHAFOUR BLAND MOHAMMED, (2019). The impact of strategic planning on organizational performance:A study of private hospitals in Erbil city, Bingöl Üniversitesi-SBE.
 14. HASSAN KARWAN FATHELDEEN, (2019). Innovation and its impact on the organizational reputation /field study for the views of the employees of oil companies in the province of Dohuk, Bingöl Üniversitesi-SBE.
 15. IBRAHIM SHORSH MOHAMMED IBRAHIM, (2019). The role of promotion process in attracting customers towards products in the Iraq-region/Erbil, Bingöl Üniversitesi-SBE.
   

1. PATIR,S: A Field Research For The Determination Of Factors Affecting Credit Card In The Province Of Bingol Preferences: Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST);ISSN: 2458-9403.Vol. 3 Issue 5, May – 2016 [Full text online]

2. PATIR,S;  A Fıeld Study Project For Determınıng The Performance Of The Cıvıl And Government Instıtutıons: Malatya Example: Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST).ISSN: 2458-9403.Vol. 3 Issue 5, May – 2016. [Full text online]

3.PATIR,S;  A field study to determine the factors affecting the choice dormitory: Bingol example. International Journal of Innovative Science Engineering and Technology.   Vol.3.İssue.6, June 2016 [Full text online]

4.PATIR,S., Bingol Province is a Case Study for the Determination of  Business and Organizations of  Project Management Perception, International Journal of Innovative Science Engineering and Technology,  Vol.3.İssue.7, July 2016. [Full text online]

5.PATIR.S.,Tan.M;Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modeli İle Dağıtım Planı Oluşturma,İnternational Journal of Social and Educational Sciences,Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi,2017,Vol,4.No.8,135-147.

6.PATIR,S,GÜVEN,M.TAN,M;Bingöl İli Hane Halkının Bilgi Teknolojısı kullanım Oranı ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma,Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2017,1(1),115-132,yayın No:3815366). 

7.TAN,M, PATIR,S;  Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü ve değerlendirilmesi Bingöl Devlet Hastanesinde bir uygulama. Journal of Current Researchers on healty Sector 2017,7(2),30-40. yayınNo:3669582).

8.PATIR S,USLU A,UYRUN A (2017); Bekleme hattı(kuyruk) modeliyle servis sisteminin analizi: Bingöl üniversitesi merkezi Yemekhanesi Örneği. Journal of Recreational and Tourism research, 4(3),13-28.(Yayın No:3632103).

9. PATIR S,AYDIN A (2017) ; Ürün tasarımında müşteri memnuniyeti algılamaısı üzerine bir alan araştırması:Malatya Örneği, Bingöl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Dergisi,7(7), 9-32.(Yayın No: 3814656).

 

1. Patır,S,Yıldız,M. Selami, “ Talep Tahmininde Monte Carlo Simülasyonunun Uygulanması” Ekev Akademi Dergisi yıl:7,Sayı: 1,17,Güz 2003. [Full text online]

2. PATIR,S. “Doğrusal Programlamada Prımal ve Dual İlişkisinin İrdelenmesi ve Bir Örnek Uygulaması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Www.E-Sos der.Com ISSN: 1304–0278 Yaz–2007 C.6 S.21 (172–191). [Full text online]

 

3.PATIR,S,Kalite Anlayışında Altı Sigma Yaklaşımı” E-sosder, Electronic Journal of Social Sciences, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Www.E-Sos der.Com 2008, Cilt 7,Sayı 24, s 63-83. [Full text online]

 

4.PATIR,S, YILDIZ, Mehmet Selami “İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri”. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008, Cilt. 13, Sayı 1, s293-315, [Full text online]

 

5.PATIR,S,”A New Solutıon Algorıtm For The Transportatıon Model”. Ekev Akademi Dergisi, Güz 2008, Cilt.12 Sayı 37, s 451–462. [Full text online]

 

6. PATIR,S “Tam Sayılı Programlama Ve Malatya Maksan Transformatör İşletmesine Bir Uygulama” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2009, Cilt.23, Sayı 1, s193-206. [Full text online]

 

7.PATIR,S “Dinamik Programlama ve Bir Ecza Deposunun Şehir İçi İlaç Dağıtımına Alternatifli Bir Çözüm Önerisi”. Atatürk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009, Cilt. 23 Sayı 2, s 63–79. [Full text online]

 

8. PATIR,S, “ Faktör Analizi İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması” Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2009,Cilt 23.Sayı 4,sayfa 69-86. [Full text online]

 

9. PATIR,S, Karahan Mehmet., “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması” İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,Cilt 1.Sayı 2,2010, ss.27-44,ISBN:1309-2448. [Full text online]

 

10. PATIR,S, “ İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri ve Kontrol Grafiklerinin Malatya’daki Bir Tekstil(İplik Dokuma) İşletmesinde Bobin Sarım Kontrolüne Uygulanması” Konya Selçuk Üniversitesi,İİBF Dergisi, Konya Selçuk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Yıl 9,Sayı 18, s.243-262, Ekim 2009.İSSN 1303-8370. [Full text online]

11.YILMAZ,Ş, K, PATIR, S; Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı, AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERĠİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES, İLKBAHAR 2011 CİLT:2 SAYI:1,S.91-113. [Full text online]

 

 

 

 

 

 

1.PATIR, S, Patır, Ş; Malatya İli Özel-Sivil Kuruluşlar ve Kamu Kurumlarında Proje Üretkenliklerinin Belirlenmesine İçin Bir Alan Araştırması, 3. Uluslararası  Bölgesel Kalkınma Konferansı,3.rd. İnternational  Regional Development Conferense,15-16,Ekim/October,2016.Bingol/TURKEY. [PDF]

2. PATIR, S, Aydın, A; Ürün Tasarımında Müşteri Memnuniyeti  Algılaması Üzerine Bir Alan Araştırması: Malatya Örneği; Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı,3.rd. İnternational Regional Development Conferense,15-16,Ekim/October,2016.Bingol/TURKEY. [PDF]

3. PATIR, S, Güven, M, Tan, M; Bingöl İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve  Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı,3.rd. İnternational Regional Development Conferense,15-16,Ekim/October,2016.Bingol/TURKEY. [PDF]

4. Güven, M, PATIR, S, Yüksel, S; İşletmelerdeki Planlamanın Örgütlenme ve Karar Almaya  Etkisi Üzerine Bir Araştırma; 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı,3.rd. İnternational  Regional Development Conferense,15-16,Ekim/October,2016.Bingol/TURKEY [PDF]

5. PATIR, S , Yolcu, Y;  Bingöl iline Yapılan Devlet Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bölge Ekonomilerine Katkıları,3. Uluslararası  Bölgesel Kalkınma Konferansı,3.rd. İnternational  Regional Development Conferense,15-16,Ekim/October,2016.Bingol/TURKEY. [PDF]

6. Tekin, M, Karahan, M,Gezer,İ, PATIR, Sait “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yatkınlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”,1. Uluslar arası,5.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu,27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhan Faik İçli Meslek Yüksek Okulu,Konya.

7. PATIR, S,Tetik,N., “Kriz Döneminde Kredi Kartlarının Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Malatya Örneği”, Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Sempozyumu 1. 16-20 Nisan 2010,Malatya.                                                                                                                                                          

8. PATIR,S, Karahan, M.,Güven, M.,Baydaş,A., “İşletmelerin Ekonomik Yenilikleri Kullanma Düzeyi: Malatya Sanayi İşletmelerinde Bir Alan Araştırması”, International Conference Entrepreneurship, Family Business and Innovation, Cankaya Unıversity,21-23 Octobery,2010,Ankara.

9. PATIR,S.,Güven,M.,Baydaş,A., Yağmurlu,N.M., “Malatya İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve Yaşam Koşullarının  Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”

8th Internatıonal Congress On Knowledge, Economy & Management Conference  Istanbul University Faculty of Economics October

28th-31st, 2010,  İstanbul, Turkey.

10.PATIR.S.,TAN,M.,A Distribution Plan the Transport Models of a Beverage Business Operating Business in Bingol,İnnovation and Global İssues in Social Sciences,Extended Abstracs Book,Patara Antique City Parliamnet Building,Antalya,April,27-29,2017.www.inglobe.org

11.PATIR.S.,BERDİBEK,U.,TAN,M.,A Study on University Students' GSM Operator Preferences with Game Theory Analysis,Extended Abstracs Book,Patara Antique City Parliamnet Building,Antalya,April,27-29,2017.www.inglobe.org

 

1. PATIR, S, “Standart Formu Yapay Değişken İçeren Doğrusal Programlama Probleminin Çözümünde İki Aşamalı Simpleks Algoritması”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24–25 Mayıs 2007 – İnönü Üniversitesi Malatya.

 

2. PATIR, S, “Malatya Sanayi İşletmelerinde Bilgisayar, İnternet ve E-Ticaret Kullanım Düzeyi 2001-2008 Karşılaştırması, TUİK !7. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı,2008.S.224-250.Ankara.

 

3.PATIR,S., “Malatya Sanayi İşletmelerin Teknolojik Yenilikleri Kullanma Düzeyi Ve Üretim Sürecine Uyarlama Sorunları”, Hitit Üniversitesi VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi Kitabı, S, 827-837.Çorum.2008.

 

Dergi hakemliği:

1.Bingöl üniversitesi “sosyal bilimler enstitüsü dergisi”                                          

2. Afyon Kocatepe Üniversitesi sosyal bilimler dergisi:                    

 3. Bartın Üniversitesi İBF Fakültesi dergisi:                

 4.Dicle üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü dergisi 

5. Fırat üniversitesi Harput Araştırmalar Dergisi (2017).

6.Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017):

7. Bingöl Üniversitiesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi İktisadiyat (2017):                                                   

8. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017).

 

 1. YURT KUR YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, BAP PROJESİ,  PROJE YÖNETİCİSİ, ÖZ SERHAT YAYINCILIK, MALATYA-2010.
 2.  DOĞAL GAZ TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI:MALATYA ÖRNEĞİ,PROJE YÖNETİCİSİ,ÖZ SERHAT YAYINCILIK, MALATYA-2012
 3. YEŞIL AMBALAJLAMA VE ÜRETICI İŞLETMELERIN YEŞIL AMBALAJ GELIŞTIRME YAKLAŞIMLARINA İLIŞKIN AMPRIK BIR ÇALIŞMA: MALATYA ÖRNEĞI,   2010/95 NOLU PROJE, ARAŞTIRMACI,  MALATYA 2012.
 4. TEDARİK ZİNCİRİ ENTEGRASYONUNUN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARATIRMA MERKEZİ DESTEKLİ PROJE,ARAŞTIRMACI,2017.
 5. KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II (PRE II) HERKES İÇİN KAYITLI İSTİHDAM PROJESİ SOLHAN BELEDİYESİ, DANIŞMAN/EĞİTMEN, 2017.AVRUPA DESTEKLİ PROJE.

1. PATIR, S; Bilimsel Araştırmalarda  Uygulamalı İstatistik,

İSBN: 978-605-89056-4-1.  Öz Serhat Yayıncılık. BİNGÖL, 2015.

 

2.PATIR,S, Çağdaş Yönetim Anlayışında Üretim Yönetimi,

ISNB:978-605-89056-1-0, Öz Serhat Yayıncılık, BİNGÖL 2015.

 

3. PATIR, S; Nicel Karar Yöntemleri Yöneylem Araştırması, ISNB:978-605-89056-2-7,  Öz Serhat Yayıncılık, BİNGÖL 2015.

 

4:  PATIR, S; İn Modern Management Approach; PRODUCTİON MANAGEMENT,  ,ISBN:978-605-89056-8-9. Öz Serhat Yayıncılık, Bingol,2015

 

5: PATIR, S ;  For Graduate Students: APPLİED STATİSTİCS, ISBN: 978-605-89056-4-1.Öz Serhat Yayıncılık. BİNGÖL,2015.

 

 

6. PATIR,S; İşletme Matematiği, İSBN:978-605-89056-6-5, Öz Serhat Yayıncılık,Bingol,2016.

 

7. PATIR,S.,For Graduate Students: Business Mathematics.,ISBN:978-605-67087-0-1.,Öz Serhat Yayıncılık,Bingöl,2016.

 

8. PATIR,S.,PATIR ,Ş (2017);BİNGÖL'DE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI, ISBN: 978-605-67087-1-8. ÖZSERHAT YAYINCILIK. , , 

 

 

1. Loglinear Analiz Yöntemi ile yurt kur yurtlarında Barınan öğrencilerin memnuniyet araştırması: Bingöl Örneği,İSBN:978-605-89056-7-2,Öz Serhat Yayıncılık,Bingöl 2015.

 

2. Bingöl Halkının Üniversite Algısının Araştırılması, İSBN: 978-605-89056-5-8,Öz serhat Yayıncılık, Bingöl 2012.

 

3. PATIR, S. Yıldız, M.S. “21.Yüzyılda Türkiye'de Kobi’ler ve Avrupa Birliği Sürecindeki Kazanımları”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de Siyasal Hayat Cilt: I-II. Aktüel Yayınları, 2005,İstanbul.

                          

4.PATIR,S,Tetik,N.,Aydın,A.B.,Küresel Krizin Dünyada ve Türkiye’ye Yansımaları ve Malatya sanayi İşletmelerine Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması, ISNB:978-9944-141-82-6, Ekin Yayınevi,Mart 2009. 

 

5. PATIR,Sait, Girişimcilik ve Küçük İşletmeler(Bölüm Yazarlığı) ,İSBN:978-605-395-191-9.Nobel Yayınları,2009,İstanbul.

 

6. PATIR, S,  Proje Yönetimi ve Malatya İli 2004–2008 Yılları Arasındaki Proje Performansını Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması, ISNB: 978-605-89056-0-3,Öz Serhat Yayıncılık, MALATYA 2009.

7. PATIR,S,Tetik N,Uğur,A.,Karahan,M.,Ünal,A., Yurt Kur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Memnuniyet Araştırması,

İnönü Üniversitesi BAP Birimi Destekli Proje ISNB:978-605-89056-3-4,Öz Serhat Yayıncılık, Malatya-2010

 

8. PATIR, S,  Otlu,  F,  Türk, M, Tetik,N, Ünal,A., Doğal Gaz Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması:Malatya Örneği, İnönü Üniversitesi BAP Birimi Destekli Proje ,İSBN:978-605-89056-6-5. Öz Serhat Yayıncılık, Malatya-2012