AHMET KADİROĞLU

Öğr. Gör. AHMET KADİROĞLU

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / REKTÖRLÜK
E-mail akadiroglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5180
Oda No Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi C/Z 20

 

Lise Erzurum Lisesi (2004-2007)
Lisans Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (2010-2014)
Yüksek Lisans  Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat ABD (2014-2017)
Doktora Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD (2017- 2022)

 

 

ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE YIL
Öğretim Görevlisi PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi) Bingöl Üniversitesi 2019- Devam

 

Kadiroğlu, A. (2023). Enflasyon ve Kamu Borçlarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (2), 1200-1210. DOI: 10.11616/asbi.1270565 (TR DİZİN)
Kadiroğlu, A. (2023). Türkiye’de dış borcu etkileyen ekonomik faktörler: ARDL sınır testi yaklaşımı (1994-2020). Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (3) , 786-799 . DOI: 10.25287/ohuiibf.1250733 (TR DİZİN)
Kadiroğlu, A. (2023). Döviz kuru, dış borç stoku ve dış borç servislerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: FMOLS, DOLS ve CCR yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (41) , 64-77 . DOI: 10.18092/ulikidince.1250971 (TR DİZİN)
Kadiroğlu, A. (2024). The Effect of Selected Variables on External Debt Stock: The Case of Türkiye, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 176-196. DOI: https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1362338 (TR DİZİN)
Kadiroğlu, A. & Türko, E. S. (2024). Actors of Local Economic Development in Türkiye. Turkish  Studies- Economics, Finance, Politics, 19(1), 207-224. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.71771 (TR DİZİN)

 

Türko, E.S. & Kadiroğlu, A. (2017). Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Sciences, 5(57), 76-99. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12862
Kadiroğlu, A. & Türko, E.S. (2018). Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2, 34-53. http://dergipark.gov.tr/baybem/issue/38082/422075
Kadiroğlu, A. & Karaman, A. (2023). Bölgesel Kalkınma ve Pazarlama Açısından Bingöl İli Arı Ürünleri Üretiminin Trend Analizi İle Değerlendirilmesi, Journal of BinBee Apicultural and Natural Products, 3(2), 10-16. 

 

 

Türko, E.S., Kadiroğlu, A. (2016). Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama. II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Ekim 2016 Erzurum, 351-372.

Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2018). Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 3-5 Mayıs 2018 Bayburt, 23.
Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2019). Arıcılık sektörünün ekonomik yapısı: Uluslararası eğitim katılımcılarına yönelik bir uygulama. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-13 Ekim 2019 Bingöl, 351-362. 
Kadiroğlu, A. (2021). The validity of the environmental Kuznets curve in the service sector for Turkey. 7th International Conference on Business and Economics Studies, September 4-5 2021 Erzurum. 
Kadiroğlu, A. (2023). Dış Borç Stokunun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz. II. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Küresel Siyaset ve Ekonomide Yeni Tehditler ve Fırsatlar, 19-20 Ocak 2023 Bingöl, Türkiye.
Kadiroğlu, A. (2023). The Economic Factors Affecting External Debt In Turkiye: An ARDL Bound Test Approach (1994-2020). 13th International Conference on Culture, Civilization and Social Sciences, 26-27 January 2023 Cairo, Egypt.
Kadiroğlu, A. (2023). The Effect of Exchange Rate, Trade Openness Rate and Inflation on Gross Fixed Capital Formation: The Case of Türkiye. VI. The International Academic Studies Congress, 21-23 December 2023 Bingöl, Türkiye.

 

1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, PİKOM-Arı.2020.001 2020 (Haziran)-2023 (Haziran). Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BÜMAK).

2. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Proje No: 121B834 Atıkları Dönüştürüyor Doğamı Koruyorum, Rehber (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Fevzi ŞEVİK), Proje Bütçesi: 66.228,80 TL, 2021-2022.

Kadiroğlu, A. (2023). “Impact of trade openness, FDI, exchange rate and inflation on economic growth: A case study of Türkiye” Economy and Business in the Age of Digitalization, Ed. Mehmet ŞAHİN & Özge UYSAL ŞAHİN, 87-103, Holistence Publications, Çanakkale. 

Kadiroğlu, A. & Türko, E. S. (2023). “Regional disparities and local economic development in Türkiye” Economics and Administration Sciences Modern Analysis and Researches, Ed. Ahmet Niyazi ÖZEKER, 1-26, Livre De Lyon, Lyon.  

Kadiroğlu, A. & Türko, E. S. (2023). “Regional Classification and Economic Development in Türkiye” International Studies in Economics and Administrative Sciences, Ed. Mustafa METE, Aytaç TOPTAŞ & Funda MERMERTAŞ, 1-16, Serüven Publication, Ankara.  

Kadiroğlu, A. (2023). “The impact of innovation, foreign direct investments, trade openness, economic growth on carbon emissions in Türkiye” Economics and Finance Studies, Ed. Serhat ALPAĞUT, 29-41, Özgür Yayınları, Gaziantep.  

Kadiroğlu, A. (2023). " The role of the beekeeping sector in the regional development process" Bee and Bee Products, Ed. Ebubekir İZOL, Mine KOÇYİĞİT, Yusuf Kenan HASPOLAT, 68-78, Orient Publications, Ankara.   

Kadiroğlu, A. (2021). "Differences among women entrepreneurs in rural areas: a survey in beekeeping sector" Regional Differences in Women Entrepreneurship, Ed. Esra Sena Türko, 102-143, Peter Lang Publishers, Berlin.   

Kadiroğlu, A. & Türko, E. S. (2021). "Regional Development Agency Grants and Innovations Activities: A survey in Erzurum Sub-Region" The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities, Ed. Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan& Dr. M. Fatih Sansar, 229-248,  Livre De Lyon Publishers, Lyon.

 

Seminer, Yerel Ekonomik Kalkınmada Arıcılık Sektörü: Satış ve Pazarlama, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Konuşmacı, 2022, Bingöl Üniversitesi. 

Training Course on Production Management of Beekper Professional Cooperatives for Developing Countries-Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bursu. 2 Ağustos-20 Eylül 2019, Çin Halk Cumhuriyeti