MEHMET ZÜLFİ CENNET

Doç. Dr. MEHMET ZÜLFİ CENNET

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail mzcennet@bingol.edu.tr
Dahili No 5579
Oda No D/II-24

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu (1980). İlk öğreniminden sonra Diyarbakır Çelebi Eser Bölge Yatlı Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı (1994).

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Tâhir b. ‘Âşûr ve Nesh Anlayışı” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2010).

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Şerîf el-Murtazâ’nın Kur’ân Anlayışı ve Yorum Yöntemi” adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı (2016).

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip ve Vaizlik görevlerinde bulundu (2003-2012). Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden mezun oldu (2010).

Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fak. Tefsir Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başladı (2012). Halen Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Konulu Tefsir ve Kur’an Kelimeleri Ansiklopedisi Projelerinde bölüm ve madde yazarlığı yaptı. Tefsir alanında yayınlanmış kitap ve kitap bölümleri; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İlahiyat Fakültesi  Selçuk Üniversitesi (Konya)  2002
Yüksek Lisans  Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD.  Yüzüncüyıl Üniversitesi  2010
Doktor   Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD.  Atatürk Üniversitesi  09.05.2016
Doçent      
Profesör    

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:        Tahir b. Aşûr ve Nesh Anlayışı

Doktora Tez Başlığı:                    Şerîf el-Murtazâ'nın Kur'ân Anlayışı ve Yorum Yöntemi

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

1. 1991-1994 Hafızlık: Çelebi Eser Bölge Yatlı Kur’an Kursu

2. 2004-2007 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip

3. 2007-2010 Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

4. 2010-2011 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip

5. 2011-2012 Vaiz/Müftü V.

 

 

SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER

LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

GÜZ

TEFSİR TARİHİ VE USÛLÜ

2

TEFSİR I

2

KUR’AN OKUMA VE TECVİD I-V

2

TEFSİR II

2

BAHAR

TEFSİR TARİHİ VE USÛLÜ

2

KUR’AN OKUMA VE TECVİD I-V

2

TEFSİR IV

2

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

GÜZ

KLASİK TEFSİR METİNLERİ

3

ARAP DİLİ FONETİĞİ

4

BAHAR

MEZHEBİ TEFSİR

3

TASHİHİ HURUF DERSLERİ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahir b. Âşûr’un Teorik ve Pratik Nesh AnlayışıBingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty, 2015, cilt: III, sayı: 6, s. 171-201.

2. Mezhebî Kimliğin Belirlenmesinde Algı Yanılması - Şerîf el-Murtazâ’nın Şiîliği ve Mu’tezilîliği -Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: XVIII, sayı: 2, s. 39-49.

3. Şerîf el-Murtazâ’ya Göre Kur’ân’ın İ’câz Yönü: SarfeDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBED), 2016, cilt: VIII, sayı: 17, s. 247-255.

4. Risâletine Delil Oluşu İtibariyle Kur’an’da Hz. Muhammed’in Nübüvvet Öncesi Hayatına Dair İzdüşümler, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (Aralık 2020): 205-220 .

5. Fahreddin Râzî’nin İ‘câz Düşüncesinde Bir Kırılma Noktası Olarak Sarfe Temayülü Tartışması, (e-Şârkiyat, 2021)

6. Kur’ân-ı Kerim Tilâvetinin Keyfiyeti, Marifetname 8 / 1 (Haziran 2021): 141-168.

7. Kıraat Farklılıklarının Dilbilimsel İmkân Zeminine Dair Bir İncelenme, EKEV Akademi Dergisi, (Ağustos 2021).

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

   1. Şiî Akılcı Geleneğin Kur’an Anlayışı ve Ayet Yorumlaması (Şerif Murtazâ Örneği)İslam ve Yorum: Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, Malatya, 2017, cilt: II, s. 173-190.

2. “Gençliğin Anlam Arayışına Bir Katkı: Kur’an Ekseninde İliyyâ Ebû Mâdî’nin Agnostik Düşüncesine Bir Eleştiri”, Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu 15-16 Ekim 2018,  Bingöl, 2018, 285-302.

3. “Mitolojik Bir Figür Olarak ‘Ûc b. ‘Unuk’un Tefsirlere Yansıması”Uluslararası Mitoloji Sempozyumu2-5 Mayıs 2019, Ardahan, 605-614.

YÜRÜTÜLEN PROJELER

1. Diyanet İşleri Başkanlığı: Konulu Tefsir Projesi

Konu Yazarlığı  “Kölelik ve Cariyelik” konusu,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı: Kur’ân Kelimeleri Ansiklopedisi Projesi

Madde yazarlığı  “B-Ḳ-ʿ/ب ق ع maddesi.

YAYINLANMIŞ KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ

1. Şiî Usûlî Geleneğin Kur'an Yorumu (Şerif Murtazâ Örneği)Fecr Yayınları, 2016, Ankara.

2. Tefsir (Sûrelerin Nüzul Sırasına Göre Analizi “Vahyin Başlangıç Yılları (İlk Çağrılar ve Putperestliğe İlk Eleştiriler)”, Lisans Yayıncılık, 2019 İstanbul, s. 11-36.

3. Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir Kölelik ve Cariyelik”, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2021, İstanbul.

1) “Kur'ân Nüzûlünün Medine Dönemi”, X. Tefsir Akademisyenleri Sempozyumu, (Katılımcı), 2013, Kahramanmaraş.

2) “Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı “Medya ve Kur’ân” Sempozyumu”, (Katılımcı, 23-24 Mayıs, 2014, Sakarya.

3) "Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı)" 27 – 29 Mayıs 2016 / Ankara.