MEHMET EMİN YAŞAR

Öğr. Gör. MEHMET EMİN YAŞAR

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
E-mail meyasar@bingol.edu.tr
Dahili No 1767
Oda No C/ II-9

Kafkas Üniversitesi  İşletme Bölümü                                - Lisans - 2011

Yüzüncüyıl Üniversitesi   Yönetim ve Organizasyon ABD   - Yüksek Lisans - 2015

 

GİRİŞİMCİLİK I

GİRİŞİMCİLİK II

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İLETİŞİM

ETİK

ELEŞTREL DÜŞÜNCE VE GİRİŞİMCİLİK

GENEL İŞLETME

ÇALIŞMA ORTAMINDA TRAVMATİK ETKENLER

 

GÖNÜL, F., & YAŞAR, M. E. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Öz Yeterlilik ve İşsizlik Kaygılarının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi. Bingöl Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 85-101.[Full text Online]

YAŞAR, M. E. & AYDEMİR, İ.(2023) "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA"Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Cilt: 24, Sayı: 3.[Full text Online]

AYDEMİR, İ., KÖSE, H., & YAŞAR, M. E. (2023). "SAĞLIK HİZMETLERİ KULLANICILARININ SANAL ORTAMDAKİ İLETİŞİM BOYUTLARINA YÖNELİK ALGILARININ TÜKETİCİ TERCİHİNE ETKİSİ"Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı / Issue: 33 (2023), Sayfalar / Pages: 103-118.[Full text Online].

AYDEMİR, İ., & YAŞAR, M. E. (2023)."ÖN LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA​"Trakya Eğitim Dergisi, 13(2), 1270-1281[Full text Online].

AYDEMİR, İ., & YAŞAR, M. E. (2023). Üniversite Personelinin Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Davranışları ile Sağlık Okuryazarlığı Bilgi Düzeyi İlişkisinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 123-134.(Full Text).

YAŞAR Emin M.,GÖKOĞLAN K., KÖK M.,(2022) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT EKONOMİSİNE KATKISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı,1, pp. 13-37,[Full text Online].

YAŞAR Emin M., YALMAN, F.,(2021) "Assessment of Knowledge, Attitudes and Practices Towards New Coronavirus (Sars-Cov-2) of Healthcare Workers During the Rapid Rise Period of the COVID-19 Outbreak* COVID-19 Salgınının Hızlı Yükseliş Dönem৻nde Sağlık Çalışanlarının Yeni Koronavirüse (Sars-Cov-2) Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,pp.,369-388,[Full text Online].

PATIR, S.,YAŞAR, Emin M (2021)"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ PAYLAŞIMI ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ"VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ,/ 6 (12) / 144-158,[Full text Online].

ATA, S.,DÜLEK, B., YAŞAR, Emin M (2021) "THE EFFECTS OF GREEN ADS ON CUSTOMERS’ PURCHASE DECISION: THE MODERATING ROLE OF GENERATIONS"INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES,7(45):2054-2062,[Full text Online].

YAŞAR Emin M., YALMAN, F.,(2021) "RELATIONSHIPS BETWEEN HEALTH LITERACY, HEALTHY LIFE STYLE AND RATIONAL DRUG USE"  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı,28, Ss., 292-307,[Full text Online].

ATA, S. BAYDAŞ, A., YAŞAR, Emin M (2021) "THE RELATIONSHIP BETWEEN DETERMINANTS OF SHOPPING SITES AND CUSTOMER TRUST, PURCHASE INTENTION, SATISFACTION, AND REPURCHASE" Cumhuriyet University Journal of Economics and Administrative Sciences, Cilt 22, Sayı,2, s.324-349,[Full text Online].

YALMAN, F., BAYDAŞ, A., YAŞAR, M. Emin., ÇAMUKA, S. (2021) "THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTIC OF OUTPATIENTS ON HOSPITAL PREFERENCES"Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Pp. 305-355, [Full text Online].

DÜLEK, B., YAŞAR, Emin.M.(2021) "Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutları Üzerine Etkisi",Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 3,Sayfalar 799-807,[Full text Online].

YAŞAR Emin M., YALMAN, F., ÇELİK Ş., (2021) "PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERİN COVID-19 KORKUSU, GÜVEN DUYGUSU VE YARDIMLAŞMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ​"Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:11,Sayı:21,Ss.206-226.[Full text Online].

ASLAN, İmran, & YAŞAR, M. (2020). Measuring Social Media Addiction among University Students.Internaional Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences,10(2), 468-492.[Full text Online].

DÜLEK, B., YAŞAR, E.M.(2020) MARKA BEĞENİLİRLİĞİ ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA,. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(63), 3958-3965.[Full text Online].

BAYDAŞ, A.,AKTAŞ, M. YAŞAR, M. Emin (2020) "ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜN AMBALAJININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ -BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ" Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8 (16), s. 314-333.[Full text Online].

AYDEMİR İzzet., YAŞAR Emin M., ÇELİK Ş., (2020) "AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİ SATIN ALMA VE KULLANMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ" Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:10,Sayı:20,Ss.311-330.[Full text Online].

YAŞAR, M.Emin., BAYDAŞ, A., ÇELİK, Ş., (2020) "DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE PREFERENCES OF YOUTH FOR PURCHASING NEW PRODUCTS: APPLICATION OF CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS" Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Pp. 195-225.[Full text Online].

BAYDAŞ, A., YALMAN, F., YAŞAR, M. Emin (2020) "THE MEDİATİNG ROLE OF HEALTH LİTERACY İN THE EFFECT OF HEALTH SERVİCE QUALİTY ON PATİENT LOYALTY",Internaional Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences(IJCEAS),Vol 10, No 1, [Full text Online]

AYDEMİR.İ., YAŞAR, M.Emin (2020) "DEMOGRAFİK DEĞİŞİM KURAMININ SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ"Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt:8,Sayı:15,ss.102-116.[Full text Online]

BAYDAŞ, A., YAŞAR, M. Emin (2020) "REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ"  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10,Sayı.19,Ss.179-206.[Full text Online]

BAYDAŞ, A., BAYAT, M.,YAŞAR, Emin M. "AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE DETERMINATION OF CONSUMER PERCEPTIONS RELATED TO MOBILE MARKETING APPLICATIONS​"Internaional Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences(IJCEAS),Vol 9 No 2 (2019).[Full text Online]

BAYDAŞ, A., YAŞAR, M.Emin.,(2019)"MARKA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATINALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA"VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Sayı,8, pp.144-166.[Full text Online]

BAYDAŞ, A., YAŞAR, M.Emin., (2019) "REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA "​AN APPLIED RESEARCH ON DETERMINATION OF ADVERTISING AND EFFECTIVE ADVERTISING COMPONENTS"USOBED (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi), 3(2): 204-217.[Full text Online]

BAYDAŞ, A., YAŞAR, M.Emin.,(2018) "VERİMLİLİK AÇISINDAN KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRMENİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA" "THE EFFECT OF PERSONAL SALES AND SALES DEVELOPMENT ON BUSINESS PERFORMANCE IN TERMS OF PRODUCTIVITY: A SAMPLE STUDY" SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, YIL: 2018 ,Cilt: 6, Sayı: 12 : 345 - 359. [Full text Online]

BAYDAŞ, A., YAŞAR, M.Emin.,(2018) "AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA , AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE EFFECT OF PACKAGING ON PURCHASE BEHAVIOUR" BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 16 : 49-68..[Full text Online]

KORKUT, F. YAŞAR, M.Emin.(2018) "TÜRKİYE VE ALMANYA’NIN SOSYAL HİZMET POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI; “KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME”ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, Cilt: 4 , Sayı: 9 :274-289.[Full text Online]  (PDF.

YAŞAR, M.Emin. KORKUT, F. (2018) "TÜRKİYE’DE DENETİM VE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR,  GOVERNANCE IN TURKEY AND INDEPENDENT REGULATORY ORGANIZATIONS" ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, Cilt: 4 , Sayı: 8 :40-52.[Full text Online]  (PDF.

 GÜVEN, M , YAŞAR, M.Emin. (2017). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (-), 127-142.[Full Text Online] (PDF)

BAYDAŞ A., YAŞAR M.Emin., KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 10, 502-524, [Full text Online 

Kesen, M., Oğrak, A. ve YAŞAR, M.Emin. (2016) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2): 514-528. [Full Text Online] (PDF)

YAŞAR M.Emin, AYDEMİR, İ.,(2024) "LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME VE KARİYER PLANLAMASI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ"12. Uluslararası "Başkent" Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi,MAY 09-11,2024 | Ankara–Turke (Full Text).

YAŞAR M.Emin,GÖNÜL, F., (2024) "DUYGUSAL ZEKÂNIN İŞ STRESİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ"11TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON SOCAIL, HUMANITIES, ADMINISTRATIVE, AND EDUCATIONAL SCIENCES,796-804.(Full Text).

GÖNÜL, F., YAŞAR M.Emin(2023) "YAŞAM DOYUMU, PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ, ÖZ YETERLİLİK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA " 4. ULUSLARARASI AZERBAYCAN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, 197-213.(Full Text).

GÖNÜL, F., YAŞAR M.Emin(2023). "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİLİK, İŞSİZLİK KAYGISI VE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"9. Uluslararası BAŞKENT Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 139-150.(Full Text).

AYDEMİR, İ., YAŞAR M.Emin(2023). "GENEL SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİT EDİLMESİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA"9. Uluslararası BAŞKENT Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi,ss. 132-139.(Full Text).

AYDEMİR, İ., YAŞAR M.Emin, KÖSE, H. (2022). " SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"7th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress,November 4-5.(Full Text).

AYDEMİR, İ., YAŞAR M.Emin(2022). "SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME: MALİYET-ETKİLİLİK YÖNTEMİ VE SÜREÇLERİ" SELJUK 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES,JULY 16- 17, KONYA.(Full Text).

ATA, S.,BAYDAŞ, A.,YAŞAR M.Emin(2022). "TÜKETİCİNİN REKLAM ALGISININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ​"2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES February 24-25, Ankara/Turkey.(Full Text).

BAYDAŞ, A.,  BAYAT, M.,YAŞAR M.Emin(2022). "YEŞİL ÜRÜN TÜKETİMİ VE GÖNÜLLÜ SADE HAYAT İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA" 2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES February 24-25, Ankara/Turkey.(Full Text).

BAYDAŞ, A.,  ATA, S.,YAŞAR M.Emin(2021)"E-MAĞAZA TERCİHLERİNDE ETKİLİ OLAN E-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UNSURLARININ BELİRLENMESİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ​ "3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities | Kapadokya, TURKEY (Full Text).

BAYDAŞ, A.,  ATA, S.,YAŞAR M.Emin(2021)"KÜRESEL REKABET BAĞLAMINDA MARKA GEREKLİLİĞİ: HİZMET MARKASI ALGISININ ARAŞTIRILMASI"3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities | Kapadokya, TURKEY (Full Text).

ATA, S., YAŞAR, Emin M., (2021) "POST-PANDEMİNDE SOSYAL AĞ SİTELERİNDEKİ REKLAMLARIN TÜKETİCİ ALGISI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ"3. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 29-30 EKİM Ankara,Turkey, (Full Text).

ATA, S., YAŞAR, Emin M., (2021) "YENİ PAZARLARA YELKEN AÇMA:MAVİ OKYANUS STRATEJİSİNE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDEN BİR BAKIŞ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ"3. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 29-30 EKİM Ankara,Turkey, (Full Text).

YÜKSEL, A., USLU, A., YAŞAR, Emin,M., AYHAN, S., MERAL, A., DEMİR, Y.,(2019) "SÜRDÜRÜLEBILIR KIRSAL KALKINMA IÇIN HAVZA YÖNETIM MODELININ UYGULANMASI: ÇOTLA BAL HAVZASI ÖRNEĞI" ​ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ 11-13 EKİM 2019 BİNGÖL (Full Text).

BAYDAŞ A., TATLI,H.,YAŞAR, Emin,M., "TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ"HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 6-8 Aralık 2019 ERZURUM, pp.195-210.(Full Text).

BAYDAŞ A., SEZER, A.,YAŞAR M.Emin "SATIŞ PERSONELLERİNİN SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE’DE BİR UYGULAMA"​HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 6-8 Aralık 2019 ERZURUM, pp.195-210.(Full Text).

BAYDAŞ A., YAŞAR M.Emin, "MARKANIN TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"​HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 6-8 Aralık 2019 ERZURUM, pp. 184-194.(Full Text).

YAŞAR M.Emin, BAYDAŞ A.,"MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISIYLA FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA"UlUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 26-29 Ekim 2019 İZMİR/TURKEY, pp. 299-305.(Full Text).

BAYDAŞ A., YAŞAR M.Emin, "SOSYAL MEDYADA REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ BELİRLENMESİ"UlUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 26-29 Ekim 2019 İZMİR/TURKEY, pp. 292-298.(Full Text).

BAYDAŞ A., YAŞAR M.Emin, "REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" UlUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 26-29 Ekim 2019 İZMİR/TURKEY, pp. 280-291.(Full Text).

ASLAN İ., YAŞAR M.Emin,"BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMASI"INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES -IV 11-13 October 2019 DİYARBAKIR/ TURKEY, pp.346-355.(Fulll Text).

YAŞAR M.Emin, OĞUR C.A., "İŞLETMELERDE TEKNOLOJİNİN UYGULANMASI" INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES -IV 11-13 October 2019 DİYARBAKIR/ TURKEY, pp.465-469.(Fulll Text).

YAŞAR M.Emin, ÇELİK İ. "İŞLETMELERDE KALİTENİN UYGULANMASI" INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES -IV 11-13 October 2019 DİYARBAKIR/ TURKEY , pp. 450-453.(Full Text).

YAŞAR  M.Emin, EREN. B. "GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ" iKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi 8-10 Mart 2019 ADANA/TURKEY, pp. 197-201. (ful text).

YAŞAR  M.Emin, EREN. B. "İŞLETMELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ" iKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi 8-10 Mart 2019 ADANA/TURKEY, pp.189-196. (ful text)

YAŞAR  M. Emin, (2018) "MOBBİNGİN İŞLETMELERE VE ÇALIŞANLARA ETKİSİ​"  IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES,  November 6-8 Iğdır/TURKEY, pp. 1863-1865. (Full text)

YAŞAR  M. E. (2018)  "TÜRKİYEKİ GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI" IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES,  November 6-8 Iğdır/TURKEY, pp. 2092-2095.(ful text)

YAŞAR M. E. "İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI​"AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ,  25-26 Ağustos 2018, pp.932-935, Gevaş/VAN.(Full Text)

YAŞAR M. Emin, "TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KALİTENİN ÖNEMİ​"AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ,  25-26 Ağustos 2018, pp.922-925. Gevaş/VAN.(Full Text)

YAŞAR M. E., KAVUT S. "KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMI​" AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ,  25-26 Ağustos 2018, pp. 913-916. Gevaş/VAN.(Full Text)

YAŞAR M. Emin, Korkut. F., TÜRKİYE’DE DENETİM VE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR, 3. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 Nisan 2018, pp. 125.(Full Text) (PDF)

Korkut. F., YAŞAR M. Emin, TÜRKİYE VE ALMANYA’NIN SOSYAL HİZMET POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI; “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Üzerinde Bir İnceleme”, 3. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 Nisan 2018, pp. 126.(Full Text) (PDF)

Polat MYAŞAR M.EminEKONOMİK BÜYÜMENİN ÜLKE BORSASINA ETKİSİ ÜLKELER ARASI KIYASLAMA, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27.10.2017, pp 393. (Full text) (PDF)

  • Bingöl Üniversitesi PİKOM, CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Mültispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması, 2018-2021, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: PİKOM-BİTKİ. 2018.006)

YAŞAR M.E., AYDEMİR, İ., (2022) "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE ETKİNLİK SORUNU"GÜNCEL İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERILERINDE TEORİK VE AMPRİK UYGULAMALAR, Eğitim Yayınevi,pp.66-76,[Full text Online]

AYDEMİR, İ., YAŞAR M.E.,(2022) "SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK VE TEMEL KAVRAMLARI"SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9, İksad Yayınevi, pp.71-86.[Full text Online]

YAŞAR M.E., AYDEMİR, İ., (2022) "SİSTEMATİK DERLEME VE VERİ SENTEZLEME SÜRECİNDE BİR META-ANALİZİ NASIL YAPILMALI?"Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - II, Serüven Yayınevi,pp.155-184,[Full text Online]

YAŞAR M.E., AYDEMİR, İ., (2020) "SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ" SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR, İKSAD Yayınevi, pp.117-150.[Full text Online]

BAYDAŞ, A., YAŞAR, M.E., (2019). "SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ TABANLI PAZARLAMA VE VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMLARI"EKONOMİK VE YÖNETİMSEL AÇIDAN SAĞLIK HİZMETLERİ,İKSAD Yayınevi,pp.73-110.[Full text Online]

YAŞAR, M.E., BAYDAŞ, A., (2018). "MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA ANLAYIŞI" MALİYE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI, İKSAD Yayınevi, Ss. 115-152.[Full text Online]

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 28-30 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen  "Proje Çevrim Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı" konulu 24 saatlik eğitim

Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Bingöl İŞGEM ve Bingöl Üniversitesi işbirliği ile yürütülen "Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Uygulamalı Eğitimi" kapsamında 12.11.2019 ile 14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 24 saatlik eğitim

Fırat Kalkınma Ajansı Desteği ile Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bingöl İŞGEM yürütücülüğünde düzenlenen "32 saatlik Uygulamalı AB Proje Yazma (HORIZON 2020) Eğitimi"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından finanse edilen ve 27 Nisan 2018 tarihinde Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yürütülen "YEREL KALKINMA ÇALIŞTAYI" 

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK 1601 projesi kapsamında 01-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşen "Girişimcilik Eğitimi"