HÜSEYİN ESVED

Doç. Dr. HÜSEYİN ESVED

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER
E-mail hesved@bingol.edu.tr
Dahili No 5570
Oda No

Eğitim Bilgileri:

 • Şam Üniversitesi’nde Arap Dili alanında Doktora Eğitimi 2009/2010,
 • Şam Üniversitesi’nde Arap Dil Bilimleri alanında Master Eğitimi 2005/2006
 • Halep Üniversitesi’nde Yüksek Lisans alanında bilimsel Hazırlık Eğitimi 2000/2001
 • Halep Üniversitesi’nde Arap Dili Bölümünde Lisans Eğitimi 1999/2000.

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Klasik Arap Edebiyatında Retorik Düşüncenin Etkisi

 

Doktora Tez Başlığı:

Arap Belağatının (Görevsel) İşlevsel Yönleri

 

Akademik Çalışmalar:

 • Katar Üniversitesi Edebiyat ve Fen Fakültesi, Arap Dili bölümü, 2019
 • 2011 den beri Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili alanında Doktor öğretim üyesi,
 • 2016 EBCED Eğitim Kurumu, Arapça Konuşmayanlara Arap Öğretimde atanmış asil hoca,
 • Şam’da 2004- 2011 yılları arasında Arap Dil Kurumunda Uzman Araştırmacı olarak çalıştım.
 •  Şam’da Arap Dil Kurumunda Terimler Heyetinin Hazırladığı Medeniyet Terimleri Sözlüğünün hazırlanmasına katıldım.
 • 2010-2011 de Beyrut İslami Davet Fakültesinde Arap Belağatı alanında okutman olarak çalıştım.
 • 2010-2011 de Şam’da Özel Uluslararası Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde okutman olarak çalıştım.
 • 2008-2010 yılları arasında Şam’da yabancılara eğitim veren Arap Dil Enstitüsünde öğretmenlik yaptım.
 • Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri dergilerinde hakem kurul üyesidir.
 • Üç Doktora tezi savunması
 • Yüksek Lisans tezlerine danışmanlık
 •  Danışmanlığı yapılan tezler Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.

SADEEQ NECHIRWAN HASHIM SADEEQ, (2018). Mahmûd Sâmî el-Barûdî'nin şiirlerinde ağıt-edebi alan araştırması, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel Bilimler Anabilim Dalı

 

 

 

2.

ABDALRAHMAN RZGAR QADIR ABDALRAHMAN, (2018). İngilizce ve Arapça arasında cümlelerin oluşumu-çağdaş tiyatro metinlerinde karşılaştırmalı bir inceleme, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 

3.

AHMED ZUHDI MOHAMMED AHMED, (2018). El-Cevâhirî'nin Övgü Şiir'lerinde Berâ'atü'l-İstihlal, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

4.

SLEMAN ALI ABUBAKR, (2017). النِّضال في شعر محمد مهدي الجواهريّ, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

5.

SALMAN SARAB TAWFEEQ, (2017). التوابع في القرآن سورة البقرة أنموذجا, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

6.

RASUL KARZAN MOHAMMED, (2017). الفصل و الوصل وأثرهما فًي توجيه النص اللغوي ألأربعون حديثا النووية أنموذجا "دراسة نحوية وبلاغية", Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

7.

SHWAN KAWTHER MAHMOOD AHMED, (2017). بلاغة الخطاب في سورالطواسين, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

8.

MOHAMMED ALI ALAN HUSSEIN, (2017). "الرمز في النص الشعري لدى الشاعر بدر شاكر السياب", Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

9.

KHOSHNAW SHWAN IBRAHIM SULAIMAN, (2017). الوظائف الدلالية للمفاعيل الخمسة في سورتي البقرة و آل عمران, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

10.

AHMED ARAZ MUSTAFA, (2016). الصُّورة الفنيَّة في مراثي حافظ إبراهيم, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

       

 

İdari Deneyimler

 • Arap Dili Kompleksi (Mucamma el-Luğa el- Arabiyye) Şam, 2006 -2010
 • Suriyelerin Eğitim Sempozyum için düzenleyici Komisyon Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti, Millî Eğitim Bakanlığı ile Şeyh Ead Katar Kuruluşu tarafından 18-19.02.2017 tarihinde   

  

Araştırmalar ve Makaleler:

 1. Kur'an'ın Fonetik Yapısındaki Tasvir, Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2018, Ss: 269 - 288.
 2. Cahiliye Dönemi Kâhinleri ve Peygamberimiz Hakkındaki Müjdeleri (Tarihi ve Edebi Araştırma) Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. cilt: 5. Sayı: 10. Yıl:2017, s.107-132.
 3. Hasan Kâfi el- Akhisari el-Bosnevi, Dini, Siyasi ve Edebi Eserleri, Turkish Studies, Cilt: 12, Sayı: 2, 2017.
 4. Klasik Arap Eleştirisinde Düşünsel Olgular, Ürdün Üniversitesi Arştırmalar Dergisi, Amman, Sayı 42 / 2015.
 5. Arapça'da Zamiru'ş-Şe'n ((ضمير الشأن, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Ankara, Yıl: 14, Sayı: 38: 2014/I- Ss. 95-128.
 6. Arap Dilinde Marifelik Takısı (الـ) Belağat Ölçütleriyle İnceleme, Akademik Araştırma Merkezi Dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun, Cilt: 13, Sayı 3, Ss. 191-206, 2013.  
 7. Eski Arap Eleştirisi ve Arap Belağatı Arasındaki İlişkinin Temelleri-Arap Dil Kurumu Dergisi. -Cilt 81. Sayı 1- Ss. 115-140- Şam, SURİYE.
 8. Dini Değerlerin Eski Arap Eleştirisindeki Rolü, Arap Dil Kurumu dergisi-cilt 82-sayı 4- s.799-827- Şam, SURİYE.
 9. Cahiliye Dönemi Belağat Düşüncesinden Kesitler. Mecelletü't- Türasi'l-Arabi Sayı: 116/2009- s.119-232- Şam SURİYE.
 10. Tahsisin Takdim ve Tehirinin İfadesinde Şeyheynin (Cürcani-Sekkaki) Metodu Sayı 15/2011
 11. Amaç ile aracın teşbihi hakkında bir çalışma, Yemen, San’a Üniversitesi.

Konferanslar:

 1. “Linguistic Studies & Its Prospects in the 21st Century: Towards Brighter Future of Linguistic Studies,” (ICLS 2015) December 9-10, 2015 by the Al-Madinah International University (MEDIU), Shah Alam, Malaysia. My paper:" Rhetorical Studies between reality and hope"
 2. Câhilliye Araplarda adak ibadeti, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Cahiliyye Araplarda İbadet Çalıştayı, 19, 11, 2016.
 3. Suriyelilerin Eğitimi Ulusalarası Sempozyum, Yürütme kurulu başkanlığı, 18-19,

Şubat 2017.

 1. İbn Kemal Paşazâde ve Arap Diline Katkıları (Dilbilim ve Edebî Risalelerin Üzerine Bir Araştırma) “Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu” 18-20 Ekim 2018.

Çalıştaylar:

 1. 15-18, 04, 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen sözlükler, sorunları ve onun kuralları ile ilgili I. çalıştaya katıldım.
 2. 07, 09 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen sözlükler, sorunları ve onun kuralları ile ilgili II. çalıştaya katıldım.
 3. 23, 04, 2016 tarihinde modern eğitim yöntemleri çalıştayına katıldım.
 4. Seçkin Liderlik: Sunucu Dr. Abdulaziz bin Abdurrahman Al Thani, 31.12.2016 31.12.2016, İstanbul, Türkiye    
 5. Arapça konulmayanlara Arapça Öğretim çalıştayına katılım, sunucu Dr. Abdurrahman bin İbrahim ALFOZAN, 2016.
 6. Tasarımcı düşünme, Sonucu: Ramzan Alniimi, 19.03.2019, Katar Üniversitesi.
 7. Planlanan dersleri hazırlama, birikim ile geliştirme, öğrenme ve öğretmede Temeyyüz Merkezi, 07.04.2019 Katar Üniversitesi.

Kitaplar

 1. İbni Kemalpaşa'nın Belagat Risaleleri (Tahkik ve İnceleme), Dar al-Lubab, Istanbul, 2018.
 2. Hasan Kâfî el-Akhisârî el-Busnevî’ye ait  Kitâbü temhîsî’t-talhîs fî ‘ulûmi’l-belâğa eserinin tahkik ve incelenmesi,  Aalam Al-kutup yayin evi, Mısır, Kahire, 2017.
 3. ABJED: A series for Arabic  teaching for Non Arabic Speakers, with a group of writers, 8 parts.
 4. Türkiye’de Arapça (281-292), birkaç yazar birlikte hazırlamıştır, Merkezü’l-melik Abdullah lî hidmeti’l-lüğati’l-arabiyye, 2017.